strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > nowy system gospodarowania odpadami
 

 


 

29.02.2024 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2024-luty 2025   czytaj więcej

29.02.2024 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2024-luty 2025   czytaj więcej

07.02.2024 Informacja z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    czytaj więcej

06.02.2024 INFORMACJA o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołajki    czytaj więcej

15.05.2023 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2022 rok    czytaj więcej

23.02.2023 Informacja z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    czytaj więcej

13.02.2023 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2023-luty 2024   czytaj więcej

13.02.2023 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2023-luty 2024   czytaj więcej

07.02.2023 Wykaz przedsiębiorców działających w zakresie nieczystości ciekłych w Gminie Mikołajki    czytaj więcej


24.06.2022 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2021 rok    czytaj więcej

14.02.2022 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2022-luty 2023   czytaj więcej

14.02.2022 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, bio (zielonych) i popiołu marzec 2022-luty 2023   czytaj więcej


 

27.05.2021 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2020 rok    czytaj więcej

15.02.2021 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2021-luty 2022   czytaj więcej

15.02.2021 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2021-luty 2022   czytaj więcej


2020

30.11.2020 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2019 rok    czytaj więcej

06.11.2020 Informacja z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   czytaj więcej

18.02.2020    UWAGA!   Od 01.03.2020 - zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji

- ulotka informacyjna

- ulotka jak segregować odpady


- uchwała nr XIV/2/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty czytaj

- uchwała nr XIV/3/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych czytaj

- załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/3/2020 – DEKLARACJA DO-1 pobierz

- załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/3/2020 – GOK-1 pobierz

 

18.02.2020 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2020-luty 2021   czytaj więcej

18.02.2020 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2020-luty 2021   czytaj więcej

17.02.2020 ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2020
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019 poz. 2010 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/2/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 896) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 01.03.2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- za odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi: 33 zł od osoby miesięcznie

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 66 zł od osoby miesięcznie

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 2 zł od osoby miesięcznie

- warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie w złożonej deklaracji o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, w którym będą gromadzone bioodpady stanowiące odpady komunalne

Nowa deklaracja (DO-1) od 01.03.2020

03.12.2019 Zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020r. – opłata za odpady   czytaj więcej

27.11.2019 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych grudzień 2019, styczeń-luty 2020   czytaj więcej

27.11.2019 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu grudzień 2019, styczeń-luty 2020   czytaj więcej

28.10.2019 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu listopad 2019   czytaj więcej

28.10.2019 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych listopad 2019   czytaj więcej

06.06.2019 Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mikołajki VI-X 2019   czytaj więcej

28.05.2019 Osiągnięte przez Gminę Mikołajki wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania    czytaj więcej

25.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2018 rok    czytaj więcej

11.02.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2019 r.   czytaj więcej

30.10.2018 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2018 - październik 2019   czytaj więcej

09.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2017rok    czytaj więcej

18.10.2017 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2017 - październik 2018   czytaj więcej

20.06.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2016 rok   czytaj więcej

05.06.2017 Informacja JAK SEGREGOWAĆ ODPADY. Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste.
Jakie surowce oddzielamy
- szkło – pojemnik/worek zielony,
- papier, tektura – pojemnik/worek niebieski,
- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty,
- komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek brązowy,
- popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ,
- przeterminowane leki – pojemniki ustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia,
- zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.
- meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)   czytaj więcej

02.05.2017 Informacja z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca osiągniętych poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w roku 2016   czytaj więcej


2016

28.10.2016 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2016 - październik 2017   czytaj więcej

10.05.2016 Informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   czytaj więcej

15.04.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2015 rok   czytaj więcej


2015

15.12.2015 Od 01.01.2016 r. - zmiana metody i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ulotka informacyjna

- uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
- uchwała nr IX/89/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- załącznik nr 1 do uchwały nr IX/89/2015 – DEKLARACJA DO-1
- załącznik nr 2 do uchwały nr IX/89/2015 – GOK-1

28.10.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2015 - październik 2016   czytaj więcej

23.07.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki sierpień - październik 2015   czytaj więcej


 

- informacje z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz.U. 2017, poz. 1298 ze zm.): ROK 2018

- wykaz zezwoleń na odbiór i transport odpadów ciekłych     (wykaz do 01.03.2021)     (wykaz do 15.01.2019)  (wykaz do 19.10.2018-archiwum)

- wykaz punktu odbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 - wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru    (wykaz do 01.03.2021)  (wykaz do 20.09.2018)  (2017)

- poziom recyklingu 2012

- poziom recyklingu lipiec 2013

- informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- informacje z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz.U. 2017, poz. 1298 ze zm.): ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2024/02/29

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc