strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > referat finansowy > skarbnik gminy
 

Skarbnik Gminy - Krystyna Krom

tel. (87) 42 19 050

Wykonuje zadania w zakresie:

1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności:

a) organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

-  sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonawczych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:                         

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-   ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za to mienie,

-   prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,

2)     prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji gminy,

b) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym zawieranych przez gminę umów,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań gminy;

3) analiza wykorzystanych środków przydzielonych w formie subwencji i dotacji oraz środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy;

4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnych, bieżących i sprawdzających kontroli na stanowiskach pracy w Referacie Finansowym,

b) wstępnych i bieżących kontroli legalności i rzetelności dokumentów stanowiących podstawę dokonywania operacji finansowych w Urzędzie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez  Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

-  zakładowego planu kont,

-  obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,

-  zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

6) sprawowanie funkcji Kierownika Referatu Finansowego;

7) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji Burmistrzowi;

8) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

9) współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy;

10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

11) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, dotyczących budżetu;

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień Burmistrza. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc