strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > majątek gminy
 

 

Majątek Gminy Mikołajki

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2002 roku

 

wyszczególnienie

Rok 2001

Rok 2002

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki w ha

441

428

Wartość gruntów w tys. zł

712

647

Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych w ha

28

25

Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych

15

10

Dochód za lokale mieszkalne w zł

161453

103855

Dochód za grunt pod lokale mieszkalne w zł

29030

10096

Ilośc sprzedanych lokali użytkowych

1

-

Dochód za lokale użytkowe w zł

8365

-

Dochód za grunt pod lokale w zł

328

-

Powierzchnia gruntów będąca przedmiotem dzierżawy w ha

69,7

64,8

Powierzchnia gruntów sprzedanych w ha ogółem

-          budownictwo jednorodzinne

-          budownictwo wielorodzinne

-          pod garaże

-          inne

5,1

0,2

-

0,0070

4,9113

7,1

0,2

-

0,0066

6,87

Wartość gruntów sprzedanych w zł

1560800

1917600

Zasób gruntów pod zabudowę w ha

-          budownictwo wielorodzinne

-          budownictwo jednorodzinne

6,93

-

6,93

6,85

-

6,85

Koszty przygotowania dokumentacji w zł

77630

88858

Grunty wykupione w ha

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/06/30

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc