strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > organy > Burmistrz miasta

Burmistrz Miasta Mikołajki: Piotr Jakubowski

Burmistrz Miasta Mikołajki przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 16.00

 

Wyciąg ze Statutu Gminy Mikołajki - rozdział V - Burmistrz Miasta

pobierz (*.doc 42kB)

Wyciąg z "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta" - szczegółowy zakres zadań Burmistrza Miasta Mikołajki

pobierz (*.doc 32kB)

 

1.      Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Burmistrz sprawuje funkcję administracji samorządowej i instancji w zakresie zadań własnych i zleconych.

3.     Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)     przygotowanie wniosków pod obrady Rady,

2)     przygotowanie sprawozdań z działalności między sesjami i przedstawienie ich Radzie,

3)     składanie Radzie informacji z wykonania uchwał Rady,

4)     sprawowanie nadzoru nad bieżącą gospodarką finansową Gminy,

5)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,

6)     wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

7)     składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,

8)     podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składania w tych sprawach propozycji i wniosków Radzie.

9)     podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,

10) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,

11) załatwianie wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

12) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

13) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

14) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

15) dokonywanie mianowania pracowników na stanowiskach kierowniczych /i innych, określonych Statutem Gminy/,

16) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania, w imieniu Burmistrza, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

17) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

18) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,

19) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

20) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta i gminy,

21) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc