strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > nowy system gospodarowania odpadami
 

 


 

11.02.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2019 r.   czytaj więcej

30.10.2018 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2018 - październik 2019   czytaj więcej

09.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2017rok    czytaj więcej

18.10.2017 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2017 - październik 2018   czytaj więcej

20.06.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2016 rok   czytaj więcej

05.06.2017 Informacja JAK SEGREGOWAĆ ODPADY. Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste.
Jakie surowce oddzielamy
- szkło – pojemnik/worek zielony,
- papier, tektura – pojemnik/worek niebieski,
- tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty,
- komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek brązowy,
- popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ,
- przeterminowane leki – pojemniki ustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia,
- zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.
- meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
- odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)   czytaj więcej

02.05.2017 Informacja z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca osiągniętych poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w roku 2016   czytaj więcej


2016

28.10.2016 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2016 - październik 2017   czytaj więcej

10.05.2016 Informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   czytaj więcej

15.04.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2015 rok   czytaj więcej


2015

15.12.2015 Od 01.01.2016 r. - zmiana metody i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ulotka informacyjna

- uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
- uchwała nr IX/89/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- załącznik nr 1 do uchwały nr IX/89/2015 – DEKLARACJA DO-1
- załącznik nr 2 do uchwały nr IX/89/2015 – GOK-1

28.10.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki  listopad 2015 - październik 2016   czytaj więcej

23.07.2015 Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki sierpień - październik 2015   czytaj więcej


 

- wykaz zezwoleń na odbiór i transport odpadów ciekłych  (wykaz do 15.01.2019)  (wykaz do 19.10.2018-archiwum)

- wykaz punktu odbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 - wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru    (wykaz do 20.09.2018)  (2017)

- poziom recyklingu 2012

- poziom recyklingu lipiec 2013

- informacje z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- informacje z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz.U. 2017, poz. 1298 ze zm.): ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2019/02/11

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc