strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > uchwały rady > uchwały rady 2006

 


Uchwała Nr XXXV/260/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/259/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/258/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 176 o pow. 2430 m2, położonej w Zełwągach, Gmina Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej nr geod. 73/2 o pow. 875 m2, położonej na terenie Zespołu Szkół w Baranowie.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/256/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Gminy Mikołajki, służących wykonywaniu zadań własnych gminy.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/255/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek o nr ewidencyjnym 39/12 i 48 we wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VI/50/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/254/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/253/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  skargi wniesionej przez Pana Piotra Skola na działalność Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/252/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Piotra Skola na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/251/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XIX/113/2004 w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2004 - 2013.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/250/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/249/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/248/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/247/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia opłaty miejscowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/246/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  przekazania darowizny w postaci rzeczowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/245/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja budynku szkoły w Zełwągach funkcjonującej jako świetlica i wiejski ośrodek kultury" w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/244/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Remont budynku szkoły w Tałtach - przystosowanie do pełnienia funkcji świetlicy socjoterapeutycznej, wiejskiej oraz wiejskiego ośrodka edukacyjno - kulturalnego" w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/243/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.    czytaj>>


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/03/03

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc