strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > ochrona środowiska > azbest
 

 

 

 

15.01.2021  Znak sprawy: OŚ. 605.1.2021 Obwieszczenie o obowiązku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury    więcej informacji,   wzór dokumentów do złożenia


2020

24.01.2020  Znak sprawy: OŚ. 605.1.2020 Obwieszczenie o obowiązku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury    więcej informacji


2018

10.01.2018

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie   czytaj więcej

 do pobrania: wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 


2017

06.06.2017

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest finansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

10.01.2017  UWAGA osoby posiadające wyroby zawierające azbest    ważne!


2016

02.08.2016 

 Korzystamy z dofinansowania w wysokości 85% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest

15.01.2016  Gmina Mikołajki informuje, że właściciele nieruchomości którzy planują w roku 2016 dokonać wymiany pokrycia dachowego z azbestu na inne przy wsparciu finansowania ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska proszeni są o zgłoszenie tego faktu do tut. Urzędu    więcej informacji

 


2015

20.01.2015  Znak sprawy: OŚ. 605.2.2015 INFORMACJA w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest    do pobrania: wniosek


2014

05.02.2014 Raport/ sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mikołajki.

Uchwałą nr XXVII/183/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008 roku został uchwalony Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mikołajki.
Zgodnie z zapisem programu i uchwały Burmistrz Miasta został upoważniony do przedkładania sprawozdań/ raportów z przebiegu realizacji Programu. Jak wynika z treści Programu raport winien być przedkładany władzom i mieszkańcom co 5 lat.

Wg. programu łączna ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w Gminie Mikołajki wynosi 1 525,36 Mg, do przeliczania m 2 na Mg przyjmowano 17,4 kg, natomiast przy wprowadzaniu naszej bazy do ogólnopolskiej bazy azbestowej dane te zostały z automatu przeliczone m 2 - 11 kg. Stąd, też ilości w bazie ogólnopolskiej różnią się.

Od trzech lat Gmina Mikołajki przystępuje do konkurów ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który łącznie z NFOŚiGW dofinansowywał demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości 87,5% w roku 2011, natomiast w latach 2012-2013 do 85% kosztów.
Pozostałe 15 % pokrywali właściciele obiektów.
Łączna kwota dofinansowania w okresie 3 lat wyniosła 61557,05 zł

W roku 2011 unieszkodliwiono 51,90 Mg / 2983 m2/, z 8 obiektów zdjęto wyroby zawierające azbest i zabrano z jednej posesji wyroby, które były składowane.

W roku 2012 unieszkodliwiono 46,474 Mg / 2670m2/ wyrobów zawierających azbest - z 8 obiektów zdjęto i z 5 posesji zabrano wyroby, które były składowane .

W roku 2013 unieszkodliwiono 29,587 Mg / 1478m2 / z 7 obiektów zdjęto i zabrano z 4 nieruchomości wyroby, które były składowane.
Wyroby zawierające azbest demontowane i unieszkodliwiane były przez firmy wybierane przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

M2 dotyczą powierzchni, z której zdejmowano wyroby zawierające azbest.
Na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki w zakładce Ochrona środowiska / azbest umieszczane są dane edukacyjno - informacyjne związane z problematyką eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 605.1.2014 INFORMACJA w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest

2013

09.09.2013 Informacja  Gmina Mikołajki informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki” jest dotowana na podstawie umowy nr 00196/13/10025/OZ-LZ/D z dnia 29.07.2013 rok zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje do 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym do 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie / uchwała nr 653/Mer/2013 z dnia 15-07-2013 roku Zarządu WFOŚ iGW/

 

29.01.2013 Ogłoszenie OŚ.605.1.2013  Właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2013 dokonać wymiany pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na inne /dachówka, blacha itp./ proszeni są ten fakt zgłosić do tut. organu / stosowne druki zgłoszeń u sołtysa lub w UMiG Mikołajki, pok. nr 4/.
Powyższe informacje będą stanowiły podstawę do przystąpienia Gminy Mikołajki do programu – gospodarka odpadami innymi niż komunalne część II – działanie 4. Azbest, Poddziałanie 4.1 Usuwanie azbestu. W ramach przytoczonego programu udzielana jest dotacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z udziałem środków NFOŚiGW do 85%, a ok. 15 % to koszt osoby zainteresowanej.
Dotacja udzielana jest wyłącznie na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane winny do dnia 22 lutego 2013 roku złożyć stosowny wniosek

 

2012

16.08.2012  Gmina Mikołajki informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki” jest dotowana na podstawie umowy nr 00202/12/10023/OZ-PO/D z dnia 01.08.2012 rok zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.    więcej informacji

13.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 605.1.2012 INFORMACJA w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest  do pobrania: wniosek o udzielenie dotacji

2011

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6232.1.2011 INFORMACJA

Ulotka informacyjna

Materiały informacyjne dla administratorów budynków

Informacja dotycząca problematyki azbestu

Procedury wraz z opisami

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2032

Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców obiektów gdzie wykorzystywane są wyroby zawierające a z b e s t

 

 

Gmina MIKOŁAJKI informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołajki „
jest dotowana na podstawie umowy nr 00211/11/10023/OZ-PO/D z dnia 07.10.2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 87,5% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 37,5% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl

osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kuźmicka-Rogala 
Data modyfikacji: 2021/01/15

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc