strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > podatki i opłaty
 


 

Wzory dokumentów do pobrania

Uchwały dotyczące podatków i opłat

Wykazy dotyczące podatków i opłat

Schemat czynności sprawdzających przeprowadzenia kontroli podatkowej

Schemat przeprowadzenia kontroli podatkowej

Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

 

17.01.2024 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 ROKU
W 2024 roku obowiązuje uchwała nr LV/186/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   czytaj>>

20.12.2023 INFORMACJA o stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2024

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2024
W 2024 roku obowiązuje uchwała nr LV/185/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   czytaj>>

PODATEK ROLNY W 2024
Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że na terenie Gminy Mikołajki do celów podatkowych w roku 2024 podstawę obliczania podatku rolnego stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023, poz. 1129) tj. 89,63 zł za 1 dt.
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, wynosi 224,075 zł (równowartość pieniężna 2,5 q średniej ceny skupu żyta).
Podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
rolnym wynosi 448,15 zł (równowartość pieniężna 5 q średniej ceny skupu żyta).

PODATEK LEŚNY W 2024
Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że na terenie Gminy Mikołajki do celów podatkowych w roku 2024 podstawę obliczania podatku leśnego stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., (M.P. 2023, poz. 1130) tj. 327,43 zł za 1m³).
Podatek leśny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym w roku 2024 wynosi 72,0346 zł.

OPŁATA MIEJSCOWA W 2024
Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że stawka opłaty miejscowej w roku 2024 wynosi 3,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, zgodnie z Uchwałą NR LV/187/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/150/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: opłaty miejscowej

20.12.2023   UCHWAŁA NR LV/185/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 28 listopada 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

14.03.2023   UCHWAŁA NR XLII/113/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/83/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie: opłaty miejscowej  czytaj>>

02.01.2023   INFORMACJA o stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2023

Podatek od nieruchomości:
W 2023 roku obowiązuje uchwała nr XLII/112/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>
Podatek rolny:
Informacja w sprawie podatku rolnego na 2023 rok  czytaj>>
Podatek leśny:
Informacja w sprawie podatku leśnego na 2023 rok  czytaj>>
Podatek od środków transportowych:
W 2023 roku obowiązuje uchwała nr XLII/114/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych czytaj>>

 

04.01.2022   INFORMACJA o stawkach podatkowych obowiązujących w 2022 roku

Podatek od nieruchomości:
W 2022 roku obowiązuje uchwała nr XXVIII/81/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXIX/107/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XXVIII/81/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości załącznik 1   załącznik 2
Podatek rolny:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  czytaj>>
Podatek leśny:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021  czytaj>>
Podatek od środków transportowych:
W 2022 roku obowiązuje uchwała nr XXVIII/82/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych czytaj>>

 

22.01.2021   INFORMACJA O WARUNKACH UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
czytaj>>

04.01.2021   INFORMACJA o stawkach podatkowych obowiązujących w 2021 roku

Podatek od nieruchomości:
W 2021 roku obowiązuje uchwała nr XII/147/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości czytaj>>
Podatek rolny:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021  czytaj>>
Podatek leśny:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r  czytaj>>
Podatek od środków transportowych:
W 2021 roku obowiązuje uchwała nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych czytaj>>

 

09.01.2019   INFORMACJA O WARUNKACH UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się również:
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok 2018
• w przypadku gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy
• załącznik stanowiący oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (do pobrania)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 r. – 1,00 zł
Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1-30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druki wniosku są do pobrania w urzędzie, pok. 107 lub w formie edytowalnej: (do pobrania)
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 107 lub przesłać pocztą.
Więcej informacji dotyczących procedury zwrotu podatku akcyzowego znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/01/17

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc