strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > budżet gminy > budżet gminy na rok 2003
 

Uchwala Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003r.

              Na podstawie  art. 18  ust. 2  pkt.  4, ustawy  z dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym / j.t. z  2001r.  Dz. U. Nr 142, poz.  1591  z późn. zm./ oraz  art. 109, 124  ustawy  z  dnia 26  listopada  1998 roku  o  finansach  publicznych / Dz. U.  Z 1998r.  Nr 155,  poz. 1014  z późn.  zm./

 

Rada  Miejska  uchwala  co  następuje :

§ 1. 1.      Uchwala  się  dochody  budżetu  gminy  w  wysokości    12 222 757 , zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1 i 1a.

2.      Ogólna  kwota  dochodów, o  których  mowa  w  ust. 1  obejmuje :

-  dotację  celową  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej i  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  w  wysokości  902 016 zł., zgodnie z zał. Nr 3,

-  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  wysokości  170 000 zł.

 

§ 2. 1.  Uchwała  się  wydatki  budżetu  gminy  w  wysokości   11 546 607 zł. , zgodnie z zał. Nr 2.

2.  Z wydatków , o których  mowa  w  ust.  1 przeznacza  się  łącznie na :

   2/ wydatki  bieżące  kwotę   10 657 607 zł. , w tym  na :

    a/  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń      5 026 900 zł. ,  

    b/  dotacje 830 840 zł.,

    c/  wydatki na obsługę długu gminy 130 000 zł.

   3/ wydatki  majątkowe na rok budżetowy 889 000 zł., w tym:

     a/  wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 889 000zł., zgodnie z zał. nr 5.

    b/  wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 734 000 zł., zgodnie z zał. nr 5

 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

     a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  gminie ustawami w wysokości 902 016 zł., zgodnie z zał. nr 3,

     b/  wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  170 000 zł.

 § 3. 1. Nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 675 150 zł. przeznacza się na:

  - spłata rat kredytu w kwocie 477 400 zł.

  - spłata rat pożyczek w kwocie 198 750 zł.

 2. Źródło sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej przedstawia zał. nr 7.

 § 4. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 1 001 760 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

 § 5. Uchwala się plan przychodów w kwocie 188 000 zł. i wydatków w kwocie 189 000 zł. środków specjalnych, zał. nr 9.

 § 6. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 40 000 zł. i wydatków w kwocie 76 000 zł. gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. nr 8.

 § 7. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane ze zwiększeniem dotacji celowej dla szkoły w Baranowie w wysokości 155 483 zł.

 § 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 500 000 zł.

2. Zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w wysokości określonej w uchwale budżetowej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesienia między działami.

 § 9. 1. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu skład wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 § 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w DZienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2003.   pobierz (*.doc 69kB)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2003.   pobierz (*.doc 27kB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2003.   pobierz (*.doc 86kB)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2003. pobierz (*.doc 44kB)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Wydatki inwestycyjne miasta i gminy na lata 2003-2005    pobierz (*.doc 59kB)

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Dotacje z budżetu miasta i gminy na 2003 rok.    pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Źródło sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.   pobierz (*.doc 27kB)

Załącznik nr 8 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.   pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 rok.  pobierz (*.doc 29kB)

Załącznik nr 10 do Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach - prognoza kwoty długu gminy.   pobierz (*.doc 29kB)

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/06/10

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc