strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. obronnych, ochr. p.poż i kancelarii tajnej
 

Stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i kancelarii tajnej

 

tel. (87) 42 19 069

Do zadań stanowiska należy:

 

1.          Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1)     przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny;

2)     współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony;

3)     orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

4)     udzielanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodzin oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;

5)     prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obronności kraju;

6)     tworzenie formacji obrony cywilnej;

7)     nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.

 

2.          Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.          Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

1)       dokonywanie przeglądów stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy, sporządzanie zaleceń i wniosków, określanie kierunków zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów i innych miejscowych zagrożeń;

2)       podejmowanie czynności mających na celu utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym jednostkom straży pożarnej na terenie gminy;

3)       prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnej oraz wystawienia i rozliczania kart drogowych i eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych;

4)       inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

5)     organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

4.          Prowadzenie Kancelarii Tajnej, a w szczególności:

1)       bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie;

2)       udostępnianie lub wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „tajne” lub „poufne”  osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa;

3)       egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;

4)       kontrola przestrzeganie właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej oraz w Urzędzie; prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc