strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ochrona środowiska
 

 

Decyzje środowiskowe wydane przez Burmistrza Miasta Mikołajki

 

 

 

15.04.2024  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.2.2024.EK – Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Mikołajki umarzającej postępowanie administracyjne

01.03.2024  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.3.2024.EK – karta informacyjna wniosek

22.02.2024  Znak: IDŚ.6220.2.2024.EK  Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących

22.02.2024  Znak: IDŚ.6220.2.2024.EK  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15.02.2024  Znak: PBI.6730.117.2021 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie

09.02.2024  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.2.2024.EK – karta informacyjna wniosek

27.12.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.12.2022 – Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27.12.2023 r., znak: OŚ.6220.12.2022 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

08.12.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.10.2023 – Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

08.12.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.12.2023 – Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

08.12.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.13.2023 – karta informacyjna wniosek

05.12.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.12.2022 – Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o zakończeniu postępowania administracyjnego

24.11.2023  Znak: Dotyczy: SKO.60.76.2023 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11.09.2023r., znak: IDŚ.6220.10.2023 nakładające obowiązek przeprowadzenia ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

26.10.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.12.2023 – Obwieszczenie informujące strony postępowania o wystąpienie o opinie

26.10.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.12.2022 – Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki dot. udziału społeczeństwa i zaznajomienia się z zebranym materiałem w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

05.10.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.10.2023 – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

29.09.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.10.2023 – Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na postanowienie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11.09.2023 r., znak: IDŚ.62520.10.2023

25.09.2023  Znak: Dotyczy: SKO.60.24.2023 – decyzja SKO w Olsztynie uchylająca decyzję Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 lutego 2023 r., znak: OŚ.6220.7.2021 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr geod. 536/22 w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki, obręb Woźnice oraz odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr geod. 536/22 w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki, obręb Woźnice

12.09.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.10.2023 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu pełnego raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia

05.09.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z racji wydłużenia terminu przez organy uzgadniające

24.08.2023  Dotyczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołajki do 2030 roku”. Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania    Załączniki:  Program ochrony środowiska     Konsultacje

14.08.2023  Znak: Dotyczy: SKO.60.28.2023 – Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji wydanej przez Burmistrza Mikołajek z dnia 20 marca 2023 r., znak: OŚ.6220.5.2022

14.08.2023  Znak: Dotyczy: SKO.60.29.2023 – Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji wydanej przez Burmistrza Mikołajek z dnia 20 marca 2023 r., znak: OŚ.6220.4.2022

08.08.2023  Znak: Dotyczy: IDŚ.6220.10.2023 – Obwieszczenie wszczęcie postępowania

08.08.2023  Znak: IDS.6220.10.2023 – Obwieszczenie wystąpienie o opinie do organów opiniujących

29.06.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2023 - Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z racji wezwań do uzupełnienia raportu przez Inwestora organów uzgadniających

26.06.2023  Znak: Dotyczy SKO.60.80.2022 - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie utrzymujące w mocy decyzję z dnia 27 wrześnie 2022 r., znak: OŚ.6220.12.2021 wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołajki przez Sekretarza Gminy

07.06.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

07.06.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

24.05.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2023 - Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy

17.05.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy

12.05.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.2.2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

11.05.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.1.2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

27.04.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.3.2023 - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

27.04.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.3.2023 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu pełnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia

24.04.2023  Znak: Dotyczy WOOŚ.420.28.2020.JC.124 - Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk

19.04.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie

19.04.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2023 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

18.04.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do SKO w Olsztynie

18.04.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do SKO w Olsztynie

14.04.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania

14.04.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

12.04.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłaniu jej wraz z dokumentami do SKO w Olsztynie

12.04.2023  Znak: Dotyczy: OŚ.6220.4.2022 – Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłaniu jej wraz z dokumentami do SKO w Olsztynie

12.04.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.2.2023 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

12.04.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.1.2023 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

22.03.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2023 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

22.03.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17.03.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.3.2023 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

17.03.2023  Znak: Dotyczy IDŚ.6220.3.2023 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13.03.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2023 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

13.03.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2023 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

02.03.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2021 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

22.02.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

22.02.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

14.02.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o zawieszeniu postanowienia

14.02.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu pełnego zakresu raportu

12.01.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania z aktami

12.01.2023  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania z aktami

22.12.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

13.12.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13.12.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17.11.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

02.11.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie z dnia 31.10.2022 o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłaniu akt sprawy do SKO w Olsztynie

21.10.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania z aktami

13.10.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

28.09.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie SKO.60.22.2022

28.09.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Decyzja: czytaj

27.09.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia i przedłużeniu terminu

02.09.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Decyzja: czytaj

24.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o przesłaniu raportu do uzgodnień

24.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o podjęciu postępowania

24.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o przesłaniu raportu do uzgodnień

24.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o podjęciu postępowania

05.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o uzupełnieniu i przedłużeniu terminu

05.08.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

27.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2022 - Obwieszczenie o decyzji środowiskowej

24.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

23.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

23.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu o zawieszeniu

23.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu OOŚ

21.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.10.2021 - Obwieszczenie o decyzji umarzającej

21.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.9.2021 - Obwieszczenie o decyzji umarzającej

21.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2021 - Obwieszczenie o decyzji umarzającej

20.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.1.2022 - Obwieszczenie o zawieszeniu

20.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.1.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu o konieczności OOŚ

08.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

08.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

02.06.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

24.05.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

24.05.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

24.05.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

10.05.2022  Dotyczy OŚ.6220.2.2022  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu i przesłaniu uzupełnień KIP

10.05.2022  Dotyczy OŚ.6220.12.2021  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu i przesłaniu uzupełnień KIP

10.05.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu i przesłaniu uzupełnień KIP

25.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu i przesłaniu uzupełnień KIP

15.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

08.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

08.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu zawieszenia postępowania

08.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

08.04.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o postanowieniu zawieszenia postępowania

31.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

31.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

31.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

21.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2022 - Obwieszczenie o uzupełnieniu

10.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2021 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

10.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

10.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2021 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

10.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.4.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

04.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

04.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.12.2021 - Obwieszczenie o wszczęciu

02.03.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu

16.02.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.11.2020 - Obwieszczenie       Decyzja

10.02.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.1.2022 - Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

10.02.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.1.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

18.01.2022  Znak: Dotyczy OŚ.6220.5.2020 - Obwieszczenie       Decyzja


 

09.12.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2021 - Obwieszczenie

29.11.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.10.2020 - Postanowienie

03.11.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2021 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

03.11.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.3.2020 - Obwieszczenie

20.09.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2020 - Obwieszczenie SKO.60.45.2021

06.08.2021  Znak: Dotyczy OŚ.6220.2.2018.2019 - Obwieszczenie SKO.60.17.2021

19.05.2021  Znak: OŚ.6220.2.2021  Decyzja

19.05.2021  Znak: OŚ.6220.2.2021  Obwieszczenie

14.05.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.8.2021 - karta informacyjna

28.04.2021  Znak: Znak: ZPN.6220.2.2.2021.AK  Decyzja Burmistrza Pisza z dnia 23.04.2021

28.04.2021  Znak: Znak: ZPN.6220.2.2.2021.AK  Obwieszczenie Burmistrza Pisza o wydaniu decyzji

21.04.2021  Znak: OŚ.6220.6.2020  Dwa obwieszczenia

21.04.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2021 - karta informacyjna

14.04.2021  Znak: OŚ.6220.7.2020  Karta informacyjna

30.03.2021  Znak: OŚ.6220.6.2020  Obwieszczenie

23.03.2021  Znak: Znak: ZPN.6220.2.2.2021.AK  Obwieszczenie Burmistrza Pisza o postanowieniu

23.03.2021  Znak: Znak: ZPN.6220.2.2.2021.AK  Obwieszczenie Burmistrza Pisza

04.03.2021  Znak: OŚ.6220.6.2020  Obwieszczenie

01.03.2021  Znak: Znak: ZPN.6220.2.2.2021.AK  Obwieszczenie Burmistrza Pisza

25.02.2021  Znak: OŚ.6220.3.2021  karta informacyjna

29.01.2021  Znak: OŚ.6220.2.2018.2019  Obwieszczenie


2020

20.11.2020  Znak: OŚ.6220.2.2018.2019  Obwieszczenie

09.06.2020  Znak: OŚ.6220.18.2019  Obwieszczenie

11.05.2020  Znak: SKO.60.15.2020  Obwieszczenie

20.04.2020  Znak: OŚ. 6220.4.2020 Obwieszczenie

17.03.2020  Znak: OŚ. 6220.1.2020 Obwieszczenia

13.03.2020  Znak: OŚ. 6220.13.2020 Obwieszczenie

10.03.2020  Znak: OŚ. 6220.16.2019  Obwieszczenia

25.02.2020  Znak: OŚ. 6220.1.2020 Obwieszczenie

19.02.2020  Znak: OŚ. 6220.17.2019 Obwieszczenia

18.02.2020  Znak: OŚ. 6220.16.2019 Obwieszczenia

18.02.2020  Znak: OŚ. 6220.15.2019 Obwieszczenie

31.01.2020  Znak: OŚ. 6220.14.2019 Obwieszczenie

31.01.2020  Znak: OŚ. 6220.14.2019 Obwieszczenie

30.01.2020  Znak: OŚ. 6220.17.2019 Obwieszczenie

29.01.2020  Znak: OŚ. 6220.15.2019 Obwieszczenie

24.01.2020  Znak: OŚ. 6220.1.2020 Obwieszczenie

17.01.2020  Znak: OŚ. 6220.14.2019 Obwieszczenie


2019

30.12.2019  Znak: OŚ. 6220.2.2018.2019 Obwieszczenie

17.01.2019  Znak: OŚ. 6233.1.2019 Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


2018

03.10.2018  Znak: OŚ. 6220.17.2017.2018 Obwieszczenie

25.07.2018  Znak: OŚ. 6220.17.2017.2018 Obwieszczenie

10.04.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017.2018 Obwieszczenie 1 z dnia 09.04.2018; Obwieszczenie 2 z dnia 09.04.2018; Decyzja 1/2018 z załącznikiem z dnia 09.04.2018

27.02.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017.2018 Obwieszczenie

27.02.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017.2018 Obwieszczenie

15.02.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017.2018 Obwieszczenie

10.01.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017.2018 Obwieszczenie

03.01.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017 Obwieszczenie


2017

20.11.2017  Znak: OŚ. 6220.17.2017 Obwieszczenie

25.07.2017  Znak: OŚ. 6220.7.2017 Obwieszczenie

03.06.2017  Znak: OŚ. 6220.6.2017.3 Obwieszczenie


2016

12.12.2016  Znak: OŚ. 6220.15.2016 Obwieszczenie

11.04.2016  Znak: OŚ. 6220.10.2016 Obwieszczenie

31.03.2016  Znak: OŚ. 6220.8.2016 Obwieszczenie

27.01.2016  Znak: OŚ. 6220.10.2015.2016 Obwieszczenie


2015

20.11.2015  Znak: OŚ. 6220.11.2015 Obwieszczenie

15.09.2015  Znak: OŚ. 6220.9.2015 Obwieszczenie

30.06.2015  Znak: OŚ. 6220.5.2015 Obwieszczenie


2014

03.12.2014  Znak: OŚ. 6220.5.2014 Obwieszczenie

18.11.2014  Znak: OŚ. 6220.11.2014 Obwieszczenie

21.10.2014  Znak: OŚ. 6220.12.2014/2/ karta informacyjna

21.10.2014  Znak: OŚ. 6220.12.2014/2/ Obwieszczenie

21.10.2014  Znak: OŚ. 6220.12.2014 Obwieszczenie

15.09.2014  Znak: OŚ. 6220.5.2014/3/ Obwieszczenie

29.08.2014  OBWIESZCZENIE Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Gminy Mikołajki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie, rozbudowie dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej na drogach gminnych  czytaj więcej

15.11.2013  Znak: OŚ. 6220.5.2013 Obwieszczenie

02.10.2013  Znak: OŚ. 6220.5.2013/3/ Obwieszczenie

27.02.2013  Znak: OŚ. 6220.4.2012.2013 Obwieszczenie

12.02.2013  Znak: PBI-7331/33/09 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

16.01.2013  Znak: OŚ. 6220.4.2012.2013 Obwieszczenie

 

2012

13.11.2012  Znak: OŚ. 6220.7.2011, Decyzja 3/2012
OŚ. 6220.6.2012 INFORMACJA
Załącznik do decyzji 3/2012 z dnia 12.11.2012 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

10.10.2012  Znak: OŚ. 6220.6.2011, numer 94/2012, karta informacyjna
OŚ. 6220.6.2011 INFORMACJA
Załącznik do decyzji 2/2012 z dnia 10.10.2012 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

03.08.2012  Znak: OŚ. 6220.5.2011 POSTANOWIENIE
OŚ. 6220.5.2011 INFORMACJA
OŚ. 6220.5.2012 z dnia 02.08.2012 - karta informacyjna  

23.02.2012  Znak: OŚ. 6220.3.2012 Obwieszczenie

2011

21.12.2011  Znak: OŚ. 6220.8.2011 Obwieszczenie
karta informacyjna - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

04.11.2011  Znak: OŚ. 6220.10.2011 Obwieszczenie

23.09.2011  Znak: OŚ. 6220.9.2011 Obwieszczenie

23.08.2011  Znak: OŚ. 6220.8.2011 Obwieszczenie
karta informacyjna - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

19.05.2011  Znak: OŚ. 6220.7.2011 Obwieszczenie

19.05.2011  Znak: OŚ. 7625/19/09/2010 Obwieszczenie

01.04.2011  Znak: OŚ. 6220.5.2011 INFORMACJA
OŚ. 6220.5.2011 Decyzja 1/2011
Załącznik do decyzji 1/2011 z dnia 29.03.2011 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  

29.12.2010  Znak: OŚ. 7625/11/2010 Obwieszczenie

23.12.2010  Znak: OŚ. 7625/19/09/2010 Obwieszczenie
karta informacyjna - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

02.09.2010  Znak: PBI-7331/6/09/10 Obwieszczenie

28.06.2010  Znak: OŚ. 7625/4/2010 INFORMACJA
OŚ. 7625/4/2010 Decyzja 2/2010
Załącznik nr 1 do decyzji 4/2010 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

04.06.2010  Znak: OŚ. 7625/11/09/2010 Decyzja 2/2010
Załącznik nr 1 do decyzji 2/2010 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

04.06.2010  Znak: OŚ. 7625/11/09/2010 Obwieszczenie

31.03.2010  Znak: PBI -7331/14P/08/09/10 Decyzja 8/2010

25.01.2010  Znak: OŚ. 7625/18/09/2010 Decyzja 1/2010
Załącznik nr 1 do decyzji 01/2010 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt: "Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej w miejscowości Olszewo gmina Mikołajki, powiat Mrągowo"

30.10.2009  Znak: OŚ. 7625/17/08/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/17/09 Decyzja 12/09
Załącznik nr 1 do decyzji 12/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

30.10.2009  Znak: OŚ. 7625/15/08/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/15/08/09 Decyzja 11/09
Załącznik nr 1 do decyzji 11/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

23.09.2009  Znak: OŚ. 7625/14/09 Decyzja 10/09

24.07.2009  Znak: OŚ. 7625/15/08/09 Obwieszczenie

03.06.2009  Znak: OŚ. 7625/7/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/7/09 Decyzja 8/09

08.04.2009  Znak: OŚ. 7625/7-1/08/09 Obwieszczenie

08.04.2009  Znak: OŚ. 7625/7-1/08/09 Postanowienie

13.03.2009  Znak: OŚ. 7625/4/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/4/09 Decyzja 7/09
Załącznik nr 1 do decyzji 7/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

13.03.2009  Znak: OŚ. 7625/5/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/5/09 Decyzja 6/09
Załącznik nr 1 do decyzji 6/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

17.02.2009  Znak: OŚ. 7625/1/09 Decyzja 5/09
OŚ. 7625/1/09 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/1/09 Karta informacyjna przedsięwzięcia

04.02.2009  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie
OŚ. 7625/13/08 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/13/08 Decyzja 3/09

02.02.2009  Znak: OŚ. 7625.14-1/07/08 Obwieszczenie

02.02.2009  Znak: OŚ. 7625/14-1/07/08 Postanowienie

29.01.2009  Znak: OŚ. 7625/18/08 Decyzja 1/09
OŚ. 7625/18/08 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/18/08 Karta informacyjna dla Decyzji 1/09
 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/04/15

osoba odpowiedzialna za treść: Edyta Karwacka

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc