strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > jak załatwić sprawę

  

OPŁATY

Od 01.01.2016 r. - zmiana metody i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

aktualizacja: 09.04.2020
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do pobrania:
- Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkiwanych DO-1 (załącznik nr 1)
- Formularz zestawienia nieruchomości objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych GOK-1 (załącznik nr 2)
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XIV/2/2020)

 

DOWODY OSOBISTE

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego - informacje

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych, zniszczenia lub utraty

Pierwszy dowód osobisty

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych a ustawa o dowodach osobistych

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

   Terminarz ślubów

1. Zawarcie małżeństwa

2. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa za granicą

3. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

4. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska

5. Zgłoszenie urodzenia dziecka

6. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

7. Sporządzenie aktu zgonu

8. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

9. Sprostowanie i uzupełnienie akt stanu cywilnego

10. Przyjęcie oświadczenia małżonków o nadaniu nazwiska dziecku męża lub żony

11. Wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym

12. Wpisanie zagranicznych aktów do polskiego rejestru stanu cywilnego, informacja dla wnioskodawcy

13. Zmiana imienia lub nazwiska

zał. poz. 13 wniosek o zmianę imion, nazwisk - osoba małoletnia

zał. poz. 9 wniosek o uzupełnienie (1 wnioskodawca)

zał. poz. 11 wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

zał. poz. 1 wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty dowodu osobistego

zał. poz. 4 wniosek powrót rozwiedzionego do nazwiska

zał. poz. 8 wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego

zał. poz. 9 wniosek o sprostowanie (2 wnioskodawców)

zał. poz. 9 wniosek o uzupełnienie (2 wnioskodawców)

zał. poz. 9 wniosek o uzupełnienie (1 wnioskodawca)

zał. poz. 12 wniosek - transkrypcja - zgon

zał. poz. 12 wniosek transkrypcja małżeństwo

zał. poz. 12 wniosek transkrypcja urodzenie

zał. poz. 13 Wniosek o zmianę imion, nazwisk - osoba pełnoletnia

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wydawanie zaświadczeń

Zameldowanie na pobyt stały

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Wydawanie decyzji administracyjnych

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wpis do rejestru wyborców

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

- formularze do pobrania: załącznik-1, załącznik-2, załącznik-3, załącznik-4, załącznik-5, załącznik-6, załącznik-7, załącznik-8, załącznik-9, załącznik-10, załącznik-11, załącznik-12, załącznik-13

- niezbędne informacje dla przyszłych przedsiębiorców można uzyskać:

https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

2. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Zaświadczenie o dokonaniu opłat zezwalających na sprzedaż alkoholu

5. Zawiadomienie o rezygnacji z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

7. Zezwolenie na wykonywanie specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym

8. Zasady wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w celu ustawienia stoiska handlowego

 

OŚWIATA

Stypendium socjalne

Dofinansowanie młodocianych pracowników

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów

 

PODATKI

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Odroczenie terminu płatności podatku

Umorzenie zaległości podatkowej

Podatek od środków transportu

Wydanie zaświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki z Ksiąg Wieczystych

 

PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ

Wniosek o przyznanie mieszkania

Wniosek o wynajęcie mieszkania

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe

 

GOSPODARKA GRUNTAMI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICTWO

Przyjmowanie wniosków do planów miejscowych

Wydzierżawienie nieruchomości

Nabycie nieruchomości

Nabycie lokalu przez jego najemcę

Decyzja o podział nieruchomości

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie     pobierz wersję do edycji

Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego     pobierz wersję do edycji

Zaświadczenie o rewitalizacji     pobierz wersję do edycji

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy    do pobrania: Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego  do pobrania: 1. Formularz wniosku o zajęcie pasa drogowego      2. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku do pobrania: Formularz wniosku

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy     pobierz wniosek do edycji

 

 

OBRONA CYWILNA

Uznanie poborowego, żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny

Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki

 

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zezwolenie na wycinkę drzew  załącznik

Formularz zamiaru zgłoszenia wycinki drzew

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia załącznik-1, załącznik-2, załącznik-3

Zezwolenie na odbiór i transport odpadów ciekłych

Decyzja zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odebrania odpadów komunalnych załącznik-1, załącznik-2

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wody wykorzystywane do kąpieli  wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 

INNE

Zgłoszenie szkody łowieckiej

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2023/03/09

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc