strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. Integracji Europejskiej, planowania przestrzennego i ochrony środowiska
 

Stanowisko do spraw integracji Europejskiej, planowania przestrzennego i ochrony środowiska

 

tel. (87) 42 19 059

Do zadań stanowiska należy:

1.        Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, a w szczególności: art. 47 ust.1, art.52 ust.2, art.88 h ust.3, art.90 ust.3, art.42 ust.2, art.69 ust.1, art.71 ust.4, art.73 ust.3, art.76 ust.1, art.76 ust.2;

2.        Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach /Dz.U. Nr 96, poz.592 i z 1998r. Nr 106, poz.668/, a w szczególności: art.8 ust.1, 3, 4, art.19 ust.3, art.10 ust.3 w związku z art.9 ust.3, art.21 ust.7, art.23 ust.3, art.29

3.        Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr 27, poz.96, z 1996 r. Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885, Nr 88, poz.554, Nr 106, poz.668/;

4.        Opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5.        Udzielanie wskazań dla inwestycji o znaczeniu lokalnym, przygotowywanie projektów ustalenia lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym;

6.        Dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

7.        Prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków;

8.        Opracowywanie prognoz i programów ochrony środowiska i ochrony przyrody;

9.        Udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;

10.   Współdziałanie z pozagminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska;

11.   Opracowywanie wniosków na pozyskanie dotacji celowych na prowadzenie inwestycji;

12.   Współpraca ze służbami planistycznymi w zakresie opracowań ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy i planów szczegółowych;

13.   Występowanie z wnioskami o fundusze strukturalne i przedakcesyjne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc