strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '06

strona główna > konkursy na stanowiska pracy
 

 

07.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-02-2019
Nr ogłoszenia: 2/2019
Inspektor ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej (1 etat)
Termin składania ofert: 26-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

06.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 06-02-2019
Nr ogłoszenia: 1/2019
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 22-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy


2018

10.04.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 10-04-2018
Nr ogłoszenia: 2/2018
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 27-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

30.03.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 30-03-2018
Nr ogłoszenia: 1/2018
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

 


2016

18.04.2016 Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem)

01.04.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)


2015

22.07.2015 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach,
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7.

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
2) staż pracy co najmniej 3 lata pracy;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
Wymagania określone w ust.2, pkt 1-6 są niezbędne

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)."
2) list motywacyjny;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
4) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2);
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce
lub
7) oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa złoży rezygnację z pełnienia funkcji podlegającej ograniczeniom o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5);
8) oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
9) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
11) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail);
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki .
Kopie dokumentów powinny być własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem . W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia/ przedstawienia (dopuszcza się przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power point) swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
1) wiedzę z zakresu działalności Spółki oraz przepisów prawa z tym związanych;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności pod kątem przydatności do wykonywania funkcji prezesa zarządu;
5) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki
Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej z jednym kandydatem wynosi maksymalnie 40 minut w tym prezentacja koncepcji do 15 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach .”

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 102 (sekretariat), ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza ZWiK Sp. z o.o. oraz Komisja Konkursowa może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolajki.pl.

10. Informacji ws. konkursu udziela Joanna Wróbel - Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Tel. 87 4219050, e – mail: joannawrobel@mikolajki.pl

(DO POBRANIA: regulamin konkursu; struktura organizacyjna; sprawozdanie 2014 cz. 1; sprawozdanie 2014 cz. 2; akt założycielski; krs)


2014

04.04.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2014r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.  czytaj

20.02.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia)


2013

16.05.2013    Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny w MIEJSKO–GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

16.05.2013    Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Asystenta rodziny w MIEJSKO–GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

16.04.2013   OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w związku z realizacją projektu systemowego „Integracja, aktywizacja, praca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2013roku.   czytaj więcej

16.04.2013   OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko pracy ASYSTENTA RODZINY  czytaj więcej

04.04.2013    Informacja o wyniku naboru na stanowisko KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

28.03.2013    Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

27.03.2013    OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje pracownika do pracy sezonowej w biurze Informacji Turystycznej. Czas zatrudnienia: 01.07 – 31.08. 2013 r.

I Wymagane kwalifikacje:
1) co najmniej wykształcenie średnie
2) bardzo dobra znajomość regionu
3) znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
4) obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)
5) komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność

II Dodatkowe wymagania:
1) wykształcenie turystyczne
2) doświadczenie w zakresie ruchu turystycznego, promocji
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy

III Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie na umowę zlecenie
2) warunki płacy i pracy do uzgodnienia

IV Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji

V Termin i miejsce składania aplikacji
Aplikacje będą przyjmowane do dnia 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15-ej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7.
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

06.03.2013    OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 2. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej [...]   czytaj więcej     kwestionariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2019/02/07

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc