strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > budżet gminy

 

 

10.05.2024 Sprawozdania finansowe za rok 2023

24.04.2024 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024

19.02.2024 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

29.01.2024 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-55/24 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mikołajki

06.12.2023 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-474/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2024-2034

06.12.2023 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-473/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie uchwały budżetowej na 2024 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

17.11.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 30 września 2022

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022

21.07.2023 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 marca roku 2022

09.05.2023 Sprawozdania finansowe za rok 2022

16.01.2023 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-21/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mikołajki

15.12.2022 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-591/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2023-2034

15.12.2022 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-590/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Mikołajki projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

09.06.2022 Sprawozdania finansowe za rok 2021

08.02.2022 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-68/22 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 26stycznia 2022 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego WPF na lata 2022-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mikołajki

24.01.2022 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-452/21 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

24.01.2022 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-453/21 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie WPF na lata 2022-2034

09.06.2021 Sprawozdania finansowe za rok 2020

09.05.2020 Sprawozdania finansowe za rok 2019

10.05.2019 Sprawozdania finansowe za rok 2018

18.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł    (DO POBRANIA: zaproszenie do udziału w konkursie; pismo przewodnie; sytuacja finansowa gminy; uchwała RIO; uchwała RM; sprawozdania RB-2016; sprawozdania RB-2017; sprawozdania RB-2018; uchwała WPF; budżet oraz informacje z wykonania budżetu; zarządzenie nr 46/2019 z wykonania budżetu)

 

budżet Gminy Mikołajki na rok 2024
budżet Gminy Mikołajki na rok 2023
budżet Gminy Mikołajki na rok 2022
budżet Gminy Mikołajki na rok 2021
budżet Gminy Mikołajki na rok 2020
budżet Gminy Mikołajki na rok 2019
budżet Gminy Mikołajki na rok 2018
budżet Gminy Mikołajki na rok 2017
budżet Gminy Mikołajki na rok 2016
budżet Gminy Mikołajki na rok 2015
budżet Gminy Mikołajki na rok 2014
budżet Gminy Mikołajki na rok 2013
budżet Gminy Mikołajki na rok 2012
budżet Gminy Mikołajki na rok 2011

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2023 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2022 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2021 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2020 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2019 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2017 rok
Korekta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2016 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2015 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2014 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2013 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2012 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2011 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2010 rok

28.01.2021 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-10/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu Gminy Mikołajki

14.02.2020 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-34/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2020

17.01.2019 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-13/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2019

01.02.2018 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-73/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018

14.02.2017 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-102/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 lutego 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017

25.01.2016 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-20/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2009 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, część opisowa

Uchwała Nr XLVIII/368/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2010 r. Załączniki do uchwały

budżet Gminy Mikołajki na rok 2009

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2007 rok
budżet Gminy Mikołajki na rok 2007
 załączniki do budżetu Gminy Mikołajki na rok 2007

budżet Gminy Mikołajki na rok 2006

Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

budżet Gminy Mikołajki na rok 2005

budżet Gminy Mikołajki na rok 2004

budżet Gminy Mikołajki na rok 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/05/10

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc