strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > uchwały rady

 

Wyciąg z Regulaminu Rady Miejskiej  - rozdział V - Uchwały Rady Miejskiej czytaj>>

 

Uchwala Nr VI/79/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany fragmentu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwala Nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata czytaj>>

Uchwala Nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mikołajki na lata 2003 – 2007” czytaj>>

Uchwala Nr V/66/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwala Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych czytaj>>

Uchwala Nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. czytaj>>

Uchwala Nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmiany granic administracyjnych Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr V/60/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Centrum Kultury i Sportu „Kłobuk” w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwala Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr IV/51/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie użyczenia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 427/15 i 204, położonych na terenie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie „Przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Mikołajkach oraz budowę kolektorów sanitarnych”. czytaj>>

Uchwala Nr IV/49/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Grabówka. czytaj>>

Uchwala Nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Tałty. czytaj>>

Uchwala Nr IV/47/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubiewo. czytaj>>

Uchwala Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 427/17 o pow. 322 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 365/64 o pow. 601 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 198/14 o pow. 40 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwala Nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej  nr geod. 365/63 o pow. 302 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwala Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 386/3 o pow. 228 m2, położonej w Mikołajkach przy ulicy Wawrzyńca Prusa 1, opisanej w KW 10019. czytaj>>  

Uchwala Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 22/8 o pow. 8800 m2, położonej w obrębie Olszewo. czytaj>>  

Uchwala Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przekazania na rzecz Samodzielnego Koła Nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach mienia komunalnego. czytaj>>

Uchwala Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom.  czytaj>>

Uchwala Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie dokonania podziału Sołectwa Sady i utworzenia Sołectwa Nowe Sady. czytaj>>

Uchwala Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. czytaj>>

Uchwala Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002. czytaj>>

Uchwala Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwala Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach właściwego do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwala Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach prawa wykonywania w imieniu Rady Miejskiej niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta. czytaj>>

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. czytaj>>

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/07/15

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc