strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > referat finansowy
 

Proszę wybrać stanowisko referatu finansowego:

 

>Skarbnik Gminy<

>Zastępca Skarbnika Gminy<

>stanowisko ds. księgowości budżetowej<

>stanowisko ds. księgowości podatkowej<

>stanowisko ds. wymiaru podatku<

>stanowisko ds. wypłat wynagrodzeń<

>stanowisko ds. księgowości oświatowej<

>kasjer<

 

DO  ZADAŃ  REFERATU  FINANSOWEGO  NALEŻY:

Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;

Przekazywanie jednostkom podporządkowanym Radzie Miejskiej wytycznych do planowania budżetu;

Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy;

Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie dokonywanie zmian w budżecie gminy i prowadzenie ewidencji tych zmian;

Opracowywanie projektów rozdysponowania rezerwy budżetowej;

Sprawowanie kontroli i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;

Dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy i zachowania dyscypliny budżetowej;

Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych;

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

Rozliczanie inwentaryzacji

Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

Dokonywanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

Udzielanie jednostkom podległym instruktażu w sprawach opracowywania i wykonywania budżetu sprawozdawczości oraz prowadzenia dokumentacji;

Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;

Prowadzenie ewidencji podatników;

Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

Przygotowywanie decyzji i postanowień dotyczących podatków i opłat;

Podejmowanie decyzji zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

Rozpatrywanie w trybie art. 132 KPA odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat;

Rozpatrywanie wniosków w sprawach o umorzenia podatków, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności należności podatkowych;

Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych oraz wysokości dochodów uzyskiwanych z gospodarstw rolnych;

Prowadzenie dokumentacji wymiarowej i rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów;

Ewidencja i windykacja należności za użytkowanie wieczyste, dzierżawę terenu i opłat adiacenckich oraz za sprzedaż mienia komunalnego;

Organizowanie kontroli gruntów wnioskowanych o zwolnienie od podatku rolnego;

Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i zasiłków, rozliczeniem z ZUS i Urzędem Skarbowym;

Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, ich rozliczanie i prowadzenie ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania.

Zgodnie z art.16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm/:

sporządzanie wykazów podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych.

W wykazie podaje się imię i nazwisko /nazwę/ podatnika, wysokość umorzonej kwoty orz przyczyny umorzenia;

podanie wykazu, o którym mowa w ust. a, do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy /zgodnie z zarządzeniem Burmistrza/

Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/02/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc