strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ochrona środowiska
 

AZBEST /informacje na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

 

06.02.2024    INFORMACJA o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołajki   czytaj więcej

05.09.2023  Znak: Dotyczy: GW.741.31.2023 – Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, w obszarach prognostycznych, w rejonie Mrągowa, Giżycka i Orzysza”

24.08.2023  Dotyczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołajki do 2030 roku”. Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania    Załączniki:  Program ochrony środowiska     Konsultacje

11.07.2023    Dotyczy: AKTUALIZACJA informacji o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołajki   czytaj więcej

05.04.2023  Dotyczy: WOPN.6320.2.2023.EBA – Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wyłożeniu projektów zmian planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, między innymi dla obszaru Natura 2000: Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055    czytaj więcej     czytaj jeszcze więcej

08.03.2023  Dotyczy: IDŚ.605.2.2023 – Obwieszczenie o informacji o wyrobach zawierających azbest    czytaj więcej

14.02.2023  Dotyczy: OŚ.6220.1.2023 – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie    czytaj więcej


2020

21.07.2020  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048   czytaj więcej

09.01.2020    Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

 


2019

06.12.2019  Znak: OŚ.6220.14.2019, OŚ.6220.16.2019,OŚ.6220.16.2019  Obwieszczenia

04.07.2019  OŚ.605.2.2019 UWAGA OSOBY POSIADAJĄCE WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
WAŻNE -
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs pn. „OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – Usuwanie azbestu”, celem którego jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”   czytaj więcej  (wniosek o udzielenie dotacji)

http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2019/06/program_priorytetowy-azbest.pdf


2018

 

AZBEST /informacje na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

11.01.2018  OŚ.605.2.2018 BARSZCZ SOSNOWSKIEGO - informacje na temat likwidacji  (wniosek o dofinansowanie likwidacji)

 

 

10.10.2018  Znak: HK.4020.3.37.2018, HK.4020.3.38.2018, HK.4020.3.39.2018,   Protokóły z kontroli jakości wody

19.07.2018  EWIDENCJA miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 2018

19.07.2018  Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (ul. Okrężna, Mikołajki)

 

 

09.05.2018  Znak: HK.4022.2.18.2018, HK.4022.2.17.2017, HK.4022.2.11.2018   Protokóły z kontroli jakości wody


2017

13.10.2017  Znak: HK.4020.3.38.2017, HK.4020.3.39.2017, HK.4020.3.40.2017,   Protokóły z kontroli jakości wody

21.07.2017  Znak: HK.4022.2.31.2017, HK.4022.2.30.2017, HK.4022.2.29.2017   Protokóły z kontroli jakości wody

18.05.2017  Znak: HK.4022.2.17.2017  Protokół z kontroli jakości wody

18.05.2017  Znak: HK.4022.2.18.2017  Protokół z kontroli jakości wody

18.05.2017  Znak: HK.4022.2.18.2017  Protokół z kontroli jakości wody


2016

03.11.2016  Znak: HK.4020.3.39.2016  Protokół z kontroli jakości wody

03.11.2016  Znak: HK.4020.3.38.2016  Protokół z kontroli jakości wody

19.08.2016  Harmonogram kontroli na lata 2016/ 2017 przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na odbiór i transport odpadów ciekłych  czytaj więcej

31.05.2016  Znak: HK.4022.2.18.2016  Protokół z kontroli jakości wody

31.05.2016  Znak: HK.4020.3.8.2016  Protokół z kontroli jakości wody

31.05.2016  Znak: HK.4022.2.17.2016  Protokół z kontroli jakości wody

24.03.2016  OŚ.6220.8.2015 Obwieszczenie o wyłożeniu zmian planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000 czytaj więcej


2015

28.10.2015  Znak: HK.4020.3.55.2014; HK.4020.3.56.2014  Protokoły z kontroli jakości wody

24.09.2015  OŚ.6220.8.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia że 18 września 2015 roku wydana została decyzja nr 4/2015 znak sprawy OŚ.6220.8.2015 stwierdzająca brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czytaj więcej

07.09.2015  AB.6740.10.1.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia i kanalizacji deszczowej)" czytaj więcej

19.08.2015  OŚ.6220.7.2015 Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Stacji Terenowej Wydziału Biologii Instytutu Zoologii UW w Urwitałcie, gmina Mikołajki czytaj więcej

30.07.2015  GGR.6825.3.2015 OGŁOSZENIE/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sady - 1. gmina Mikołajki" czytaj więcej

29.07.2015  Znak: WOOŚ.4210.5.2015.AZ 4  OBWIESZCZENIE

24.07.2015  Znak: PBI.6730.52.2014  OBWIESZCZENIE

29.05.2015  Podsumowanie zawierające również uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich 2020

29.05.2015  Obwieszczenie Działając w trybie art. 43 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"

09.04.2015  Informacja/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

03.04.2015  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055

01.04.2015  Obwieszczenie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia"


2014

 

03.12.2014  Znak: WOPN-OON.082.28.2014.AB.3  OBWIESZCZENIE

04.11.2014  Znak: OŚ. 6730.61.2012 OBWIESZCZENIE

03.10.2014  Znak: OŚ. 6730.83.2012 OBWIESZCZENIE

26.09.2014  Znak: OŚ. 6220.12.2014/1/ OBWIESZCZENIE  Postanowienie

06.08.2014  Znak: OŚ. 6220.12.2014 OBWIESZCZENIE

29.07.2014  Znak: OŚ. 6220.9.2014 OBWIESZCZENIE  Decyzja  Charakterystyka

29.07.2014  Znak: OŚ. 6220.9.2014/2/ OBWIESZCZENIE  Decyzja

11.07.2014  Znak: OŚ. 6220.9.2014/1/ OBWIESZCZENIE  Postanowienie

28.06.2014  Znak: HK.4020.3.27.2014  Protokół z kontroli jakości wody

24.06.2014  Znak: OŚ. 6229.9.2014 OBWIESZCZENIE

22.03.2014  Znak: HK.4020.3.7.2014; HK.4020.3.8.2014  Protokoły z kontroli jakości wody

22.03.2013    INFORMACJA o zmianie terminu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. W związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) uległy zmianie przepisy ustawy Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska.
Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty i przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat należnych tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku (wykazy i opłaty za 2013 r. do końca marca 2014 r.).
Według nowych regulacji prawnych ww. wykazy składa się wyłącznie do marszałka województwa, a nie jak dotychczas także do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Nie wnosi się opłat z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłaty za poszczególne komponenty nie przekracza 800 zł.
Opłaty za korzystanie ze środowiska za okres do 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ w brzmieniu dotychczasowym.

11.07.2012  WOOŚ.442.1.2011.MH2  Dotyczy transgranicznego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej przez Federację Rosyjską inwestycji polegającej na budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim WOOŚ.442.1.2011.MH2  Informacja z dnia 10 lipca 2012 roku

20.12.2011  Dotyczy: PBI-7331/125/10, WOPN-OOŚ.430.48.023.2011.AB Obwieszczenie

20.12.2011  Dotyczy: PBI-7331/124/10, WOPN-OOŚ.430.48.024.2011.AB Obwieszczenie

25.01.2010  Znak: OŚ. 7625/18/09/2010 INFORMACJA

25.01.2010  Znak: OŚ. 7625/18/09/2010 OBWIESZCZENIE

13.01.2010  Znak: OŚ. 7625/18/09/2010 OBWIESZCZENIE

07.01.2010  Znak: OŚ. 7610/4/09 Podsumowanie zawierające również uzasadnienie oceny oddziaływania na środowisko Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008-2020

07.01.2010  Znak: OŚ. 7610/4/09/10 OBWIESZCZENIE

23.12.2009  Znak: PBI-7331/29P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.12.2009  Znak: PBI-7331/31P/07/09 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

17.12.2009  Znak: OŚ. 7625/18/09 OBWIESZCZENIE

17.12.2009  Znak: PBI-7331/31P/07/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

11.12.2009  Znak: PBI-7331//09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

11.12.2009  Znak: PBI-7331/23P/09 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

03.12.2009  Znak: PBI-7331/27P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

26.11.2009  Znak: PBI-7331/23P-2/09 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.11.2009  Znak: PBI-7331/24P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.11.2009  Znak: PBI-7331/26P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

05.11.2009  Znak: OŚ. 7610/4/09 OBWIESZCZENIE

15.10.2009  Znak: OŚ. 7625/11/09 OBWIESZCZENIE

15.10.2009  Znak: PBI-7331/25P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.10.2009  Znak: PBI-7331/23P-1/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.10.2009  Znak: PBI-7331/23P-2/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

09.10.2009  Znak: OŚ. 7610/4/09 OBWIESZCZENIE

18.09.2009  Znak: PPZ-7323-8/1/06/07/08/09 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki"

16.09.2009  Znak: OŚ. 7610/1/09 OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

11.09.2009  Znak: PBI-7331/22P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.08.2009 Obwieszczenie OŚP.76/1/09  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z posiadaną dokumentacją dla projektu "Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki"   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

24.07.2009  Znak: PBI-7331/20P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

25.06.2009  Znak: PBI-7331/19P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2009  Znak: PBI-7331/17P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2009  Znak: PBI-7331/8P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2009  Znak: PBI-7331/25P/07/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.06.2009  Znak: PBI-7331/9P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

12.05.2009  Znak: OŚ. 7610/4/09 Obwieszczenie

07.05.2009  Znak: PBI-7331/16P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

05.05.2009  Znak: PBI-7331/15P-2/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

28.04.2009  Znak: PBI-7331/10P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

28.04.2009  Znak: PBI-7331/12P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

23.04.2009  Znak: PBI-7331/15P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

20.04.2009  Znak: PBI-7331/11P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

16.04.2009  Znak: PBI-7331/13P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

16.04.2009  Znak: PBI-7331/14P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

27.03.2009  Znak: PBI-7331/36P/08/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

10.03.2009  Znak: OŚ. 7610/1/09 Obwieszczenie

10.03.2009 Informacja  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 5 marca 2009 roku postanowienia prostującego oczywistą pomyłkę w decyzji nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego budynku hotelowego na dz. 36/1, 36/2, obręb Stare Sady, gmina Mikołajki"

27.02.2009  Znak: PBI-7331/7P-2/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

20.02.2009  Znak: PBI-7331/6P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

20.02.2009  Znak: PBI-7331/1P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

17.02.2009  Znak: OŚ. 7625/2/09  Decyzja nr 4/09

17.02.2009 Informacja  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 12 lutego 2009 roku decyzji nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego budynku hotelowego na dz. 36/1, 36/2, obręb Stare Sady, gmina Mikołajki"

06.02.2009  Znak: PBI-7331/7P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

26.01.2009  Znak: PBI-7331/4P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

21.01.2009  Znak: PBI-7331/3P/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

09.01.2009  Znak: OŚ. 7625/12-1/09 Obwieszczenie

08.01.2009  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

31.12.2008  Znak: OŚ. 7625/8-2/08 Obwieszczenie

22.12.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

18.12.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

18.12.2008  Znak: OŚ. 7625/8-1/08 Zaświadczenie

10.12.2008  Znak: PBI-7331/41P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

10.12.2008  Znak: PBI-7331/41P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

10.12.2008  Znak: PBI-7331/43P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

01.12.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

14.11.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

05.11.2008  Znak: PBI-7331/40P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

04.11.2008  Znak: PBI-7331/136/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

31.10.2008  Znak: PBI-7331/39P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

29.10.2008  Znak: OŚ. 7625/11/08  Załącznik do decyzji nr 11/08 z dnia 28.10.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

29.10.2008  Znak: OŚ. 7625/11/08  Decyzja nr 11/08

29.10.2008  Znak: OŚ. 7625/11/08 Ogłoszenie

27.10.2008  Znak: OŚ. 7660/5/08 Ogłoszenie

17.10.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

17.10.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie

17.10.2008  Znak: OŚ. 7625/13/08 Ogłoszenie

10.10.2008  Znak: PBI-7331/38P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

24.09.2008  Znak: PBI-7331/37P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

22.09.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08 Decyzja nr 10/08

22.09.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

22.09.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08 Obwieszczenie

12.09.2008  Znak: PBI-7331/104/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

09.09.2008  Znak: PBI-7331/36P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/34P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/35P/08  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

05.09.2008  Znak: PBI-7331/33P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

02.09.2008  Znak: OŚ. 7625/15/07/08 Decyzja nr 9/08

02.09.2008  Znak: OŚ. 7625/15/07/08  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

27.08.2008  Znak: OŚ. 7625/11/08  Postanowienie

14.08.2008  Znak: OŚ. 7625/24/08  Decyzja 9/08

14.08.2008  Znak: OŚ. 7625/22/08  Decyzja 8/08

28.07.2008  Znak: OŚ. 7625/16/07/08  Załącznik do decyzji nr 8/08 z dnia 25.07.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

28.07.2008  Znak: OŚ. 7625/16/07/08  Decyzja 8/08

18.07.2008  Znak: PBI-7331/31P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

16.07.2008  Znak: OŚ. 7625/5/08  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

16.07.2008  Znak: OŚ. 7625/5/08  Decyzja 7/08

14.07.2008  Znak: PBI-7331/28P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

14.07.2008  Znak: PBI-7331/27P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

14.07.2008  Znak: PBI-7331/29P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

14.07.2008  Znak: PBI-7331/30P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

14.07.2008  Znak: PBI-7331/26P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

01.07.2008  Znak: OŚ. 7625/15/07/08  Obwieszczenie

27.06.2008  Znak: OŚ. 7625/11/08  Obwieszczenie

16.06.2008  Znak: OŚ. 7635/18/08  Decyzja 7/08

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Decyzja 5/08

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Obwieszczenie

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Ogłoszenie

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08  Decyzja 6/08

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08  Obwieszczenie

12.06.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08  Obwieszczenie

06.06.2008  Znak: OŚ. 7635/17/08  Decyzja 6/08

06.06.2008  Znak: OŚ. 7635/16/08  Decyzja 5/08

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/3/08  Załącznik do decyzji nr 4/08 z dnia 28.05.2008r. charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/3/08  Decyzja 4/08

02.06.2008   Załącznik nr 1 do decyzji nr 2/08, znak OŚ. 7625/2/07 z dnia 30 maja 2008r.

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/2/08  Decyzja 2/08

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/2/08  Ogłoszenie

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/3/08  Ogłoszenie

02.06.2008  Znak: OŚ. 7625/2/08  Obwieszczenie

15.05.2008  Znak: OŚ. 7625/2/08  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na zmodernizowaniu 11 ulic miejskich

30.04.2008  Znak: PBI-7331/23P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 24607 “Mikołajki” na działce o nr geod. 232 położonej w obrębie Tałty
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-056).

10.04.2008  Znak: PBI-7331/21P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: przebudowie odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową studzienki i kablami telekomunikacyjnymi przy ul. Kwiatowej oraz przebudowie istniejącej sieci energetycznej kolidującej z projektowaną infrastrukturą na działkach o nr geod. 291/16, 291/6, 286/5, 286/4, 289/23, 290/22, 296/3, 290/5 położonych w miejscowości Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

28.03.2008  Znak: PBI-7331/14P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 24617 “Mikołajki” na działce o nr geod. 126/5 położonej w Mikołajkach.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

28.03.2008  Znak: PBI-7331/15P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie masztu kratowego o wysokości 25 m do zawieszenia żółtych świateł nawigacyjnych sygnalizacji ostrzegawczej na terenie Jeziora Mikołajskiego – działka o nr geod. 328/2 położona w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki przy półwyspie Popielno
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Ogłoszenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/7/08  Obwieszczenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/3/08 Postanowienie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/8/07  Obwieszczenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08  Ogłoszenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/14/07  Obwieszczenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08  Obwieszczenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08  Ogłoszenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/8/08

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/9/08

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/9-1/07  Obwieszczenie

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/9-1/07/08  Decyzja 9-1/07

13.03.2008  Załącznik do decyzji nr 9-1/07 z dnia 12 marca 2008

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/07/08  Obwieszczenie

13.03.2008  Załącznik nr 1 do decyzji nr 1/08 z dnia 12.03.2008, znak sprawy OŚ. 7625/14/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzwzięcia

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/14/07/08

13.03.2008  Znak: OŚ. 7625/2/08

07.03.2008  Znak: PBI-7331/18P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Rozbudowie stacji uzdatniania wody w mieście Mikołajki
na działkach o nr 385/1, 386/1, 386/7, 386/8, 386/9
polegającą na budowie budynku technologicznego, budynku administracyjnego, budynku warsztatowo-garażowego, zbiorników wody czystej, odstojnika wód popłucznych oraz sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

07.03.2008  Znak: PBI-7331/ 17P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baranowo, Śmietki, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w gm. Mikołajki, ETAP III: NOWE SADY – PRAWDOWO
przez działki o nr geod. :
obręb Sady – 82/1, 82/3, 121/2, 121/1, 122, 120/3, 120/1
obręb Prawdowo – 17/5, 16, 2/1, 7/2, 7/3, 7/1, 6,4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/5, 1
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

07.03.2008  Znak: PBI-7331/40P/07/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1.przebudowie ulic: Okrężnej i Al. Spacerowej z ich odwodnieniem na działkach o nr geod. 48, 60, 44/42, 44/46, 36, 41, 62, 64/17, 59/6, 65/4, 44/10, 44/57, 44/56, 44/48, 44/47, 44/39, 44/40, 44/44, 52/1, 51/3, 51/1, 42, 43, 50, 54, 45, 40/14 położonych w miejscowości Mikołajki wraz z przebudową gazociągu i sieci energetycznej
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

04.03.2008  Znak: PBI-7331/6P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Wykonaniu sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi z rur: sieć gazowa PE d=90 MM L=156.50 M
Przyłącza gazowe PE d=40 MM L=49,00 M SZT 6,0 na działkach o nr geodezyjnym: 346/17 346/19 346/20 346/22 346/25 346//27 346/69 349/14 349/16 349/66 349/68 346/63 obręb Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

04.03.2008  Znak: PBI-7331/12P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Linia napowietrzna 0.4 kV wraz z przyłączami do działki nr 90/26 w miejscowości Stare Sady na działce o nr geodezyjnym 106
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

04.03.2008  Znak: PBI-7331/13P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 1751N relacji Zaleć-Baranowo,na odcinku od km 8+330 do 11+300 Faszcze -Jora Wielka
inwestycja przewidziana jest na działkach o nr geodezyjnym:
Obręb Faszcze: 77/3, 205, 29/3, 77/5, 201, 186, 192, 189/1
Obręb Cudnochy: 43, 85, 42, 46, 61/2, 118/3, 63/5
Obręb Jora Wielka: 228, 179/8, 173, 213/8, 145/1, 211/1, 209
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

26.01.2008  OŚ.7625/9/07/08    O B W I E S Z C Z E N I E    Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 9/07 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach” obejmującego działki o numerach 296/3, 290/22, 291/21, 291/6, 289/23, 222, 291/16, 286/5, 231, 296/3,377/2,60, 59/10, 59/8, 59/4,59/5, 48, 57/5, 55/7, 54,49, 40/14, 41, 44/58, 44/42, 44/10, 44/48, 46/1,44/2,44/8, 44/64, 64/17, 61/7, 64/17, 65/4, 57/7, 36, 47, 220/4,290/5, 64/9, 64/12, 290/1, 190, 221/3,223, 220/2, 276, 275,289/15, 289/3, 289/10,289/9, 289/24, 291/2, 291/18, 289/13, 289/12, 291/22, 291/14, 291/4, 291/3, 291/15, 291/9, 292, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 289/18, 290/7, 59/9, 59/6, 59/7 59/2, 56, 55/4, 53,52/1, 51/3, 51/1,56,45, 40/7, 42, 43, 44/26, 44/43, 44/38, 44/39, 44/47, 44/56, 44/57, 44/10, 44/61, 62, 64/4, 64/10, 64/7, 64/6, 61/2, 65/3, 44/46 - wniosek o zmianę złożony przez Grontmij Polska spółka z o.o. Biuro w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 21/23 działającą w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni licząc od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 11 marca 2008 roku.

26.01.2008  OŚ.7625/14/07/08  O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.)
B u r m i s t r z Miasta Mikołajki Zawiadamia
Strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów :
• Mikołajek – ulice Tałcka, Ełcka, Dąbrowskiego,
• Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic,
• Woźnice do ul. Tałckiej.    czytaj więcej...

21.02.2008  Znak: PBI-7331/7P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. przebudowie ulic: Okrężnej i Al. Spacerowej z ich odwodnieniem na działkach o nr geod. 48, 60, 45, 44/42, 44/46, 36 położonych w miejscowości Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

15.02.2008  ŚR. 7625.14/07/08   Obwieszczenie  B u r m i s t r z  Miasta Mikołajki zawiadamia
że postanowieniem z dnia 7 lutego 2008 roku znak. ZNS – 4316-87/07/10/2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów :
• Mikołajek – ulice Tałcka, Ełcka, Dąbrowskiego,
• Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic,
• Woźnice do ul. Tałckiej.    czytaj więcej...

15.02.2008  Znak: PBI-7331/7P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie sieci wodociągowej od ul. Plac Wolności, poprzez Kładkę dla pieszych, ul. Okrężną, Al. Spacerową do posesji Zespołu Hotelowo – Apartamentowego w Mikołajkach oraz od kąpieliska miejskiego ul. Okrężną do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Mrągowskiej na działkach o nr 36, 60, 64/7, 48, 41, 190, 200/3 obręb Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 października 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

12.02.2008  Znak: PBI-7331/4P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu na działce o nr 289/23 – ulicy Ks. J. Popiełuszki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

12.02.2008  Znak: PBI-7331/5P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Przebudowa ulic Kajki, 3 Maja, Kowalskiej, Placu Wolności, Placu Kościelnego, wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej oświetleniowej.na działkach o nr geod. 192/1, 192/2, 192/3, 214/67, 200/3, 205, 204, 401, 381, 374, 389, 402/2, 402/1, 402/3, 404/15, 413/31, 489, 445/27, 504, 500, 509/2, 206/20, 445/29, 214/67 obręb miasto Mikołajki, gmina Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

30.01.2008  OŚ.7625/1/08  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lokalnej drogi dojazdowej o długości ok. 200m pomiędzy ul. Mrągowską i Aleją Spacerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą / miejscami postojowymi dla autokarów i parkingiem dla samochodów osobowych, ścieżką rowerową, chodnikami/ w Mikołajkach.  czytaj więcej..

30.01.2008  OŚ.7625/14/07/08  Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem wniosku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” spółka z o.o.z siedzibą w Chodzieży, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków” proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji.
Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

30.01.2008  OŚ.7625/2/08  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
W n i o s e k o :
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zrealizowane przedsięwzięcie polegające na „Modernizacji 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek „
pozycja w wykazie ogólnym : 4/08
pozycja w zestawieniu formularzy A – 2/08

30.01.2008  OŚ.7625/16/07/08  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
P o s t a n o w i e n i a   o:
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Hotelowo – Apartamentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą / parkingi, przeszklona kładka dla ruchu pieszego, pomosty do cumowania jachtów, przyłącza / oraz przebudowie pomostu pieszo – jezdnego łączącego wyspę z lądem” w obrębie Mikołajek.
pozycja w wykazie ogólnym : 5/08
pozycja w zestawieniu formularzy B – 3/08

30.01.2008   OŚ.7625/2/08   Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902), w związku z art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 88, poz.587/ proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek,
Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902), w związku z art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 88, poz.587/ proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek. czytaj więcej..

30.01.2008   OŚ.7625/2/08 OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zrealizowanego polegającego na Modernizacji 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Mikołajki.
Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.
pozycja w wykazie ogólnym : 4/08
pozycja w zestawieniu formularzy A – 2/08.
Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem i składaniu przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie przedsięwzięcia, w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4, w godz. 8oo 14oo.

30.01.2008  OŚ. 7625/2/08   Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego /dotyczy inwestycji wykonanej - Modernizacji 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek/

30.01.2008  OŚ. 7625/16/07/08   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa /Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2, art.51 ust .2 i 5, art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów :
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie - pismo z dnia 16.01.2008 r. Nr ZNS.4316- 5/2008 - stwierdzające konieczność sporządzenia raportu
• Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - postanowienie z dnia 03.01.2008r. /data wpływu do tut. Urzędu 11.01.2008r./ Nr ŚR.III.6635-002/08 stwierdzające brak konieczności wykonania raportu.
postanawiam
I. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Hotelowo – Apartamentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą / parkingi, przeszklona kładka dla ruchu pieszego, pomosty do cumowania jachtów, przyłącza / oraz przebudowie pomostu pieszo – jezdnego łączącego wyspę z lądem na działkach o nr geod. 57/6, 57/7, 58, 59/8, 59/9, 59/10, 190 w obrębie Mikołajek. w zakresie przewidzianym w art.52 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska z wyjątkiem następujących elementów:
• przedstawienia zagadnień w wersji graficznej
• analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. czytaj więcej..

21.01.2008  OŚ. 7625/9/07  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia „Remont ulic gminnych: Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach”

21.01.2008  OŚ. 7625/9/07  Decyzja 9/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulic gminnych: Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań [...]  czytaj więcej..

21.01.2008   OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ;
„Remont ulic gminnych: Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem , położonych w Mikołajkach
pozycja w wykazie: 3/2/08

21.01.2008  OŚ. 7625/9/07  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach” obejmującej działki o numerach 296/3, 290/22, 291/21, 291/6, 289/23, 222, 291/16, 286/5, 231, 296/3, 377/2, 60, 59/10, 59/8, 59/4, 59/5, 48, 57/5, 55/7, 54, 49, 40/14, 41, 44/58, 44/42, 44/10, 44/48, 46/1, 44/2, 44/8, 44/64, 64/17, 61/7, 64/17, 65/4, 57/7, 36, 47, 220/4, 290/5, 64/9, 64/12, 290/1, 190, 221/3, 223, 220/2, 276, 275, 289/15, 289/3, 289/10, 289/9, 289/24, 291/2, 291/18, 289/13, 289/12, 291/22, 291/14, 291/4, 291/3, 291/15, 291/9, 292, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 289/18, 290/7, 59/9, 59/6, 59/7 59/2, 56, 55/4, 53,52/1, 51/3, 51/1, 56, 45, 40/7, 42, 43, 44/26, 44/43, 44/38, 44/39, 44/47, 44/56, 44/57, 44/10, 44/61, 62, 64/4, 64/10, 64/7, 64/6, 61/2, 65/3 - wniosek złożony przez Grontmij Polska spółka z o.o. Biuro w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 21/23 działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 4 lutego 2008 roku.

21.01.2008  OŚ.7625/1/08  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
W n i o s e k   o:
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lokalnej drogi dojazdowej o długości ok. 200 m pomiędzy ulicą Mrągowską a Aleją Spacerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą /miejscami postojowymi dla autokarów i parkingiem dla samochodów osobowych, ścieżką rowerową, chodnikami/.
pozycja w wykazie ogólnym : 2/08
pozycja w zestawieniu formularzy A – 1/08

21.01.2008  Znak: PBI-7331/1P/08   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baranowo, Śmietki, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w gm. Mikołajki
ETAP II: BARANOWO – INULEC – ŚMIETKI - ZEŁWĄGI
przez działki:
obręb Baranowo – 78, 79, 265, 75/4, 75/3, 73/1, 73/2, 262, 270/3, 154/1, 153/2, 272, 146/3, 152/2, 152/4, 152/5, 150, 147/6, 147/2, 145/2, 142/1, 271, 155, 156/3, 169, 179/2, 180/3, 181/3, 181/1, 183, 184, 185/3, 186, 187/1, 158/4, 158/3, 157/7, 157/1, 157/6, 157/4, 157/5, 159, 167, 182/1, 280/24, 189, 188/2, 190/2, 190/1, 56/3, 55, 54, 53, 52/2, 52/9, 52/8, 49/1, 39, 38/1, 40, 48/1, 249, 84, 83, 81, 3246/2, 86/1, 86/2, 87, 88/2, 89, 80, 136/3, 82
obręb Inulec - 16/2, 15, 66, 65, 64, 62/4, 103/8, 107, 112, 110/4, 110/7, 110/6, 110/5, 103/2, 103/1, 104, 105/1, 105/2, 97, 96, 95, 59/9, 73/2, 73/4, 73/5, 72/4, 72/5, 71/1, 83, 82, 81, 80, 79/3, 6/1, 4, 62/3, 59/7, 59/4, 59/10, 70/3, 70/4, 69, 68/4, 68/5, 68/3, 54, 75/1, 78/1, 79/2, 75/2, 1, 2, 67/2, 51/1, 50, 36, 28, 15, 13, 17
obręb Zełwągi - 76/2, 74, 70, 69/1, 98, 67/1, 66/3, 66/2, 66/1, 47, 48/3, 48/2, 48/1, 49, 50, 51, 52/2, 54, 56/2, 58/1, 59/1, 63/5, 63/4, 62/2,
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

08.01.2008  OŚ. 7625/14/07   Postanowienie  [...] postanawiam odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów:
• Mikołajek ulice Tacka, Ełcka, Dąbrowskiego
• Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic
• Woźnice do ulicy Tałckiej /obręb Tałty/

08.01.2008  OŚ. 7625/14/07  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów :
- Mikołajek ulice Tałcka, Ełcka, Dąbrowskiego
- Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic,
- Woźnice do ulicy Tałckiej /obręb Tałty/  czytaj więcej...

08.01.2008  OŚ.7625/14/07  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki .
Postanowienia o :
braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów :
- Mikołajek ulice Tałcka, Ełcka, Dąbrowskiego
- Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic
- Woźnice do ulicy Tałckiej / obręb Tałty/
pozycja w wykazie ogólnym: 1/08
pozycja w zestawieniu formularzy B – 1/08

21.12.2007  OŚ. 7625/16/07  OGŁOSZENIE podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Hotelowo – Apartamentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą / parkingi, przeszklona kładka dla ruchu pieszego, pomosty do cumowania jachtów, przyłącza / oraz przebudowie pomostu pieszo – jezdnego łączącego wyspę z lądem” w obrębie Mikołajek.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek COPLAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działającej w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego INPRO spółka z o.o. w Gdańsku.
Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.
pozycja w wykazie ogólnym: 31/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 12/07.
Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem i składaniu przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w terminie od 28 grudnia do 19 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.

21.12.2007  OŚ. 7625/15/07  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ „Budowie kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w Gminie Mikołajki. Etap I – Zełwągi - Lubiewo – Prawdowo,”
Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki cywilnej „Środowisko” z siedzibą w Giżycku, działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Informacje o wniosku i postanowieniu organu prowadzącego postępowanie dotyczącego obowiązku sporządzenia i zakresu raportu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.
pozycje w wykazie ogólnym: 24/07 i 30/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 10/07 B – 18/07.
Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem i postanowieniami oraz o składaniu przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w terminie od 28 grudnia do 19 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.

21.12.2007  OŚ. 7625/14/07  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów: Mikołajki, ulice Tacka, Ełcka, Dąbrowskiego: Lelek, obręb Nowe Tałty do Woźnic: Woźnice do ulicy Tałckiej, obręb Tałty,
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Przedsiębiorstwa PUH „PROXIMA’ sp. z o.o. , działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Informacje o wniosku raportu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.
pozycje w wykazie ogólnym: 29/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 11/07.
Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz o składaniu przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia, w terminie od 28 grudnia do 19 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. 4.

21.12.2007  OŚ. 7625/9/07  O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach” obejmującego działki o numerach 296/3, 290/22, 291/21, 291/6, 289/23, 222, 291/16, 286/5, 231, 296/3, 377/2, 60, 59/10, 59/8, 59/4, 59/5, 48, 57/5, 55/7, 54,49, 40/14, 41, 44/58, 44/42, 44/10, 44/48, 46/1, 44/2, 44/8, 44/64, 64/17, 61/7, 64/17, 65/4, 57/7, 36, 47, 220/4, 290/5, 64/9, 64/12, 290/1, 190, 221/3, 223, 220/2, 276, 275, 289/15, 289/3, 289/10, 289/9, 289/24, 291/2, 291/18, 289/13, 289/12, 291/22, 291/14, 291/4, 291/3, 291/15, 291/9, 292, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 289/18, 290/7, 59/9, 59/6, 59/7, 59/2, 56, 55/4, 53, 52/1, 51/3, 51/1, 56, 45, 40/7, 42, 43, 44/26, 44/43, 44/38, 44/39, 44/47, 44/56, 44/57, 44/10, 44/61, 62, 64/4, 64/10, 64/7, 64/6, 61/2, 65/3 - wniosek złożony przez Grontmij Polska spółka z o.o. Biuro w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 21/23 działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 14 stycznia 2008 roku.

21.12.2007  OŚ.7625/16/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

21.12.2007  OŚ.7625/16/07  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
W n i o s e k o :
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Hotelowo – Apartamentowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą / parkingi, przeszklona kładka dla ruchu pieszego, pomosty do cumowania jachtów, przyłącza / oraz przebudowie pomostu pieszo – jezdnego łączącego wyspę z lądem” w obrębie Mikołajek.
pozycja w wykazie ogólnym: 31/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 12/07

21.12.2007  OŚ. 7625/15/07  Obwieszczenie  [...] Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w Gminie Mikołajki. Etap 1 – Zełwągi – Lubiewo _ Prawdowo.”       czytaj..

21.12.2007  OŚ. 7625/15/07  Postanowienie  [...] postanawiam
I. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze w Gminie Mikołajki. Etap I – Zełwągi – Lubiewo - Prawdowo” obejmującego działki o numerach...      czytaj..

21.12.2007  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
P o s t a n o w i e n i e :
o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze w gminie Mikołajki. Etap 1 – Zełwągi – Lubiewo – Prawdowo.
pozycja w wykazie ogólnym: 30/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 18/07

19.12.2007  Znak: PBI-7331/41P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baranowo, Śmietki, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w gm. Mikołajki
ETAP I: ZEŁWĄGI – LUBIEWO – PRAWDOWO
przez działki:
obręb Zełwągi – 78/1, 78/2, 83/2, 83/3, 84/4, 84/5, 84/3, 87/1, 87/2, 88, 93/3, 93/1, 93/2, 94, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115/1, 116/1, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127/1, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 133/2, 133/1, 134, 135/1, 69/1, 76/3, 76/2, 85/7, 85/8, 89/4, 89/5, 92/4, 92/2, 95/5, 95/6, 95/14, 100, 99/2, 106/5, 106/7, 109, 110, 111/1, 112, 230, 98/2, 231, 232/5, 265/3, 225/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 225/3, 224/1, 223/2, 216, 178, 177, 176, 175/1, 175/2, 174/1, 173, 172/3, 171/1, 171/4, 171/5, 169/3, 169/4, 168/4, 168/3, 168/1, 166/3, 165/3, 69/4, 69/5, 179, 181, 181/3, 180/2, 180/3 182/1, 3261/6, 3261/5, 183/2, 184/5, 184/7, 184/9, 184/11, 191, 192/2, 200/2, 214/1, 214/2, 210, 209/2, 208, 207, 206/1, 206/5, 206/4, 206/3, 206/2, 204/9, 204/8, 204/5, 204/2, 280, 279/7, 279/6, 279/5, 3060/5, 277, 276, 274/1, 273/4, 273/3, 272/1, 271, 270/2, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 171/3, 95/14, 93/3, 187, 205, 216, 333/1, 332, 335, 337, 312, 313/6, 331/3, 338, 314/2, 314/1, 313/2, 310, 303/4, 232/4, 232/6, 232/3, 232/2, 247/2, 255/1, 255/2, 252/4, 252/3, 259/2, 326, 261, 263/4, 262, 313/3, 259/1, 458, 326
obręb Lubiewo – 115/3, 115/4, 129/2, 91/1, 129/1, 90/1, 135/1, 130/3, 130/4, 130/1, 87, 66, 85, 57/1, 58/1, 65/7, 88, 64/1, 63, 96/2, 89/9, 90, 89/6, 95, 126/2, 128, 69/4, 59/1
obręb Prawdowo – 65, 56/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/6, 58/7, 64/21, 64/8, 64/9, 56/2, 55, 54/1, 54/2, 247, 246, 245, 244, 237, 236, 240, 75, 76/6, 76/7, 76/5, 76/3, 77, 78/2, 73/5, 72, 71/1, 70/1, 70/2, 235, 234, 233, 232, 228/1, 58/5, 64/22, 60/2, 66, 74, 227/1, 224, 243/1, 243/2, 242, 238, 228/2.

Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 stycznia 200r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

17.12.2007  Znak: OŚ. 7625/14/07  OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
W n i o s e k o :
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków dla terenów:
- Mikołajek ulice Tacka, Ełcka, Dąbrowskiego,
- Lelek obręb Nowe Tałty do Woźnic,
- Woźnice do ulicy Tałckiej / obr.Tałty /
pozycja w wykazie ogólnym: 29/07
pozycja w zestawieniu formularzy A – 11/07

17.12.2007  Znak: OŚ. 7625/14/07  OBWIESZCZENIE

17.12.2007  Znak: OŚ. 7625/14/07  Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków „ a w przypadku opinii sugerującej potrzebę jego wykonania, o ustalenie zakresu raportu.
Przedsięwzięcie leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.
Nadmieniam, iż planowane przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

12.12.2007  Znak: PBI-7331/40P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: przebudowie ulicy Okrężnej oraz alei Spacerowej z ich odwodnieniem na działkach o nr geod. 60, 48, 55/7, 51/1 położonych w miejscowości Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 grudnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

12.12.2007  Znak: PBI-7331/39P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: przebudowie ulic: Kwiatowej, Ks. J. Popiełuszki, Wileńskiej z ich odwodnieniem na działkach o nr geod. 291/6, 291/16, 291/15, 291/21, 290/22, 290/5, 289/23, 222, 286/5, 286/4, 221/3, 218/3 położonych w miejscowości Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 grudnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

12.12.2007  Znak: PBI-7331/38P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Faszcze obejmującą przebudowę komunalnej linii napowietrznej nn wraz z przyłączami na dz. w obrębie Faszcze. nr 137/10, 137/9, 77/1, 103/1, 98/3, 99, 136, 137/8, 137/13, 137/14, 137/15, obręb Zełwągi nr 29.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 26 grudnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

27.11.2007  OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Decyzje w sprawie uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację poniższych przedsięwzięć :

1. Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji; Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycje w wykazie 25/14/07  Karta informacyjna 14/07
2. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji : Faszcze – Nowe Sady – Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej – pozycje w wykazie 26/15/07  Karta informacyjna 15/07
3. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji : Prawdowo – Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej – pozycje w wykazie 27/16/07  Karta informacyjna 16/07
4. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Lubiewo – droga krajowa nr 16 – pozycje w wykazie 28/17/07  Karta informacyjna 17/07

27.11.2007  Znak: OŚ. 7625/13/07 OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Lubiewo-droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Zełwągi – 257/1, 312, 338, 331/6, 326, 313/4, 313/5, 313/2, 314/2, 310, 303/4, 308, 307
2. obręb Lubiewo – 115/3, 129/2, 115/4, 126/1, 127, 125/1, 126/2, 122, 124, 120, 119, 129/1, 91/1, 116, 84/1, 90/1, 135/1, 130/4, 130/3,130/1, 85, 90, 89/8, 88,130/4, 66, 87, 136, 86,
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z treścią decyzji i jej załącznikami można zapoznać się na tablicach ogłoszeń we wsi Zełwągi, Lubiewo, Urzędu Miasta i Gminy, na stronie BIP tut. Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie, które można składać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 grudnia 2007 roku.
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji: Lubiewo - droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej”
2. DECYZJA 7/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

27.11.2007  Znak: OŚ. 7625/12/07 OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo – działki o nr 32, 17/5, 18, 17/1, 19, 16, 7/1
2. obręb Sady – działki o nr 41/3, 120/3, 125, 124/3, 124/1, 124/2, 41/2, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/41, 41/42/41/6141/43, 41/44, 41/3, 41/45, 41/46, 41/6, 41/7, 41/4, 40/3, 42, 40/2, 40/1, 43/2, 39/4, 39/5, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/12, 39/14, 39/1, 38/4, 38/9, 38/10, 38/11, 38/8, 38/12, 38/14, 38/17, 38/18, 38/7, 38/6, 38/1, 37, 49/4, 49/3, 36/2, 35/5,35/3, 35/1, 34/22, 34/21, 34/10, 34/9, 34/5, 34/7, 34/8, 34/6, 31/8, 31/9, 31/7, 31/6, 31/12, 31/13, 31/10, 30, 29/2, 29/1, 28/4, 28/5, 28/2, 28/3, 27/1, 26, 25, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/8, 24/10, 24/9, 33/1, 36/1, 23, 22/1, 22/3, 22/4,21/8, 21/7, 21/6, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 20, 19/2, 15/1, 14/14, 14/2,14/1, 13, 12, 11/1, 11/4, 11/17, 11/16, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/4, 6/6, 6/8, 6/1, 6/7, 5/2, 4/2, 3/2, 1/2, 94/2, 94/5, 94/4, 93/2, 118/2, 92/1, 91/13, 91/12, 90/2, 90/15, 90/13, 90/63, 90/62, 90/21, 90/9, 90/10, 90/4, 106, 89/2, 88/5, 88/4, 86/6, 88/3, 88/2, 86/10, 86/12, 86/13,86/14, 86/15, 86/11, 84/1, 84/5, 84/6, 83/4, 83/3, 83/1, 73, 72/2, 72/3, 71/2, 71/1, 70/1, 70/2, 69/3, 69/4, 66, 65/2, 64/4, 64/1, 63/5, 63/7, 63/8, 63/3, 63/4, 55, 52, 51, 49/1, 50, 49/3, 49/4, 49/9, 49/7,49/8, 48, 46,43/8, 43/7, 43/6, 43/5, 43/3, 42, 43/2
3. obręb Jora – działki o nr 334, 335, 333, 357, 336, 337, 319, 358, 338/1, 339, 338/2, 341, 340, 342/6, 343/4, 342/13, 342/28, 343/9, 342/10, 343/8, 342/15, 342/16,342/17, 343/7,343/10
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z teścia decyzji oraz jej załącznikami można zapoznać się na tablicach ogłoszeń wsi Prawdowo, Stare Sady, Jora Wielka, UMiG Mikołajki oraz na stronie BIP UMiG, a także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Odwołania można składać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 grudnia 2007 roku.
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji: Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej”
2. DECYZJA 7/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

27.11.2007  Znak: OŚ. 7625/11/07 OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Faszcze – Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo – 65, 15/3, 17/4, 17/3, 15/5, 17/5, 2/1, 15/7, 16, 7/3, 14/3, 13/1, 12/1, 6/1, 6, 4/7, 4/10, 4/8, 4/5, 3, 1,
2. obręb Lubiewo – 139, 82/3, 82/1, 82/2, 133, 10/1, 6, 28/1,
3. obręb Faszcze – 41/1, 363, 38, 37, 29/2, 39/1, 41/2, 364, 48, 36, 29/3, 3255/2, 3255/1, 51, 50, 33/7, 33/6, 32, 33/5, 33/4, 33/3, 33/10, 31, 33/9, 33/8, 30, 77/5, 206, 205, 204/5, 173,
4. obręb Sady – 3060/1, 122, 120/1, 120/2, 120/3, 135, 134, 131/2, 131/1, 130, 128/1, 121/2, 121/1, 1,
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z treścią decyzji oraz jej załącznikami można zapoznać się na tablicach ogłoszeń wsi Prawdowo, Lubiewo, Faszcze, Sady, UMiG Mikołajki, na stronie internetowej BIP Mikołajki oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Odwołania można składać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 grudnia 2007 roku.
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji: Faszcze – Nowe Sady -Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej"
2. DECYZJA 6/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

27.11.2007  Znak: OŚ. 7625/10/07 OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Jora Wielka – działki o nr 3251, 3250/5, 245, 242, 3250/2, 246, 234, 235/4, 248, 250/5, 250/6, 253, 254, 250/18, 255, 359, 256, 292, 212/6, 212/5, 211/1, 228, 145/1, 210, 208/2, 207/2, 241, 240/3, 240/1, 240/2, 239/2, 238, 236/1, 235/4
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z treścią decyzji oraz jej załącznikami można zapoznać się na tablicach ogłoszeń wsi Jora Wielka, Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz na stronie BIP tut. Urzędu, a także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Odwołanie od niniejszej decyzji można składać w terminie 14 dni, od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 grudnia 2007 roku.
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji: Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej"
2. DECYZJA 5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

09.11.2007  Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki
W n i o s e k   o:
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze w gminie Mikołajki. Etap 1 – Zełwągi – Lubiewo – Prawdowo.
pozycja w wykazie ogólnym : 24/07
pozycja w zestawieniu formularzy A - 10/07

09.11.2007  Znak: OŚ. 7625/15/07 Obwieszczenie

09.11.2007  Znak: OŚ. 7625/15/07 Budowa kanalizacji sanitarnej Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze, w Gminie Mikołajki. Etap I – Zełwągi - Lubiewo – Prawdowo

07.11.2007  Znak: OŚ. 7625/13/07 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Lubiewo-droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Zełwągi – 257/1, 312, 338, 331/6, 326, 313/4, 313/5, 313/2, 314/2, 310, 303/4, 308, 307
2. obręb Lubiewo – 115/3, 129/2, 115/4, 126/1, 127, 125/1, 126/2, 122, 124, 120, 119, 129/1, 91/1, 116, 84/1, 90/1, 135/1, 130/4, 130/3,130/1, 85, 90, 89/8, 88,130/4, 66, 87, 136, 86,
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 22 listopada 2007 roku .

07.11.2007  Znak: OŚ. 7625/12/07 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo – działki o nr 32, 17/5, 18, 17/1, 19, 16, 7/1
2. obręb Sady – działki o nr 41/3, 120/3, 125, 124/3, 124/1, 124/2, 41/2, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/41, 41/42/41/6141/43, 41/44, 41/3, 41/45, 41/46, 41/6, 41/7, 41/4, 40/3, 42, 40/2, 40/1, 43/2, 39/4, 39/5, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/12, 39/14, 39/1, 38/4, 38/9, 38/10, 38/11, 38/8, 38/12, 38/14, 38/17, 38/18, 38/7, 38/6, 38/1, 37, 49/4, 49/3, 36/2, 35/5,35/3, 35/1, 34/22, 34/21, 34/10, 34/9, 34/5, 34/7, 34/8, 34/6, 31/8, 31/9, 31/7, 31/6, 31/12, 31/13, 31/10, 30, 29/2, 29/1, 28/4, 28/5, 28/2, 28/3, 27/1, 26, 25, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/8, 24/10, 24/9, 33/1, 36/1, 23, 22/1, 22/3, 22/4,21/8, 21/7, 21/6, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 20, 19/2, 15/1, 14/14, 14/2,14/1, 13, 12, 11/1, 11/4, 11/17, 11/16, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/4, 6/6, 6/8, 6/1, 6/7, 5/2, 4/2, 3/2, 1/2, 94/2, 94/5, 94/4, 93/2, 118/2, 92/1, 91/13, 91/12, 90/2, 90/15, 90/13, 90/63, 90/62, 90/21, 90/9, 90/10, 90/4, 106, 89/2, 88/5, 88/4, 86/6, 88/3, 88/2, 86/10, 86/12, 86/13,86/14, 86/15, 86/11, 84/1, 84/5, 84/6, 83/4, 83/3, 83/1, 73, 72/2, 72/3, 71/2, 71/1, 70/1, 70/2, 69/3, 69/4, 66, 65/2, 64/4, 64/1, 63/5, 63/7, 63/8, 63/3, 63/4, 55, 52, 51, 49/1, 50, 49/3, 49/4, 49/9, 49/7,49/8, 48, 46,43/8, 43/7, 43/6, 43/5, 43/3, 42, 43/2
3. obręb Jora – działki o nr 334, 335, 333, 357, 336, 337, 319, 358, 338/1, 339, 338/2, 341, 340, 342/6, 343/4, 342/13, 342/28, 343/9, 342/10, 343/8, 342/15, 342/16,342/17, 343/7,343/10
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 22 listopada 2007 roku.

07.11.2007  Znak: OŚ. 7625/11/07 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Faszcze –Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo –65, 15/3, 17/4, 17/3, 15/5, 17/5, 2/1, 15/7, 16, 7/3, 14/3, 13/1, 12/1, 6/1, 6, 4/7, 4/10, 4/8, 4/5, 3, 1,
2. obręb Lubiewo – 139, 82/3, 82/1, 82/2, 133, 10/1, 6, 28/1
3. obręb Faszcze – 41/1, 363, 38, 37, 29/2, 39/1, 41/2, 364, 48, 36, 29/3, 3255/2, 3255/1, 51, 50, 33/7, 33/6, 32, 33/5, 33/4, 33/3, 33/10, 31, 33/9, 33/8, 30, 77/5, 206, 205, 204/5, 173,
4. obręb Sady – 3060/1, 122, 120/1, 120/2 120/3, 135, 134, 131/2, 131/1, 130, 128/1, 121/2, 121/1, 1
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 22 listopada 2007 roku.

07.11.2007  Znak: OŚ. 7625/10/07 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Jora Wielka – działki o nr 3251, 3250/5, 245, 242, 3250/2, 246, 234, 235/4, 248, 250/5, 250/6, 253, 254, 250/18, 255, 359, 256, 292, 212/6, 212/5, 211/1, 228, 145/1, 210, 208/2, 207/2, 241, 240/3, 240/1, 240/2, 239/2, 238, 236/1, 235/4
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 22 listopada 2007 roku.

26.10.2007  Znak: PBI-7331/30P/07 Zawiadomienie  Na podstawie art. 61. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w gm. Mikołajki przez działki:
2. obręb Nowe Tałty – 1/5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/18, 1/19, 1/31, 1/116, 1/112, 1/109, 1/115, 1/222;
3. obręb Woźnice – 652/3, 652/4, 652/2, 1/1, 2/2, 77/1, 77/2, 73, 31/2, 30, 447, 554, 29/2, 29/5, 9/1,27/5, 27/6, 27/7, 27/1, 26/5, 22/3, 10/2, 12/1, 11/1, 12/2, 15/1, 16/3, 16/4, 16/6, 16/5, 17/1, 17/2, 18, 20/4, 23, 14/2, 567, 566, 74, 21, 63/1, 63/5, 63/6, 64, 65, 62/1, 61/2, 60, 39/2, 40/1, 41/3, 466, 464/2, 41/4, 58, 57, 67, 68, 53, 54, 46/1, 468, 480, 479, 476, 193, 191, 522/2, 189/2, 190, 51/2, 51/1, 72/2, 69, 649/81, 649/225, 649/226, 649/231, 649/269, 649/189;
4. Obręb Tałty – 240/1, 232, 231/1, 241, 289/6, 289/2, 379/1, 379/6, 379/7, 149/3, 149/1, 149/4, 148/1;
Obręb Miasto Mikołajki – 139/4, 138/1, 139/5, 139/6, 132, 129/18, 129/14, 129/16, 129/15, 129/9, 126/5, 126/2, 112, 125/3, 125/4, 120.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 14 listopada 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

26.10.2007  Znak: OŚ. 7625/9/07 Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem”.
Inwestycja częściowo zawiera się w obszarze Natura 2000 „Puszcza Piska” – kod obszaru 280008.
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

17.10.2007  Znak: OŚ. 7625/13/07 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez PRI Budomar z siedzibą w Giżycku działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Lubiewo – droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji. Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

17.10.2007  Znak: OŚ. 7625/12/07 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez PRI Budomar z siedzibą w Giżycku działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji. Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

17.10.2007  Znak: OŚ. 7625/11/07 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez PRI Budomar z siedzibą w Giżycku działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Faszcze – Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji. Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

17.10.2007  Znak: OŚ. 7625/10/07 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez PRI Budomar z siedzibą w Giżycku działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Stare Sady - Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji. Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

12.10.2007  Znak: OŚ. 7625/8/07 Decyzja 4/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło. (charakterystyka planowanego przedsięwzięcia)

12.10.2007   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło
pozycja w wykazie 23/07
pozycja w zestawieniu formularzy B 13/07

05.10.2007  Znak: OŚ. 7625/9/07 Obwieszczenie Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach” obejmującego działki o numerach 296/3, 290/22, 291/21, 291/6, 289/23, 222, 291/16, 286/5, 231, 296/3,377/2,60, 59/10, 59/8, 59/4,59/5, 48, 57/5, 55/754,49,40/14, 41, 44/58, 44/42, 44/10, 44/48, 46/1,44/2,44/8, 44/64, 64/17, 61/7, 64/17, 65/4, 57/7, 36, 47, 220/4,290/5, 64/9, 64/12, 290/1, 190, 221/3,223, 220/2, 276, 275,289/15, 289/3, 289/10,289/9, 289/24, 291/2, 291/18, 289/13, 289/12, 291/22, 291/14, 291/4, 291/3, 291/15, 291/9, 292, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 289/18, 290/7, 59/9, 59/6, 59/7 59/2, 56, 55/4, 53,52/1, 51/3, 51/1,56,45, 40/7, 42, 43, 44/26, 44/43, 44/38, 44/39, 44/47, 44/56, 44/57, 44/10, 44/61, 62, 64/4, 64/10, 64/7, 64/6, 61/2, 65/3 - wniosek złożony przez Grontmij Polska spółka z o.o. Biuro w Olsztynie ul. A. Mickiewicza 21/23 działającej w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 19 października 2007 roku.

05.10.2007   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia:
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportów o oddziaływaniu poniższego przedsięwzięcia na środowisko „Remont ulic gminnych: Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem, położonych w Mikołajkach
pozycja w wykazie 22/12/07

01.10.2007  Znak: OŚ. 7625/8/07 Zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło, Gm. Mikołajki, na działkach 184, 40/8, 207, 222, 34/2, 43/1, 126. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z jej aktami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Udostępnione będą one od 02 do 09 października 2007 roku w godz. 8 – 14 w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

28.09.2007  Znak: PBI-7331/28P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. Budowie sieci energetycznej SN i nn do zasilania tartaku na działkach 138/1, 138/4, 138/7, obręb miasto Mikołajki, gmina Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 19 października 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

26.09.2007   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportów o oddziaływaniu poniższych przedsięwzięć na środowisko 
1. Przebudowa publicznej drogi gminnej relacji; Stare Sady - Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycje w wykazie 18/8/07
2. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji : Faszcze - Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycje w wykazie 19/9/07
3. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji : Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycje w wykazie 20/10/07
4. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Lubiewo - droga krajowa nr 16 - pozycje w wykazie 21/11/07

26.09.2007   OŚ-7625/13/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Lubiewo - droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Zełwągi – 257/1, 312, 338, 331/6, 326, 313/4, 313/5, 313/2, 314/2, 310, 303/4, 308, 307
2. obręb Lubiewo – 115/3, 129/2, 115/4, 126/1, 127, 125/1, 126/2, 122, 124, 120, 119, 129/1, 91/1, 116, 84/1, 90/1, 135/1, 130/4, 130/3,130/1, 85, 90, 89/8, 88,130/4, 66, 87, 136, 86,
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 października 2007 roku.
Postanowienie
Karta informacyjna 13/07

26.09.2007   OŚ-7625/12/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na na "Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej" obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo - działki o nr 32, 17/5, 18, 17/1, 19, 16, 7/1
2. obręb Sady - działki o nr 41/3, 120/3, 125, 124/3, 124/1, 124/2, 41/2, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/41, 41/42/41/6141/43, 41/44, 41/3, 41/45, 41/46, 41/6, 41/7, 41/4, 40/3, 42, 40/2, 40/1, 43/2, 39/4, 39/5, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/12, 39/14, 39/1, 38/4, 38/9, 38/10, 38/11, 38/8, 38/12, 38/14, 38/17, 38/18, 38/7, 38/6, 38/1, 37, 49/4, 49/3, 36/2, 35/5,35/3, 35/1, 34/22, 34/21, 34/10, 34/9, 34/5, 34/7, 34/8, 34/6, 31/8, 31/9, 31/7, 31/6, 31/12, 31/13, 31/10, 30, 29/2, 29/1, 28/4, 28/5, 28/2, 28/3, 27/1, 26, 25, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/8, 24/10, 24/9, 33/1, 36/1, 23, 22/1, 22/3, 22/4,21/8, 21/7, 21/6, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 20, 19/2, 15/1, 14/14, 14/2,14/1, 13, 12, 11/1, 11/4, 11/17, 11/16, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/4, 6/6, 6/8, 6/1, 6/7, 5/2, 4/2, 3/2, 1/2, 94/2, 94/5, 94/4, 93/2, 118/2, 92/1, 91/13, 91/12, 90/2, 90/15, 90/13, 90/63, 90/62, 90/21, 90/9, 90/10, 90/4, 106, 89/2, 88/5, 88/4, 86/6, 88/3, 88/2, 86/10, 86/12, 86/13,86/14, 86/15, 86/11, 84/1, 84/5, 84/6, 83/4, 83/3, 83/1, 73, 72/2, 72/3, 71/2, 71/1, 70/1, 70/2, 69/3, 69/4, 66, 65/2, 64/4, 64/1, 63/5, 63/7, 63/8, 63/3, 63/4, 55, 52, 51, 49/1, 50, 49/3, 49/4, 49/9, 49/7,49/8, 48, 46,43/8, 43/7, 43/6, 43/5, 43/3, 42, 43/2
3. obręb Jora - działki o nr 334, 335, 333, 357, 336, 337, 319, 358, 338/1, 339, 338/2, 341, 340, 342/6, 343/4, 342/13, 342/28, 343/9, 342/10, 343/8, 342/15, 342/16,342/17, 343/7,343/10 
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14. 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 października 2007 roku.
Postanowienie
Karta informacyjna 12/07

26.09.2007   OŚ-7625/11/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Faszcze –Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo –65, 15/3, 17/4, 17/3, 15/5, 17/5, 2/1, 15/7, 16, 7/3, 14/3, 13/1, 12/1, 6/1, 6, 4/7, 4/10, 4/8, 4/5, 3, 1
2. obręb Lubiewo – 139, 82/3, 82/1, 82/2, 133, 10/1, 6, 28/1
3. obręb Faszcze – 41/1, 363, 38, 37, 29/2, 39/1, 41/2, 364, 48, 36, 29/3, 3255/2, 3255/1, 51, 50, 33/7, 33/6, 32, 33/5, 33/4, 33/3, 33/10, 31, 33/9, 33/8, 30, 77/5, 206, 205, 204/5, 173,
4. obręb Sady – 3060/1, 122, 120/1, 120/2 120/3, 135, 134, 131/2, 131/1, 130, 128/1, 121/2, 121/1, 1
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 października 2007 roku.
Postanowienie
Karta informacyjna 11/07

26.09.2007   OŚ-7625/10/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Jora Wielka – działki o nr 3251, 3250/5, 245, 242, 3250/2, 246, 234, 235/4, 248, 250/5, 250/6, 253, 254, 250/18, 255, 359, 256, 292, 212/6, 212/5, 211/1, 228, 145/1, 210, 208/2, 207/2, 241, 240/3, 240/1, 240/2, 239/2, 238, 236/1, 235/4
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 12 października 2007 roku.
Postanowienie
Karta informacyjna 10/07

18.09.2007  Znak: PBI-7331/25P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kanalizacji kablowej dla światłowodowej linii telekomunikacyjnej 2xØ40 relacji Mrągowo-Ełk przebiegającej w gm. Mikołajki przez działki:
miasto Mikołajki 3, 13/7, 36, 190, 191, 192/2, 171, 214/51, 214/49, 219/6, 219/1, 13/4, 142, 141, 139/6, 143, 144, 145, 146, 149/1, 150
obręb Baranowo - 249, 146/3, 154/1, 270/3, 270/6, 262, 263/2
obręb Faszcze - 17/5, 205, 17/4, 360, 206, 77/5, 30, 31, 32, 29/2
obręb Sady - 128/1, 128/2, 122, 120/3, 121/2, 120/2
obręb Lubiewo - 28/1, 6, 10/1
obręb Prawdowo - 3, 4/5, 2/1, 14/3, 15/7, 65, 66
obręb Tałty - 376, 377/2, 377/1, 289/1, 289/2, 289/8, 289/6, 289/7, 289/9, 289/10, 289/12, 249/2, 249/3, 249/4, 251/3, 251/2, 252, 254
obręb Woźnice - 649/316, 649/317, 649/290, 649/283, 649/289, 464/2, 466, 43/2, 47, 530/6, 591, 590
obręb Olszewo - 62, 293/3, 240/2, 238/4, 240/1, 312, 300/48, 302, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 38, 241/1, 243/1, 47, 48/1
obręb Grabówka - 237/69
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 października 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

15.09.2007   OŚ. 7625/12/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo – działki o nr 32, 17/5, 18, 17/1, 19, 16, 7/1
2. obręb Sady – działki o nr 41/3, 120/3, 125, 124/3, 124/1, 124/2, 41/2, 41/31, 41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/41, 41/42/41/6141/43, 41/44, 41/3, 41/45, 41/46, 41/6, 41/7, 41/4, 40/3, 42, 40/2, 40/1, 43/2, 39/4, 39/5, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 39/12, 39/14, 39/1, 38/4, 38/9, 38/10, 38/11, 38/8, 38/12, 38/14, 38/17, 38/18, 38/7, 38/6, 38/1, 37, 49/4, 49/3, 36/2, 35/5,35/3, 35/1, 34/22, 34/21, 34/10, 34/9, 34/5, 34/7, 34/8, 34/6, 31/8, 31/9, 31/7, 31/6, 31/12, 31/13, 31/10, 30, 29/2, 29/1, 28/4, 28/5, 28/2, 28/3, 27/1, 26, 25, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/8, 24/10, 24/9, 33/1, 36/1, 23, 22/1, 22/3, 22/4,21/8, 21/7, 21/6, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 20, 19/2, 15/1, 14/14, 14/2,14/1, 13, 12, 11/1, 11/4, 11/17, 11/16, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/4, 6/6, 6/8, 6/1, 6/7, 5/2, 4/2, 3/2, 1/2, 94/2, 94/5, 94/4, 93/2, 118/2, 92/1, 91/13, 91/12, 90/2, 90/15, 90/13, 90/63, 90/62, 90/21, 90/9, 90/10, 90/4, 106, 89/2, 88/5, 88/4, 86/6, 88/3, 88/2, 86/10, 86/12, 86/13,86/14, 86/15, 86/11, 84/1, 84/5, 84/6, 83/4, 83/3, 83/1, 73, 72/2, 72/3, 71/2, 71/1, 70/1, 70/2, 69/3, 69/4, 66, 65/2, 64/4, 64/1, 63/5, 63/7, 63/8, 63/3, 63/4, 55, 52, 51, 49/1, 50, 49/3, 49/4, 49/9, 49/7,49/8, 48, 46,43/8, 43/7, 43/6, 43/5, 43/3, 42, 43/2
3. obręb Jora – działki o nr 334, 335, 333, 357, 336, 337, 319, 358, 338/1, 339, 338/2, 341, 340, 342/6, 343/4, 342/13, 342/28, 343/9, 342/10, 343/8, 342/15, 342/16,342/17, 343/7,343/10
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 25 września 2007 roku.

15.09.2007   OŚ. 7625/10/07    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Stare Sady – Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Jora Wielka – działki o nr 3251, 3250/5, 245, 242, 3250/2, 246, 234, 235/4, 248, 250/5, 250/6, 253, 254, 250/18, 255, 359, 256, 292, 212/6, 212/5, 211/1, 228, 145/1, 210, 208/2, 207/2, 241, 240/3, 240/1, 240/2, 239/2, 238, 236/1, 235/4
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 25 września 2007 roku.

15.09.2007   OŚ. 7625/13/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Lubiewo - droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Zełwągi – 257/1, 312, 338, 331/6, 326, 313/4, 313/5, 313/2, 314/2, 310, 303/4, 308, 307
2. obręb Lubiewo – 115/3, 129/2, 115/4, 126/1, 127, 125/1, 126/2, 122, 124, 120, 119, 129/1, 91/1, 116, 84/1, 90/1, 135/1, 130/4, 130/3,130/1, 85, 90, 89/8, 88,130/4, 66, 87, 136, 86,
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 25 września 2007 roku.

15.09.2007   OŚ. 7625/11/07   O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / j.t. z 2006roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./, w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji: Faszcze –Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej” obejmującego działki o numerach:
1. obręb Prawdowo –65, 15/3, 17/4, 17/3, 15/5, 17/5, 2/1, 15/7, 16, 7/3, 14/3, 13/1, 12/1, 6/1, 6, 4/7, 4/10, 4/8, 4/5, 3, 1,
2. obręb Lubiewo – 139, 82/3, 82/1, 82/2, 133, 10/1, 6, 28/1
3. obręb Faszcze – 41/1, 363, 38, 37, 29/2, 39/1, 41/2, 364, 48, 36, 29/3, 3255/2, 3255/1, 51, 50, 33/7, 33/6, 32, 33/5, 33/4, 33/3, 33/10, 31, 33/9, 33/8, 30, 77/5, 206, 205, 204/5, 173,
4. obręb Sady – 3060/1, 122, 120/1, 120/2 120/3, 135, 134, 131/2, 131/1, 130, 128/1, 121/2, 121/1, 1
- wniosek złożony przez PRI BUDOMAR działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 25 września 2007 roku.

15.09.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięć polegających na:
1. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Stare Sady - Jora Wielka wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycja w wykazie 14/6/07
2. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Faszcze - Nowe Sady - Prawdowo wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycja w wykazie 15/7/07
3. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Prawdowo - Stare Sady wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycja w wykazie 16/8/07
4. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Lubiewo - droga krajowa nr 16 wraz z budową kanalizacji deszczowej - pozycja w wykazie 17/9/07

11.09.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulic gminnych; Wileńskiej, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem, w Mikołajkach
Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pozycja w wykazie 13/7/07

04.09.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 290/15 w Zełwągach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pozycja w wykazie 12/7/07

04.09.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło.
Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu.
pozycja w wykazie 11/6/07

14.08.2007 OŚ. 7625/3/07  Z a w i a d o m i e n i e  o  zakończonym postępowaniu. Zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w obrębie Zełwągi, Gm. Mikołajki, na działce 290/15. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z jej aktami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Udostępnione będą one od 20 do 28 sierpnia 2007 roku w godz. 800 - 1400 w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.08.2007  PBI-7331-18P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Stare Sady - Jora Wielka na działkach 211/1, 228, 209, 242, 3251, 3250/5, obręb Jora Wielka, gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 25 sierpnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

03.08.2007  PBI-7331-21P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel zlokalizowanej na dachu budynku Hotelu Gołębiewski położonym w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej 4 na działkach 49/1 i 50/2 obręb Prawdowo, gmina Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 sierpnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

02.08.2007  PBI-7331-17P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Lubiewo - droga krajowa nr 16 na działkach nr 257/1, 312 obręb Zełwągi nr 129/1, 129/2, 66 obręb Lubiewo, gmina Mikołajki .
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 sierpnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

02.08.2007  PBI-7331-16P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Faszcze - Nowe Sady - Prawdowo na działkach nr 77/5, 29/3, 29/3 obręb Faszcze, nr 139 obręb Lubiewo, nr 2/1, 65 obręb Prawdowo, nr 130, 134, 122 obręb Sady gmina Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 sierpnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

02.08.2007  PBI-7331-15P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Prawdowo - Stare Sady na działkach nr 33/1, 124/1, 94/2, 92/2, 92/1, 6/1, 94/1, 43/2, 42, 120/3, 41/4, 41/3 obręb Sady, nr 358, 319, 334 obręb Jora Wielka i nr 18, 65, 66 obręb Prawdowo gmina Mikołajki .
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 sierpnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikolajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069)

27.07.2007  OŚ. 7625/8/07  Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego. Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia na podstawie art.64 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło gm. Mikołajki obejmującej swoim zasięgiem działki o nr 184, 40/8, 207, 222,34/2, 34/1, 126. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8-14. Wnioski i uwagi można zgłaszać od dnia 30 lipca do 6 sierpnia 2007 roku. 

20.07.2007  OŚ.7625/3/07  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego obrębie Zełwągi, na działce 290/15 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Sylwii i Rafała małż. Gajkowskich 
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących i organu prowadzącego postępowanie oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 10//2007 { A-7-4/07 ; B- 9-5, E-4/07 }.Wykaz danych o środowisku dostępny jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. Nr 4. 
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniach oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 19 lipca 2007 roku do 11 sierpnia 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. Nr 4.

20.07.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 290/15, obręb Zełwągi:

pozycja w wykazie ogólnym: 10/07
pozycja w zestawieniu formularzy E - 4/2007

06.07.2007  PBI-7331-20P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Górkło na działkach o nr 180, 181/1, 182, 184, 40/8, 207, 41/1, 222, 39/1, 34/2, 35 obręb Górkło, Gmina Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 26 lipca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).

05.07.2007  PBI-7331-19P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie linii energetycznej NN 0,4kV napowietrzno - kablowej typy AsXsn 4x70 L=270 mb i NAKXs 4x70 L=120 mb na działkach o nr 342/2, 342/12, 342/13, 342/6, 358, 343/4, 342/17, 343/6 obręb Jora Wielka, gmina Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 24 lipca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).
Zawiadomienie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.bip.mikolajki.pl . 

18.06.2007  Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 290/15, obręb Zełwągi:
pozycja w wykazie ogólnym: 8 i 9/2007
postanowienia B/4 i 5/2007

18.06.2007  OŚ.7625/3/07   Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu.

01.06.2007  PBI-7331-13P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie oświetlenia ulicznego o linię kablową oraz ustawienie 2 słupów oświetlenia ulicznego w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Kowalskiej na działce ozn. nr ewid. 206/20.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 czerwca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

01.06.2007  PBI-7331-12P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie oświetlenia ulicznego o linię kablową oraz ustawienie słupa oświetlenia ulicznego w obrębie miasta Mikołajki, przy Placu Wolności na działce ozn. nr ewid. 200/3.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 czerwca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069).

08.05.2007  OŚ. 7625/3/07  Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia na podstawie art.64 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego zlokalizowanego na działce 290/15, obręb Zełwągi.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 800-1400. Wnioski i uwagi można zgłaszać od dnia 10 maja do 17 maja 2007 roku

08.05.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 290/15, obręb Zełwągi:

pozycja w wykazie ogólnym: 7/2007
wniosek A/4/2007

23.04.2007  OŚ. 7625/2/07 DECYZJA nr 2/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 24539 Mikołajki, na działkach nr 50/2 i 52/1, obręb Prawdowo. Załącznik do decyzji nr 1/07

23.04.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24539 Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną -położonej na działkach o nr 50/2 i 52/1, obręb Prawdowo, w Hotelu Gołębiewski.
pozycja w wykazie : 6/2007
formularz B karta informacyjna 6/3/07, decyzja: 3B/07

17.04.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną -położonej na działce o nr 386/8, obręb Mikołajki, ul. Wawrzyńca Prusa 3.
pozycja w wykazie : 5/2007
formularz B karta informacyjna 5/2/07

17.04.2007  OŚ. 7625/1/07 DECYZJA nr 1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 24506 Mikołajki, na działce nr 386/8, obręb Mikołajki, ul. Wawrzyńca Prusa 3. Załącznik do decyzji nr 1/07

05.04.2007 OŚ. 7625/2/07  Z a w i a d o m i e n i e  o  zakończonym postępowaniu. Zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24539 Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Hotelu Gołębiewski, na działkach nr 50/2 i 52/1, obręb Prawdowo.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z jej aktami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Udostępnione będą one od 6 do 13 kwietnia 2007 roku w godz. 800 - 1400 w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

20.03.2007 OŚ. 7625/1/07  Z a w i a d o m i e n i e  o  zakończonym postępowaniu 
Zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, położonej na działce nr 386/8, obręb Mikołajki, ul. Wawrzyńca Prusa 3. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z jej aktami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Udostępnione będą one od 21 do 28 marca 2007 roku w godz. 800 - 1400 w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

01.03.2007  OŚ. 6431/1/07 D E C Y Z JA  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Karta informacyjna dla decyzji.

01.03.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24539 Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną -położonej na działkach o nr 50/2 i 52/1, obręb Prawdowo - "Hotel Gołębiewski" :

pozycja w wykazie : 3/2007
wniosek A/3/2007
raport E/3/2007

01.03.2007  OŚ.7625/2/07  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24539 Mikołajki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - obręb Prawdowo, działki nr 50/2 i 52/1 - "Hotel Gołębiewski".
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 , 02-222 Warszawa, pełnomocnikiem, której jest Michał Łukasiewicz "ELFEKO" S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 3/2007 { A-3/07 ; E-3/07 }.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 5 marca 2007 roku do 27 marca 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

28.02.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki w n i o s e k :
O udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
- pozycja w wykazie 2/07

09.02.2007  OŚ.7625/1/07  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - obręb Mikołajki, działka nr 386/8.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 , 02-222 Warszawa, pełnomocnikiem, której jest Michał Łukasiewicz "ELFEKO" S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzany został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 1/2007 { A-1/07 ; E-2/07 }.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 12 lutego 2007 roku do 6 marca 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

09.02.2007  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki wraz z infrastrukturą techniczną -położonej na działce o nr 386/8, przy ul. Wawrzyńca Prusa 3:
pozycja w wykazie:
- 1/2007
- wniosek A/1/2007
- raport E/2/2007 

31.01.2007  Zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008) informuję, że na terenie gminy Mikołajki utworzony został punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych, znajduje się on na terenie Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Mikołajkach, ul. Warszawska 32, czynny w każdą środę w godzinach 8.00 - 14.00.

05.01.2007  OŚ. 7625/15/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

05.01.2007    O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec działka nr 28.
- pozycja w wykazie 61/42/06

15.12.2006  OŚ. 7625/16/06  O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia : 
złożenie wniosku w sprawie
Budowy odwodnienia drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym byłego SHR w miejscowości Woźnice
- pozycja w wykazie 60/19/06

13.12.2006 OŚ. 7625/16/06  Z a w i a d o m i e n i e  o wszczęciu postępowania administracyjnego. Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia na podstawie art. 64 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego /j. t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odwodnienia drogi gminnej osiedla mieszkaniowego byłego SHR w miejscowości Woźnice". Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8.00-14.00. Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia jednak w okresie nie dłuższym niż do 22 grudnia 2006r.

12.12.2006 OŚ.7625/15/06  Z a w i a d o m i e n i e  o zakończonym postępowaniu 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec, działka nr 28. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów.
Powyższe dokumenty udostępnione będą w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

01.12.2006  OŚ. 7625/14/06  O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki w terminie 14 dni, od dnia uznania jej za doręczoną zgodnie z art. 49 Kpa. tj. do dnia 14 grudnia 2006 roku. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Załącznik do decyzji OŚ. 7625/14/06

01.12.2006  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY
Decyzja środowiskowych uwarunkowań.
- pozycje w wykazie 59/41

23.11.2006  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji na :
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 58/40/06

16.11.2006   Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o zmianę systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO"- obręb Inulec, działka 28
Formularz A - pozycja w wykazie 57/18
Formularz E- pozycja w wykazie 57/1 - dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko 

16.11.2006   Ogłoszenie Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki wniosku o :
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 55/17/06

15.11.2006  OŚ.7625/15/06 O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec działka nr 28.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa, pełnomocnikiem, którego jest Jacek Chabowski 
80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 21/10.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz.57/18 / A-18 ; E-1/.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 20 listopada 2006 roku do 11 grudnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez "Środowisko" S.C. J.Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji.
Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wystąpieniu do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 

09.11.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozycja w wykazie 56/39

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Postanowienia stosownych organów (Urząd Wojewódzki Olsztyn): uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 "Baranowo"
- pozycja w wykazie 53/37

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie 49/33, 50/34

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy.
- pozycja w wykazie 48/32, 51/37, 52/35

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) Burmistrz Miata Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 Baranowo zlokalizowanej na działce nr 28, obręb Inulec, gmina Mikołajki. Inwestorem będzie Spółka z o.o. PTK Centertel Warszawa, ul. Skierniewicka 10a.
- pozycja w wykazie 54/38/2006

26.10.2006   OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Na niniejsze zażalenie służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 02 listopada 2006 roku.

26.10.2006  PBI.7331-09DŚU/05/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1pkt 1 i oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Chabowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie... czytaj dalej>>

26.10.2006  OŚ. 7625/14/06  Postanowienie. Na podstawie art.51,ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów : 
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie - postanowienie z dnia 13.10.2006 roku Nr ZNS.431-181/2006) 
· Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - postanowienie z dnia 17.10.2006r. Nr ŚR. -6635- PP-126/06 
postanawiam:
nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji Stacji uzdatniania w wody w miejscowości Cudnochy gmina Mikołajki, obejmującego działki nr 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo. 
z up. Burmistrza Sekretarz Gminy Joanna Wróbel

20.10.2006  PBI-7331-16P/05/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 110, 111/1, 112(droga krajowa nr 16), 227 (droga gminna), 228 (rów melioracyjny), 229, 269/11, 269/4, 269/7, 289 (droga gminna) w obrębie Zełwągi w celu zasilenia nieruchomości "Pablo" Sp. z o.o. w Zełwągach 68.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 listopada 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

12.10.2006  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o wydanie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY.
- pozycja w wykazie 47/16

12.10.2006  OŚ. 7625/14/06   O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8oo - 14oo . Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 26 października 2006 roku.

12.10.2006   OŚ.7625/14/06
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902) proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, a w przypadku opinii sugerującej potrzebę jego wykonania, o ustalenie zakresu raportu.
Przedsięwzięcie częściowo zawiera się w obszarze Natura 2000 "Puszcza Piska"/kod PLB 280008/ i Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

02.10.2006 Ogłoszenie  Zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) informuję, iż na terenie gminy Mikołajki znajdują się poniższe firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
a) firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : 
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo w dni robocze w godz. 8.00-14.00
b) zgłoszone punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego :
Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, ul. 3 Maja 6, Mikołajki - punkt sprzedaży Mikołajki, ul. Szkolna 6.

29.09.2006  PBI-7331-19P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo w gminie Mikołajki oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy w gminie Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

28.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Postanowienia stosownych organów o braku potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem przy ulicy Kajki w Mikołajkach"
- pozycja w wykazie: 46.

18.09.2006 OGŁOSZENIE Informuję, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości TAŁTY, w związku z tym osoby, które jeszcze nie dokonały włączenia swoich nieruchomości do sieci winny to uczynić do 8 października 2006 roku.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 roku, Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niedostosowanie się do terminu określonego wyżej spowoduje wydanie przez tut. Urząd decyzji nakazującej wykonanie obowiązku włączenia się do kanalizacji.

18.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4.
- pozycja w wykazie: 45.

18.09.2006  PBI-7331-18P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
modernizacji układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 na działkach o numerach ewidencyjnych 416/2, 207/54, 415, 417/3, 417/1, 418, 401, 428/8 położonych w obrębie miasta Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006  PBI-7331-17P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie i modernizacji sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i przyłączy abonenckich przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Ogrodowej, Słonecznej i Kościuszki w Mikołajkach - rejon szafy 1C na działkach 231, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279, 281, 282, 222, 220/4, 223, 220/2, 224/3, 224/4, 224/5, 164, 163/2, 163/3, 13/7, 13/5, 13/4, 141, 129/14, 128, 129/9, 126/3, 126/6, 126/5, 170, 162, 161, 163/4, 243/3, 301/1, 243/4, 243/2, 242, 241, 244/2, 248, 249, 250, 171 w obrębie miasta Mikołajki..
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4 - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 44.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie: 43.

04.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach Gospodarstwo Skarbu Państwa w Bystrym, 11-500 Giżycko - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 40.
Decyzja - /wnioskodawca i sprawa jak wyżej/
- pozycja w wykazie: 41. 

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4481 Hotel Gołębiewski" na działkach 50/2 i 52/1 położonych w obrębie Prawdowa. Inwestorem bedzie Polkomtel S.A. 22-676 Warszawa, ul. Postępu 3.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 39/27.

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- pozycja w wykazie: 38.

11.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na: odbiór odpadów komunalnych; opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie: 36,37

27.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w mieście Mikołajki.
- pozycje w wykazie: 32/23

22.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa kolektora deszczowego z przykanalikami na drodze krajowej nr 16 relacji Mrągowo-Orzysz w miejscowości Zełwągi, Woźnice.
- pozycje w wykazie: 30/21 i 22/31

16.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na :
- odbiór odpadów komunalnych 
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Postanowienia (właściwych organów) :
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
- pozycje w wykazie 29
Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 24,25,26,27,28

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7661/5/06. Niniejszym informuję, iż od 02.01.2006 roku do 15.06. 2006 zostały wydane poniższym firmom zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
1.WC Serwis Bańska, Kucharski sp. Jawna Zabrze, ul. Pod Borem 10 - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
2.TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w Giżycku, Bystry - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
3.Usługi Rolniczo - Handlowe Józef Szkulski, Mikołajki, ul. Ełcka 1 - termin obowiązywania 15.05.2006 - 15.05.2016 .
4.Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mikołajki, 3 Maja 6 -
termin obowiązywania 15.06.2006 - 14.06.2016 r. 

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/18/06. Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obiektu, miejsca zawierającego azbest.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 71, poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca itp. obiektu zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Szczegółowy sposób postępowania w tej sprawie i terminy określa powołane wyżej rozporządzenie.

09.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/16/06. Przypominam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) od 1 lipca br. sprzedawca detaliczny i hurtowy obowiązany jest przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Ponadto oczekuję do 1 lipca 2006 na informację wynikająca z art. 39 powołanej wyżej ustawy. 

Z up. Burmistrza
Joanna Wróbel
Sekretarz Gminy

31.05.2006 OGŁOSZENIE. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :

Wnioski: Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Woźnice - pozycja w wykazie 1 Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Zełwągi - pozycja w wykazie 2
Budowa odwodnienia promenady na Jeziorem Mikołajskim - pozycja w wykazie 9 
Postanowienia (właściwych organów)
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Woźnice - pozycje w wykazie 3, 6, 7, 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Zełwągi - pozycje w wykazie 4, 5, 8
- odwodnienie promenady nad Jeziorem Mikołajskim - pozycje w wykazie 10, 11, 12

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/11/06 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mrągowo-Mikołajki w miejscowości Zełwągi, na dz. Nr 69/1, 69/3, 112 i 227.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

 

05.04.2006 > PBI-7331-04DŚU/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiorników na paliwo płynne oraz zbiornika na gaz na dz. nr ewid. 139/5 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 04 kwiecień 2006 r. do dnia 26 kwiecień 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Mikołajki.

29.03.2006 > PBI-7331-09DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 9/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci IDEA nr 3108 na wieży znajdującej się w m. Inulec, dz. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 28 marca 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

29.03.2006 > PBI-7331-08DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 8/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4481 Hotel Gołębiewski'' na dz. nr ewid. 50/2 i 52/1w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

29.03.2006 > PBI-7331-07DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 7/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4251 Mikołajki'' na dz. nr ewid. 139/6 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

15.03.2006

*UWAGA* Zgodnie z art. 162 ust.5 Prawa Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami/ osoby fizyczne mają obowiązek przedkładać burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska /m.in. azbestu / na obiektach stanowiących własność danej osoby. 
W związku z tym proszę /wyjątkowo w roku bieżącym/ do 25 marca 2006 roku złożyć taką informację do tut. Urzędu pok. nr 5, gdzie można też otrzymać druk tabeli, którą należy wypełnić. 
Złożoną informację należy aktualizować do 31 stycznia każdego roku bez dodatkowych wezwań.

02.02.2006 > PBI-7331-06DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 6/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Nr 3746-SU4 Gołębiewski na dz. nr ewid. 50/2 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

02.02.2006 > PBI-7331-05DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 5/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 14-tu budynków mieszkalno - hotelowych przewidzianych na 90 miejsc hotelowych na dz. nr ewid. 34/2 w obrębie Sady gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

14.12.2005 > PBI-7331-04DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 4990 Mikołajki Centrum'' na dz. nr ewid. 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-03DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 3/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 3946 Tałty'' na dz. nr ewid. 21/12 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-02DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 2/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, 3722 (3103) Mikołajki'' na dz. nr 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

14.12.2005 > PBI-7331-01DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 1/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "6446 Mikołajki Południe" na dz. nr 14/18 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

10.10.2005 > PBI-7331/17P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Jacka Chabowskiego 80-180 Gdańska, ul. Piotrowska 21/10, z dnia 9 czerwca 2005r. reprezentującego inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3108 BARANOWO" na działce nr 28 w obrębie Inulec.
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/15P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek "IKA" Usługi Ogólnobudowlane Julita Fiszbach 80-513 Gdańska, ul. Orla 4c/16, z dnia 7 czerwca 2005r., reprezentującej inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3746-SU4 GOŁĘBIEWSKI" na terenie Hotelu Gołębiewski przy ulicy Mrągowskiej 34 w Mikołajkach, na działce nr 50/2 w obrębie Prawdowo. 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/13P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81, z dnia 18.04.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM "BT 4 4990 MIKOŁAJKI CENTRUM" w zespole stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 386/8 w Mikołajkach (na terenie wieży ciśnień ZWiK przy ulicy Prusa) 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/11P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4990 Mikołajki-Centrum" w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

17.01.2005 > Zawiadomienie z dnia 14.01.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Galewskiego zam. Pruszcz Gdański, Al. Ks. Waląga z upoważnienia inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

10.12.2004 > Zawiadomienie z dnia 10.12.2004 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy stacji telefonii cyfrowej sieci ERA.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/02/06

osoba odpowiedzialna za treść: Edyta Karwacka, Katarzyna Paterman

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc