strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                       Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > uchwała w sprawie chorągwi i flagi gminy
 

 Uchwała nr IV/31/96 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 20 czerwca 1996 roku

w sprawie chorągwi i flagi gminy

  Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r., Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261) Rada Miejska w Mikołajakch uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się dla Gminy chorągiew i flagę.

§ 2. 1. Chorągwią Gminy jest prostokątny płat tkaniny podzielony na 4 równe pola, z których lewe górne i prawe dolne są koloru białego, zaś prawe górne koloru czerwonego, a lewe dolne koloru niebieskiego. W centrum pola czerwonego znajduje się herb Mikołajek stanowiący tarczę o tle niebieskim ze stylizowaną rybą sielawą w kolorze srebrnym, oczami, łuskami i płetwami w kolorze białym, z koroną i łańcuchem w kolorze złotym.

2. Flagą gminy jest prostokątny płat tkaniny podzielony na 4 równe pola, z których lewe górne i prawe dolne są koloru białego, zaś prawe górne koloru czerwonego, a lewe dolne koloru niebieskiego.

3. Stosunek szerokości chorągwi i flagi do jej długości wynosi 6:10, zaś stosunek wysokości herbu do szerokości pola czerwonego wynosi 2:3

4. Wzór chorągwi i flagi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Chorągiew gminy wywiesza się:

1/ na budynku obrad Rady Miejskiej - na czas sesji oraz nosi się w pochodach podczas uroczystości państwowych i lokalnych.

2/ w odpowiednich miejscach na terenie miasta i gminy w dniach uroczystości państwowych i lokalnych.

2. Flagę wywiesza się w wypadkach określonych w ust.1, pkt.2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Dąbrowski

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/07/24

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc