strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa
 

Stanowisko do spraw zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa

 

tel. (087) 42 19 056

Do zadań stanowiska należy:

 

1.     Prowadzenie spraw związanych ze stosowania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych /j.t. Dz.U. Nr 119, poz.773 z 1998r. z późn. zm./, a w szczególności:

- prowadzenie przetargów na bieżącą obsługę Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach,

-przygotowywanie przetargów i ich rozstrzygnięcia na zamierzone inwestycje,

-przygotowywanie przetargów i ich rozstrzygnięcia na zakup paliwa i materiałów budowlanych;

2.     Prowadzenie całokształtu spraw z ustawy z dnia 24 października 1974 roku – prawo wodne,

3.     Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień – zgodnie z obowiązującym prawem;

4.     Prowadzenie spraw związanych z :

- lokalizowaniem w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką lub potrzebami ruchu,

- wykonywaniem w pasie drogowym wszelkich robót lub wykorzystywaniem go w celach innych niż transportowe;

5. Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych na remonty kapitalne i roboty modernizacyjne.

6. Ogłaszanie przetargów na opracowania dokumentacji technicznych na planowane zadania inwestycyjne.

7. Prawne przygotowanie inwestycji prowadzonych przez Gminę /uzyskiwanie pozwoleń na budowę, oddawanie obiektów do użytku/.

8. Organizowanie procesu budowy przez zamówienie opracowania oraz wykonania i odbioru robót :

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi,

- uczestniczenie w próbach ciśnieniowych i szczelności instalacji technicznych,

- żądanie od wykonawcy usunięcia usterek ujawnionych po dokonaniu odbioru    robót;

1.       Sprawdzanie faktur i kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót.

2.          Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3.          Prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

4.          Prowadzenie spraw związanych z uzbrojeniem terenu;

5.          Udzielanie inwestorom na ich wniosek informacji o możliwościach i warunkach inwestycji zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego;

6.          Współdziałanie z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z zakresie:

7.          sporządzania i ustalania list przydziału mieszkań, a także kontrola ich realizacji,

8.          wykorzystania izb zastępczych;

9.          Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – prawo geologiczne i górnicze;

10.     Przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności – ochrona zbiorów danych wymagających rejestracji:

- ewidencja pozwoleń wodno – prawnych,

- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- ewidencja pozwoleń na budowę,

- ewidencja zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń rozpoczętych budów; Współpraca z Państwową Służbą Ochrony Zabytków;

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc