strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > organy > Sekretarz Gminy

 

Joanna Wróbel    Sekretarz Gminy

tel. (87) 42 19 050

Wykonuje zadania w zakresie:

1)     opracowywanie projektów zmian w Regulaminie,

2)     opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,

3)     opracowywanie zakresów czynności dla pracowników,

4)     nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5)     przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu,

7)      dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w ich aktach osobowych,

8)     nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Burmistrza i Rady,

9)     opracowywanie aktów wewnętrznego zarządzania,

10) ustalanie rodzaju wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową,

11) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,

12) nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

13) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,

14) nadzór nad prawidłowym trybem załatwiania interpelacji i wniosków radnych,

15) nadzór nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,

16) podejmowanie decyzji należących do kompetencji Urzędu – podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,

17) przedkładanie Wojewodzie i RIO uchwał Rady Miejskiej,

18) akceptacja faktur i rachunków pod względem formalnym i merytorycznym,

19) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,

20) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

21) sprawowanie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie,

22) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,

23) organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

24) koordynowanie i organizowanie działań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Miejskiej, powiatu, sejmiku województwa, referendami, konsultacjami z mieszkańcami oraz spisami powszechnymi i rolnymi,

25) realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2006/05/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc