strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > budżet gminy > budżet gminy na rok 2004
 

Uchwala Nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003r.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  4, ustawy  z  dnia 8  marca  1990r. o samorządzie  gminnym / t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz  art. 109, art. 124  ustawy  z  dnia 26  listopada 1998r. o finansach  publicznych / t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./  Rada  Miejska   uchwała  co  następuje:

§ 1.

1.       Uchwała  się  dochody  gminy  w  wysokości  13 492 580 zł., zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2.       Ogólna  kwota  dochodów, o której  mowa w ust. 1  obejmuje  w  szczególności :

a/  dotacje  celowe na realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej i  innych zadań zleconych  gminie ustawami w  wysokości   493 599 zł., zgodnie z zał. Nr 3,

b/dochody z  tytułu  wydawanych  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych w  wysokości   315 000 zł.

§ 2.

1.       Uchwała  się  wydatki  gminy  w  wysokości  12 529 296 zł., zgodnie z zał. Nr 2.

2.       Z  wydatków, o  których  mowa w ust. 1  przeznacza  się łącznie  na :

1/  wydatki  bieżące  kwotę    10 270 906 zł., w tym  na :

     a/ wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  5 542 980 zł.,

     b/ dotacje        710 864 zł.,

     c/ wydatki  na  obsługę  długu  publicznego  122 000 zł.

     d/ poręczenia i gwarancje    20 000 zł.

2/ wydatki  majątkowe w  2004r.  wysokości   2 258 390 zł.,

    a/ wydatki  inwestycyjne  na  2004r.  w wysokości  2 258 390 zł., zgodnie z zał. Nr 5 i 6

3/ wydatki  na wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2005 – 2007   2 136 493 zł. zgodnie z zał. Nr 6,

3.       Kwota  wydatków  określona  w  ust. 1  obejmuje  ponadto:

a/  wydatki  związane  z   realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej  i  innych  zadań zleconych  gminie  ustawami w  wysokości     493 599 zł., zgodnie z zał. Nr  3,

b/  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  gminnym programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  wysokości   315 000 zł.

§ 3.

1.  Nadwyżkę  budżetu gminy  w  wysokości   963 284 zł. przeznacza  się na :

-          Spłata  rat  kredytu  w  kwocie    756 659 zł.

-          Spłata  rat  pożyczki  w  kwocie  206 625 zł.

2.  Rozdysponowania  nadwyżki   budżetowej  przedstawia  zał. Nr 7.

§ 4.

1.  Prognozuje  się łączną  kwotę  długu gminy na koniec 2004 roku  w  wysokości  1 169 921 zł.   i  lata  następne , zgodnie z zał. Nr 10.

§ 5.

Uchwała  się  plan  przychodów  w  kwocie   216 500 zł. i  wydatków  w  kwocie  220 000 zł. środków  specjalnych, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6.

Zatwierdza  się plan  przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w  wysokości:

-          Przychody      28 000 zł.

-          Wydatki         31 000 zł.

Zgodnie z zał. Nr 9.

§ 7.

Tworzy  się  rezerwę  ogólną  w  wysokości    70 000 zł.

§ 8.

Uchwala  się  dotacje  dla:

-          Samorządowych  instytucji  kultury  w  wysokości  520 000 zł., zgodnie z zał. Nr 12,

-          Podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  na  zadania zlecone do realizacji w wysokości   32 000 zł. , zgodnie  z zał.  Nr 13,

-          Niepublicznych  szkół w  wysokości  143 364 zł., zgodnie z zał. Nr 11,

-          Innych  w wysokości  15 500 zł. , zgodnie z zał. Nr 11.

§9.

1. Upoważnia się  Burmistrza  do  spłaty  zobowiązań  w  wysokości    963 284 zł. oraz do  zaciągnięcia  długu  w  wysokości  2 133 205 zł., zgodnie  z zał. Nr 10.

§ 10.

Upoważnia  się  Burmistrza  do :

1.Zaciągania kredytów i pożyczek  na  pokrycie  występującego w ciągu roku  budżetowego niedoboru  budżetowego  do  wysokości   500 000 zł.

2.Dokonywania  zmian w planie wydatków polegających na  przeniesieniu wydatków między  paragrafami  i rozdziałami  z wyłączeniem  przeniesienia  między  działami.

3.Lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach  bankowych w innych  bankach niż bank prowadzący  obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Ustala  się  maksymalną  kwotę poręczeń  oraz  gwarancji  udzielanych  przez  Burmistrza  w roku  2004 w  wysokości  20 000 zł.

§  12.

Burmistrz  opracuje  w  terminie  21 dni od  dnia uchwalenia  budżetu  układ  wykonawczy  i  przekaże  zainteresowanym  jednostkom.

§ 13.

1.Uchwała  obowiązuje  w roku  budżetowym  2004.

2. Burmistrz  niezwłocznie  ogłosi  niniejszą  uchwałę  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Sławomir  Gawliński  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - dochody budżetu miasta i gminy na rok 2004 pobierz (*.doc 96kB)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - dochody budżetu miasta i gminy na rok 2004 pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - wydatki budżetu miasta i gminy Mikołajki ma rok 2004 pobierz (*.doc 84kB)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok pobierz (*.doc 54kB)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - informacja o stanie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pobierz (*.doc 33kB)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004 pobierz (*.doc 52kB)

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych pobierz (*.doc 34kB)

Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 8 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok pobierz (*.doc 28kB)

Załącznik nr 9 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pobierz (*.doc 30kB)

Załącznik nr 10 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - prognoza kwoty długu gminy pobierz (*.doc 32kB)

Załącznik nr 11 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - dotacje z budżetu miasta i gminy na 2004 rok pobierz (*.doc 28kB)

Załącznik nr 12 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004 pobierz (*.doc 22kB)

Załącznik nr 13 do Uchwały nr X/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach - wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2004 pobierz (*.doc 22kB)

   

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2004/01/12

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc