strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty

 

 

18.09.2006 OGŁOSZENIE Informuję, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości TAŁTY, w związku z tym osoby, które jeszcze nie dokonały włączenia swoich nieruchomości do sieci winny to uczynić do 8 października 2006 roku.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 roku, Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niedostosowanie się do terminu określonego wyżej spowoduje wydanie przez tut. Urząd decyzji nakazującej wykonanie obowiązku włączenia się do kanalizacji.

18.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4.
- pozycja w wykazie: 45.

18.09.2006  PBI-7331-18P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
modernizacji układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 na działkach o numerach ewidencyjnych 416/2, 207/54, 415, 417/3, 417/1, 418, 401, 428/8 położonych w obrębie miasta Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006  PBI-7331-17P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie i modernizacji sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i przyłączy abonenckich przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Ogrodowej, Słonecznej i Kościuszki w Mikołajkach - rejon szafy 1C na działkach 231, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279, 281, 282, 222, 220/4, 223, 220/2, 224/3, 224/4, 224/5, 164, 163/2, 163/3, 13/7, 13/5, 13/4, 141, 129/14, 128, 129/9, 126/3, 126/6, 126/5, 170, 162, 161, 163/4, 243/3, 301/1, 243/4, 243/2, 242, 241, 244/2, 248, 249, 250, 171 w obrębie miasta Mikołajki..
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006 

Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14. września 2006 roku o godz. 17ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4 - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 44.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie: 43.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/12/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/10/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/8/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/7/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

07.09.2006  PBI-7331-105/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego oraz dobudowie przewodu oświetlenia drogowego na istniejących słupach na działkach numer 121/1, 120/2, 122 położonych w obrębie wsi Nowe Sady gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-104/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 426/129, 426/130, 426/13, 426/141, 427/58, 430 położonych w obrębie wsi Stawek gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-103/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 213/18 położonej w obrębie miasta Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-102/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 14/8 położonej w obrębie wsi Faszcze-Kolonia gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-101/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 77/3, 172, 173, 203 położonych w obrębie wsi Faszcze gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-100/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, dobudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 1.126, 1/115, 1/125, 1/114, 1/109, 1/112, 1/119, 1/44, 1/5, 1/19, 1/31 położonych w obrębie wsi Lelek gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006 Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały NR XVII/85/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Mikołajkach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.09.2006 r. do 5.10.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach w godz. od 800 do1500. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołajek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2006 r.

29.08.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. Budownictwa i Inwestycji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Katarzyny Patermann. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 10 lipca 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że oferty spełniają kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 21 sierpnia 2006 roku o godzinie 13.00. Oboje kandydatów stawiło się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydaci odpowiedzieli pisemnie na test składający się z 12 pytań, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielonych odpowiedzi w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na Stanowisku ds. Budownictwa i Inwestycji Panią Katarzynę Patermann. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu.

 

29.08.2006 

Zawiadomienie o XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. sierpnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11.08.2006 Informacja na temat pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy

11.08.2006 Znak: GGR- 7145/3/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
Budowa dwóch zbiorników na paliwo płynne realizowanych w ramach istniejącej stacji paliw zlokalizowanej w Mikołajkach przy ulicy Tałckiej 2, działka nr 139/5.
Inwestorem będzie Spółka z o.o. "Mikoznak", 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 20.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 42/29

10.08.2006 Informacja o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i służb publicznych, przyznawanej przez Burmistrza Miasta Mikołajki w roku szkolnym 2006/2007...

10.08.2006  Znak sprawy: SIZP 341/15/06 Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach.

04.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach Gospodarstwo Skarbu Państwa w Bystrym, 11-500 Giżycko - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 40.
Decyzja - /wnioskodawca i sprawa jak wyżej/
- pozycja w wykazie: 41. 

02.08.2006 Znak: GGR- 72241/13/06  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

02.08.2006 Znak: GGR- 7145/06/06 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

02.08.2006 

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04. sierpnia 2006 roku o godz. 9ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach 

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4481 Hotel Gołębiewski" na działkach 50/2 i 52/1 położonych w obrębie Prawdowa. Inwestorem bedzie Polkomtel S.A. 22-676 Warszawa, ul. Postępu 3.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 39/27.

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- pozycja w wykazie: 38.

13.07.2006  PBI-7331-71/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia linii kablowej YAKY 4x70mm2 na działce o nr ewid. 346/19 położonej przy ul. Złotych Kłosów miasta Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.07.2006  PBI-7331-63/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim na działkach o nr ewid. 427/15, 431/2, 402/3, 404/15, 410, 411/3, 413/20, 439/1, 445/26, 434, 443/2, 452 położonych w obrębie miasta Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 2 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

11.07.2006 Ogłoszenie  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

11.07.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

11.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na: odbiór odpadów komunalnych; opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie: 36,37

05.07.2006 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. 
 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/272/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 49/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Mikołajkach. 
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 301/2 o pow. 324 m2 , położona w Mikołajkach, przy ul. Ogrodowej, opisana w KW 23129 - nabywcą jest Pan Zdzisław Bogusz, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 245.
Łączna wartość nieruchomości - 8.406,60 złotych w tym: przygotowanie dokumentacji - 280,60 złotych; podatek VAT - zgodnie z przepisami.
 Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 
Po tym terminie, tj. 24 lipca 2006 roku zostanie spisany protokół z rokowań. Ceny zawarte w wykazie obowiązywać będą do dnia 31 marca 2007 roku. 
Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 - winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

30.06.2006 

Informuje się, że w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) w godzinach od 13.00 do 15.00 pełnił będzie dyżur Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 13.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w mieście Mikołajki.
- pozycje w wykazie: 32/23

22.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa kolektora deszczowego z przykanalikami na drodze krajowej nr 16 relacji Mrągowo-Orzysz w miejscowości Zełwągi, Woźnice.
- pozycje w wykazie: 30/21 i 22/31

16.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na :
- odbiór odpadów komunalnych 
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Postanowienia (właściwych organów) :
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
- pozycje w wykazie 29
Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 24,25,26,27,28

16.06.2006 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne które odbędzie się dnia 21 czerwca 2006 roku o godzinie 18.oo w sali widowiskowej Centrum Kultury "KŁOBUK"

Burmistrz Miasta Mikołajki

16.06.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7661/5/06. Niniejszym informuję, iż od 02.01.2006 roku do 15.06. 2006 zostały wydane poniższym firmom zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
1.WC Serwis Bańska, Kucharski sp. Jawna Zabrze, ul. Pod Borem 10 - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
2.TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w Giżycku, Bystry - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
3.Usługi Rolniczo - Handlowe Józef Szkulski, Mikołajki, ul. Ełcka 1 - termin obowiązywania 15.05.2006 - 15.05.2016 .
4.Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mikołajki, 3 Maja 6 -
termin obowiązywania 15.06.2006 - 14.06.2016 r. 

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/18/06. Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obiektu, miejsca zawierającego azbest.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 71, poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca itp. obiektu zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Szczegółowy sposób postępowania w tej sprawie i terminy określa powołane wyżej rozporządzenie.

14.06.2006 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko: Pracownika ds. budownictwa i inwestycji. Konkurs został ogłoszony 22 maja 2006 roku. Do konkursu zgłosiła się jedna osoba. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oferty komisja oceniająca stwierdziła, że spełnia ona kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 13.00 zakwalifikowano Pana Krzysztofa Pieczyńskiego.

13.06.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 19 czerwca 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 15.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

09.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/16/06. Przypominam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) od 1 lipca br. sprzedawca detaliczny i hurtowy obowiązany jest przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Ponadto oczekuję do 1 lipca 2006 na informację wynikająca z art. 39 powołanej wyżej ustawy. 

Z up. Burmistrza
Joanna Wróbel
Sekretarz Gminy

08.06.2006 

Zawiadomienie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14 czerwca 2006 roku o godz. 16ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

31.05.2006 OGŁOSZENIE. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :

Wnioski: Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Woźnice - pozycja w wykazie 1 Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Zełwągi - pozycja w wykazie 2
Budowa odwodnienia promenady na Jeziorem Mikołajskim - pozycja w wykazie 9 
Postanowienia (właściwych organów)
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Woźnice - pozycje w wykazie 3, 6, 7, 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Zełwągi - pozycje w wykazie 4, 5, 8
- odwodnienie promenady nad Jeziorem Mikołajskim - pozycje w wykazie 10, 11, 12

25.05.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/12/06. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mikołajki-Orzysz w miejscowości Woźnice, na dz. nr 26/7, 26/5, 446 i 461.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/11/06 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mrągowo-Mikołajki w miejscowości Zełwągi, na dz. Nr 69/1, 69/3, 112 i 227.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 Znak sprawy: SIZP 341/8/06 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego".
W związku z planowanym dniem wolnym od pracy w dniu 26.05.2006 roku
informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
A/ miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 102
B/ termin składania ofert: 2006.05.29 godz. 10.00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
A/ miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 2
B/ termin otwarcia ofert: 2006.05.29 godz. 10.30

15.05.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 22 maja 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski.
Jednocześnie informuje się, iż w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie biura poselskiego udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.04.2006 > Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza otwarty konkurs na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu rozszerzenia oferty edukacji i rehabilitacji młodzieży z upośledzeniem umysłowym ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

27.04.2006  GGR- 72241/38/05/06
W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz. 543/ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr. XXXV/259/2006 oraz XXXV/260/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 27 / 2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki:
1. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 277/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Elżbieta i Zdzisław Kulas- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 3.576,76 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
2. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 212/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Teresa i Piotr Kwaśniewcy- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 2.770,40 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 17 maja 2006 roku zostanie sporządzony protokół z rokowań, będący podstawą do sporządzenia umowy notarialnej. Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne składać wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

24.04.2006 

Zawiadomienie o XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. kwietnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.04.2006 > WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 / , podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu - na okres trzech lat.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana /budynek szkieletowy o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony/ położony na działce oznaczonej nr geod. 57/5 o pow. 80 m2, położony w Mikołajkach na plaży miejskiej, objęta w KW 23126.
Powyższa nieruchomość, przeznaczona jest do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą.
Zgodnie z §2 uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 roku wysokość czynszu dzierżawnego za grunty pod kioskiem, pawilonem, sklepem powinny wynosić rocznie za 1 m² nie mniej niż 12 zł. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 25 kwietnia 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg.

05.04.2006 > PBI-7331-04DŚU/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiorników na paliwo płynne oraz zbiornika na gaz na dz. nr ewid. 139/5 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 04 kwiecień 2006 r. do dnia 26 kwiecień 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Mikołajki.

04.04.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Alicji Lepczyńskiej. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że 3 oferty spełniały kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 31 marca o godzinie 9.00. Wszystkie kandydatki stawiły się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydatki odpowiedziały pisemnie na składający się z 12 pytań test, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielanych odpowiedzi, w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na ww. stanowisku Pani Alicji Lepczyńskiej, która uzyskała najwiekszą liczbę punktów. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych ww. kandydatki.

29.03.2006 > Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pracownika biura Informacji Turystycznej. Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się trzy kandydatki. Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert komisja oceniająca stwierdziła że: - wszystkie oferty spełniają kryteria formalne; - wszystkie kandydatki posiadają wykształcenie minimum średnie; - wykazały znajomość minimum jednego języka obcego. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku pracownika biura IT następujące osoby: Aleksandrę Golda, Joannę Kosewską, Katarzynę Kornatowską.

29.03.2006 > Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się siedem osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że trzy oferty spełniały kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 31 marca br. o godzinie 9.00 zakwalifikowano: Teresę Kołakowską, Sylwię Serowik, Alicję Lepczyńską.

29.03.2006 > PBI-7331-09DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 9/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci IDEA nr 3108 na wieży znajdującej się w m. Inulec, dz. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 28 marca 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

29.03.2006 > PBI-7331-08DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 8/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4481 Hotel Gołębiewski'' na dz. nr ewid. 50/2 i 52/1w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

29.03.2006 > PBI-7331-07DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 7/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4251 Mikołajki'' na dz. nr ewid. 139/6 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

24.03.2006 

Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

23.03.2006 > OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/85/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03 kwietnia 2006 r. do 24 kwietnia 2006 r. siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach w godz. 8.00 - 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołajek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2006 roku

21.03.2006 > OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU na wykonanie w 2006 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Burmistrz miasta Mikołajki informuje że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikołajkach na kwotę 77000 zł. Komisja konkursowa w dniu 17 marca 2006 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów oraz spełnienia wymogów określonych w "Wytycznych dla oferenta". W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach.

15.03.2006

*UWAGA* Zgodnie z art. 162 ust.5 Prawa Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami/ osoby fizyczne mają obowiązek przedkładać burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska /m.in. azbestu / na obiektach stanowiących własność danej osoby. 
W związku z tym proszę /wyjątkowo w roku bieżącym/ do 25 marca 2006 roku złożyć taką informację do tut. Urzędu pok. nr 5, gdzie można też otrzymać druk tabeli, którą należy wypełnić. 
Złożoną informację należy aktualizować do 31 stycznia każdego roku bez dodatkowych wezwań.

06.03.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRZYMANIA PORZĄDKU, KONCESJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej)

24.02.2006 > Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na na wykonanie w 2006 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

15.02.2006 > Zawiadomienie o XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. lutego 2006 roku o godz. 13ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.02.2006 > Burmistrz miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

02.02.2006 > PBI-7331-06DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 6/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Nr 3746-SU4 Gołębiewski na dz. nr ewid. 50/2 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

02.02.2006 > PBI-7331-05DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 5/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 14-tu budynków mieszkalno - hotelowych przewidzianych na 90 miejsc hotelowych na dz. nr ewid. 34/2 w obrębie Sady gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

27.01.2006 > Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby miedzy 18 a 30 rokiem życia do udziału w bezpłatnej konferencji "Miejsca pracy w sektorze kultury" która odbędzie się w Olsztynie 2 lutego 2006 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1. Osoby chcące uczestniczyć w konferencji lub w działaniach projektu (szkoleniach i doradztwie) powinny zarejestrować się na stronie www.pracawkulturze.info 

27.01.2006 > OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIURA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

17.01.2006 > ZARZĄDZENIE NR 2/06 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 stycznia 2006

14.12.2005 > PBI-7331-04DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 4990 Mikołajki Centrum'' na dz. nr ewid. 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-03DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 3/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 3946 Tałty'' na dz. nr ewid. 21/12 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-02DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 2/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, 3722 (3103) Mikołajki'' na dz. nr 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

14.12.2005 > PBI-7331-01DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 1/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "6446 Mikołajki Południe" na dz. nr 14/18 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

19.11.2005 > Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 23. listopada 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

19.10.2005 > Zawiadomienie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 21. października 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.10.2005 > PBI-7331/17P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Jacka Chabowskiego 80-180 Gdańska, ul. Piotrowska 21/10, z dnia 9 czerwca 2005r. reprezentującego inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3108 BARANOWO" na działce nr 28 w obrębie Inulec.
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/15P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek "IKA" Usługi Ogólnobudowlane Julita Fiszbach 80-513 Gdańska, ul. Orla 4c/16, z dnia 7 czerwca 2005r., reprezentującej inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3746-SU4 GOŁĘBIEWSKI" na terenie Hotelu Gołębiewski przy ulicy Mrągowskiej 34 w Mikołajkach, na działce nr 50/2 w obrębie Prawdowo. 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/13P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81, z dnia 18.04.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM "BT 4 4990 MIKOŁAJKI CENTRUM" w zespole stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 386/8 w Mikołajkach (na terenie wieży ciśnień ZWiK przy ulicy Prusa) 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

27.09.2005 > Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.07.2005 > ODWOŁANIE PRZETARGU. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2000 roku, Dz.U.Nr 46, poz. 543 z późń. zm. / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207 poz. 2108 ) 
Burmistrz Miasta Mikołajki o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 15 lipca 2005 roku o godz. 11.00, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 365/75 o pow. 408 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Czaplej, objętej w KW 23347. 

Powodem powyższego jest niezgodność trybu przetargowego na zbycie przedmiotowej nieruchomości z ostateczną decyzją administracyjną GKM - 7430A/9/05 zatwierdzającą podział nieruchomości 365/73, położoną w Mikołajkach przy ul. Czaplej. 

04.07.2005 > PBI-7331/4P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie budynku pomocniczego do prac badawczo-naukowych na terenie Stacji Terenowej Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Urwitałty na działce nr 5/3 w obrębie Łuknajno.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lipca 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

28.06.2005 > Ogłoszenie. Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2005 roku o godz. 11.00 w pokoju 108 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach zbierze się Komisja Konkursowa, która dokona otwarcia ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: Organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy.

07.06.2005 > OGŁOSZENIE. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego (DO POBRANIA: wytyczne dla oferentów; wniosek o dotację; sprawozdanie końcowe z realizacji umowy)

09.05.2005 > PBI-7331/12P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Kolonia Mikołajki i Mikołajki na działkach o numerach 13/7, 155/1, 155/2, 156/1, 162, 163/4, 361, 362/2, 364, 367/1, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 397/1, 398, 408, 409, 410, 411, 412.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/11P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4990 Mikołajki-Centrum" w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/10P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną działki nr 533/7 przy ulicy Kajki w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/6P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dybowo obręb Tałty gmina Mikołajki na działkach nr 434/6, 434/5, 436, 432/3 w obrębie Tałty gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

07.04.2005 > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 40203 Mikołajki - Tałty.

05.04.2005 > Zawiadomienie z dnia 05.04.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. "Świętego Mikołaja" w Mikołajkach w sprawie zmiany nazwy ulic.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek BIŁAS I SYNOWIE, ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrzno-kablowej.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku nr 6.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy pt. przełączenie kabli telekomunikacyjnych.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELEKTRO-SERVICE, ul. Daszyńskiego 28G, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii energetycznej nn 0,4kV.

28.03.2005 > Zawiadomienie o XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31.marca 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

08.03.2005 > OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XXII / 128 / 05 z dnia 11 lutego 2005 r. 

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (III).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (II).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (I).

08.02.2005 > Zawiadomienie o XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 11.lutego 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

27.01.2005 > OBWIESZCZENIE. Na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 26 stycznia 2005 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowania i Analizy Środowiska "PRO-EKO" z/s w Mrągowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

24.01.2005 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (DO POBRANIA: karta organizacji pozarządowej; wzór oferty; wzór sprawozdania; kryteria oceny ofert )

19.01.2005 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14.01.2005 roku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mikołajkach w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego.

17.01.2005 > Zawiadomienie z dnia 14.01.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Galewskiego zam. Pruszcz Gdański, Al. Ks. Waląga z upoważnienia inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/99/04)

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/98/04)

28.12.2004 > Zawiadomienie o XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.12.2004 > Zawiadomienie z dnia 10.12.2004 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy stacji telefonii cyfrowej sieci ERA.

08.12.2004 > OGŁOSZENIE. W dniu 10.grudnia 2004 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach odbędzie się spotkanie mieszkańców Mikołajek, na które zapraszają Burmistrz Miasta Mikołajki, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Rady Miejskiej w Mikołajkach. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu spraw bieżących.

06.12.2004 > Zawiadomienie o XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 09.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

16.11.2004 > Zawiadomienie o XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18.listopada 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

14.10.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14. października 2004 roku<

24.09.2004 > Zawiadomienie o XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.września 2004 roku o godz. 9ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

24.08.2004 > Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.sierpnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

20.07.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15. lipca 2004 roku<

24.06.2004 > Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

17.06.2004 > Burmistrz Miasta Mikołajki przedłuża termin składania ofert dotyczących termomodernizacji Szkół Podstawowych w Olszewie, Woźnicach i Baranowie. Nowy termin składania ofert - 23.czerwca 2004 godzina 12°° w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Otwarcie ofert w pokoju nr 2 UMiG w Mikołajkach: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewie godz. 12³°; 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnicach godz. 13ºº; 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Baranowie godz. 13³º    więcej informacji

17.06.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.

28.05.2004 > Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

26.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie

23.04.2004 > Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29.kwietnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania walk wschodnich wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

22.03.2004 > Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25.marca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

06.03.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania piłki nożnej (w miesiącach od kwietnia do końca października 2004 roku) wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących w miejscowościach: Olszewo, Górkło, Grabówka i Grabówek, Woźnice, Lelek, Pszczółki, Mikołajki, Baranowo, Śmietki, Cudnochy, Faszcze i Jora.

09.02.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09.lutego 2004 roku- wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. za II półrocze 2003

13.01.2004 > Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wolnych lokalach w Woźnicach<

29.12.2003 > Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29. grudnia 2003roku o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działek w obrębie Olszewo gmina Mikołajki dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej <

01.07.2003 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01. lipca 2003 roku<

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/09/18

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc