strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty
 

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK DS. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

l. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe - preferowana branża budowlana;
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, zamówień publicznych; 
- znajomość obsługi komputera;

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego, niemieckiego;
- wyżej oceniane będą oferty osób posiadających doświadczenie związane z pracą w branży budowlanej (posiadanie uprawnień budowlanych) i administracji; komunikatywność;
- obowiązkowość, komunikatywność;

3. Zarys zakresu zadań:
- prawne przygotowanie, prowadzenie, rozliczanie inwestycji realizowanych przez gminę;
- opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych prac remontowych i modernizacyjnych;
- przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- nadzór nad drogami gminnymi;

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
- można także dostarczyć referencje;
- kserokopie świadectw pracy;
- kserokopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane;

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 102 w terminie do dnia 24 lipca 2006 roku
Informacja o wynikach oceny formalnej złożonych ofert i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki (www.bip.mikolajki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/07/11

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc