strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2006
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

20.10.2006

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 275 z dnia 2006.10.16 POZYCJA 53431

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, wykonanie.

Wykonanie robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacje techniczne


Znak sprawy: GGR- 72241/3/06

25.09.2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie wsi Zełwągi.
1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr geod. 174/2 ( RV ), 175/2 ( RV ), 176 ( ŁV, W ) o łącznej powierzchni 3930 m2, położone w Zełwągach, gmina Mikołajki, opisane w KW 23361.
Działki o kształtach regularnych zbliżonym do prostokąta i trapezów. Pod względem użytków występuje tu RV, ŁV i W.
Nieruchomości te, położone są w środkowej strefie wsi Zełwągi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa wiejska oraz użytki rolne. Działki nieużytkowane. Leżą na terenie nieuzbrojonym.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższe nieruchomości leżą w obszarze o funkcji: mieszkalnej, koncentracji usług publicznych, główny ośrodek obsługi ruchu turystycznego w mikroregionie, produkcja i drobna wytwórczość.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2006 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 46.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 4.600, 00 złotych. 
6. Minimalne postąpienie wynosi -1000,00 złotych. 
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 19 października 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 1105,80 złotych.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 


Znak sprawy: SIZP 341/20/06

22.09.2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap I ". Kod CPV: 45232451-8
Termin składania ofert -  2006.10.06 godz. 11.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/19/06

22.09.2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Całoroczne oczyszczanie ulic, placów, kładki, schodów, chodników, zieleńców i parków na terenie miasta Mikołajki ". Kod CPV: 90.21.10.00, 90.21.20.00, 90.21.30.00, 74.73.50.00
Termin składania ofert -  2006.10.06 godz. 10.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wzór umowy zakres robót (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/18/06

22.09.2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego". Kod CPV: 23122100-9
Termin składania ofert -  2006.10.06 godz. 10.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/17/06

16.09.2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację promenady nad Jeziorem Mikołajskim - roboty drogowe". Kod CPV: 45233000-9; 45233123-7; 45233142-6
Termin składania ofert -  2006.10.02 godz. 12.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/16/06

16.09.2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację drogi gminnej w Woźnicach - odcinek Osiedle SHR - droga krajowa nr 16". Kod CPV: 45233000-9; 45233124-4; 45233142-6
Termin składania ofert -  2006.10.02 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: GGR- 72241/95/05/06

13.09.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz.543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr.207 poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr geod. 207/50 i 207/51 o łącznej pow. 15 m2, położone w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, przeznaczone pod zabudowę garażową. Działka 207/50 objęta jest w KW nr 28604, natomiast działka 207/51 w KW nr 23126.
Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - ulicy o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony.
Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie , do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższe nieruchomości leżą na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października o godz. 11.45 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 2.400,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 240,00 złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi - 25,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 11 października 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości -984,50 złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE: Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


Znak sprawy: GGR- 72241/95/05/06

13.09.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz.543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr.207 poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/53 o pow. 24 m2, położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową.
Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - ulicy o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony.
Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie , do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 3.800,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 380,00 złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi - 40,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 11 października 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości -984,50 złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE: Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


Znak sprawy: GGR- 72241/95/05/06

13.09.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz.543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr.207 poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/49 o pow. 16 m2, położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową.
Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - ulicy o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony.
Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie , do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2006 roku o godz. 11.15 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 2.500,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 250,00 złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi - 25,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 11 października 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006
Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości -984,50 złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE: Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


Znak sprawy: GGR- 72241/95/05/06

13.09.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz.543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr.207 poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/48 o pow. 19 m2, położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową.
Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - ulicy o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony.
Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie , do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2006 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 3.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 300, 00 złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi - 30,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 11 października 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości -984,50 złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE: Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


Znak sprawy: GGR- 72241/3/06

11.08.2006

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. 
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz. 543/ w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXV/ 258 /2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz nr XXXIX / 304 /2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 65/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie przetargu, położonych w obrębie miasta Mikołajki. 
Nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr geod. 174/2, 175/2, 176 o łącznej powierzchni 3930 m2 , położone w Zełwągach, gmina Mikołajki opisane w KW 23361.
Działki o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu . Pod względem użytków występuje tu RV oraz Ł. Położone są w środkowej strefie wsi Zełwągi. W sąsiedztwie występuje zabudowa zagrodowa wiejska oraz użytki rolne. Działki nieużytkowane. Leżą na terenie nieuzbrojonym.
Gmina Mikołajki nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Zełwągi.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji mieszkalnej, koncentracji usług publicznych, główny ośrodek obsługi ruchu turystycznego w mikrorejonie i produkcja i drobna wytwórczość. 
Łączna wartość nieruchomości wynosi - 45.770,00 złotych
+ podatek VAT - zgodnie z przepisami
Koszt przygotowania dokumentacji - 1105.80 złotych

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 
Ceny zawarte w wykazie obowiązywać będą do dnia 11 lipca 2007 roku. 
Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Po tym terminie tj. po 21 września 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg.


Znak sprawy: SIZP 341/15/06

10.08.2006

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/15/06

01.08.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach". 
Kod CPV: 45332200-5;
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 15 września 2006 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 0 złotych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2006 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.    
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej jak 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- załączą kopie dokumentów stwierdzających, że osoby które będą kierować robotami przy wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia (uprawnienia budowlane) i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie). Wymagane branże: instalacyjno-inżynieryjna i elektryczna.
- załączą aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- należy załączyć aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/14/06

01.08.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 3". Kod CPV: 60113100-4
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  od 04.09.2006 do 22.06.2007
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 0 zł. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006 o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2006 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
3. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
5. Licencję na wykonywanie transportu drogowego,
6. Aktualny dowód rejestracyjny autobusu,
7. Aktualne prawo jazdy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/13/06

01.08.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 2". Kod CPV: 60113100-4
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  od 04.09.2006 do 22.06.2007
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 0 zł. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
3. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
5. Licencję na wykonywanie transportu drogowego,
6. Aktualny dowód rejestracyjny autobusu,
7. Aktualne prawo jazdy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/12/06

01.08.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 1". Kod CPV: 60113100-4
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  od 04.09.2006 do 22.06.2007
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 0 zł. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006 o godzinie 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2006 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat wykonawcy (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
3. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy),
4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy (dokument nie starszy niż sprzed sześciu miesięcy),
5. Licencję na wykonywanie transportu drogowego,
6. Aktualny dowód rejestracyjny autobusu,
7. Aktualne prawo jazdy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/11/06

11.07.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do zabudowy jednorodzinnej w miejscowości: Jora Wielka, Jora Mała, Sady, Stare Sady gmina Mikołajki". 
Kod CPV: 45232410-9;
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 30 września 2006 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych)
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 120,00 złotych (sto dwadzieścia złotych).
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2006 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2006 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.    
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej jak 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- załączą kopie dokumentów stwierdzających, że osoby które będą kierować robotami przy wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia (uprawnienia budowlane) i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie). Wymagane branże: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-inżynieryjna i elektryczna.
- załączą aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- należy załączyć aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- załączyć wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat podobnych do
objętych zamówieniem, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Wymagane minimum dwa zadania (zał. nr 2)
(Uwaga: w wykazie umieścić tylko zadania polegające na budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2005r.o wartości nie mniejszej jak 150 000,- zł każde )
- załączyć informację na temat sprzętu posiadanego do realizacji zamówienia. Wymagane minimum: koparka o poj. łyżki 0,6 m3,, spycharka o mocy 74 KW, żuraw samochodowy o udźwigu do 10 t, samochód samowyładowczy 5 t, ciągnik kołowy, pompy do odwodnienia wykopów (zał. nr 3)
- załączyć wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 4). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30% ogólnej wartości robót.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- załączyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 
- załączyć informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- załączyć kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/10/06

24.05.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę betonowej kostki brukowej". 
Kod CPV: 28814200-3;
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 30 czerwca 2006 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2006 o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2006 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- posiadają aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 9 ustawy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/9/06

24.05.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy". 
Kod CPV: 74232000-4, 74232220-2;
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 30 września 2006 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł.
Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2006 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- posiadają aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 9 ustawy
- posiadają wymagane przepisami ustawowymi uprawnienia projektowe,
- posiadają wykaz projektów wykonanych samodzielnie w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadających swoim zakresem projektowi stanowiącemu przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości i dat wykonania,
- posiadają dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


17.05.2006

Znak sprawy: SIZP 341/8/06 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego".

W związku z planowanym dniem wolnym od pracy w dniu 26.05.2006 r
informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
A/ miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 102
B/ termin składania ofert: 2006.05.29 godz. 10.00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
A/ miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 2
B/ termin otwarcia ofert: 2006.05.29 godz. 10.30


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/8/06

11.05.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę:
- siedem zestawów komputerowych; 
- dwie drukarki laserowe;
- systemy operacyjne;
- oprogramowanie, 
- serwer". 
Kod CPV: 30230000-0, 30231000-7, 30241000-0, 30260000-9;
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 10 czerwca 2006 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Hubert Lubba, e-mail: h.lubba@mikolajki.pl, tel. 087 4219068, lok. 117, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2006 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- posiadają aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 9 ustawy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-6018/43/06

27.04.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz.543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg pisemny - na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres 3 lat.
1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana /budynek szkieletowy o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony/ położona na działce oznaczonej nr geod. 57/5 o pow. 80 m², w Mikołajkach na plaży miejskiej, objęta w KW 23126.
Zgodnie z §2 uchwały Nr II /11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 roku wysokość czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone pod kioski, pawilony, sklepy powinny wynosić rocznie za 1 m2 nie mniej niż 12 zł.
2.Pisemne oferty należy składać w sekretariacie UMiG do dnia 24 maja 2006 roku. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Powinny one zawierać:
·imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
·datę sporządzenia oferty;
·oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
·oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
·proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
1.Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2006 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
2.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
3.Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 978,00 złotych 
6.Wysokość wadium - 50,00 złotych. 
7.Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 24 maja 2005 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13.00 lub na konto w Urzędu w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
8.Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
9.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
10.W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11.Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty / tablica ogłoszeń /.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-72241/41/05/06

29.03.2006

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 372/1 ( RIVa, N ) o pow. 3003 m2, położona w Mikołajkach przy ulicy Łabędziej, opisana w KW 23347. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Pod względem użytków występuje tu RIVa i N. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi małe osiedle zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zabudowa usługowa. Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, ulicą o nawierzchni utwardzonej. W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, linia energetyczna i instalacja telekomunikacyjna.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży w obszarze o funkcji pod zabudowę pensjonatową w strefie IIC - teren o funkcji mieszkalno-usługowej.
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 50.991,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 5.000, 00 złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi -1000,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 21 kwietnia 2006 roku w 
kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13.oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/. 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/7/06

24.03.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę:
- gwoździ budowlanych okrągłych gołych w ilości 533,32kg; 
- śrub stalowych z podkładkami i nakrętkami w ilości 282,03kg;
- klamer ciesielskich w ilości 66,36kg; 
- środka impregnującego oleistego w ilości 542,12kg". 
Kod CPV: 28414000-7, 24147000-6
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 24 kwietnia 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2006 o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2006 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/6/06

24.03.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę:
- desek o wymiarach 5x15x200cm w ilości 266m²; 
- belek podłużnych 10x15cm w ilości 5,985m³;
- kleszczy o przekroju 7x15cm w ilości 2,230m³; 
- desek odbojowych 5x7cm w ilości 0,903m³". 
Kod CPV: 02100000-5, 021190000-2.
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 24 kwietnia 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2006 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/05/06

10.03.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane budynku szkoły w Tałtach, działka nr 42/7". Kod CPV: 42514200-2
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 25 lipca 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 20 zł. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2006 o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2006 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/04/06

10.03.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty remontowo-budowlane budynku szkoły w Zełwągach, działka nr 223/2, Zełwągi 25". Kod CPV: 42514200-2
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 25 czerwca 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 20 zł. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2006 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2006 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/03/06

28.02.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja ulic: Orzyszowa, Ptasia, Plac Handlowy z drogą dojazdową, plac manewrowy przy ulicy Złotych Kłosów oraz droga gminna Mikołajki - Stawek". Kod CPV: 45230000-8
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 31 maja 2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, cena formularza: 20zł. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2006 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2006 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


ODWOŁANIE PRZETARGU

Znak sprawy: GGR-72241/95/05/06

22.02.2006

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 1 marca 2006 roku o godz. 11.45 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 207/50 i 207/51 o pow. 15 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki-Orzyszowa z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. Działka 207/46 objęta jest w KW nr 28604, natomiast działka 207/51 w KW nr 23126.

Powodem powyższego jest nie ujawnienie podziału działek o nr geod. 207/46 i 207/44 w księgach wieczystych zgodnie z decyzją administracyjną GKM-7430A/20/05 zatwierdzającą podział nieruchomości.


ODWOŁANIE PRZETARGU

Znak sprawy: GGR-72241/95/05/06

22.02.2006

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 1 marca 2006 roku o godz. 11.30 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 207/53 o pow. 24 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki-Orzyszowa, objętej w KW 28604 - z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Powodem powyższego jest nie ujawnienie podziału działek o nr geod. 207/46 i 207/44 w księgach wieczystych zgodnie z decyzją administracyjną GKM-7430A/20/05 zatwierdzającą podział nieruchomości.


ODWOŁANIE PRZETARGU

Znak sprawy: GGR-72241/95/05/06

22.02.2006

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 1 marca 2006 roku o godz. 11.15 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 207/49 o pow. 16 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki-Orzyszowa, objętej w KW 28604 - z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Powodem powyższego jest nie ujawnienie podziału działek o nr geod. 207/46 i 207/44 w księgach wieczystych zgodnie z decyzją administracyjną GKM-7430A/20/05 zatwierdzającą podział nieruchomości.


ODWOŁANIE PRZETARGU

Znak sprawy: GGR-72241/95/05/06

22.02.2006

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 1 marca 2006 roku o godz. 11.00 nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 207/48 o pow. 19 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki-Orzyszowa, objętej w KW 28604 - z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Powodem powyższego jest nie ujawnienie podziału działek o nr geod. 207/46 i 207/44 w księgach wieczystych zgodnie z decyzją administracyjną GKM-7430A/20/05 zatwierdzającą podział nieruchomości.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-72241/95/05

28.01.2006

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 07 czerwca 2000 roku Dz.U. nr 46 poz. 543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/49 o powierzchni 16 m² położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową. Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony. Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2006 roku o godzinie 11.15 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki przy ulicy Kolejowej 7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 1300,00 złotych + VAT  zgodny z przepisami. Minimalne postąpienie - 30,00 złotych. Wysokość wadium - 130,00 złotych należy uiścić do dnia 24 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13°° lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006

Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości 984,50 złotych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pokój 101, telefon (87) 42 19 051. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-72241/95/05

28.01.2006

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 07 czerwca 2000 roku Dz.U. nr 46 poz. 543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/50 207/51 o łącznej powierzchni 15 m² położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 oraz KW 23126 - przeznaczona pod zabudowę garażową. Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony. Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2006 roku o godzinie 11.45 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki przy ulicy Kolejowej 7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 1200,00 złotych + VAT  zgodny z przepisami. Minimalne postąpienie - 15,00 złotych. Wysokość wadium - 120,00 złotych należy uiścić do dnia 24 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13°° lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006

Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości 984,50 złotych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pokój 101, telefon (87) 42 19 051. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-72241/95/05

28.01.2006

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 07 czerwca 2000 roku Dz.U. nr 46 poz. 543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/48 o powierzchni 19 m² położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową. Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony. Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2006 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki przy ulicy Kolejowej 7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 1500,00 złotych + VAT  zgodny z przepisami. Minimalne postąpienie - 30,00 złotych. Wysokość wadium - 150,00 złotych należy uiścić do dnia 24 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13°° lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006

Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości 984,50 złotych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pokój 101, telefon (87) 42 19 051. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: GGR-72241/95/05

28.01.2006

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z dnia 07 czerwca 2000 roku Dz.U. nr 46 poz. 543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 207/53 o powierzchni 24 m² położona w Mikołajkach przy ulicy Kajki-Orzyszowa, objęta w KW 28604 - przeznaczona pod zabudowę garażową. Działka położona jest w centralnej części miasta Mikołajki. W bezpośrednim sąsiedztwie - zabudowa garażowa. W pobliżu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Dostępność komunikacyjna dobra od strony ulicy Kajki - o nawierzchni asfaltowej. Plac przed działką nieutwardzony. Działka niezabudowana, o kształcie regularnym. Leży na terenie do którego doprowadzono podstawową infrastrukturę techniczną: energia, woda, telefon. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki powyższa nieruchomość leży na terenie o funkcji pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki i nie przystąpiła do jego sporządzenia. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2006 roku o godzinie 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki przy ulicy Kolejowej 7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 1900,00 złotych + VAT  zgodny z przepisami. Minimalne postąpienie - 20,00 złotych. Wysokość wadium - 190,00 złotych należy uiścić do dnia 24 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13°° lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006

Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Ponadto osoba wygrywająca przetarg zwróci gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i oszacowania nieruchomości w wysokości 984,50 złotych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pokój 101, telefon (87) 42 19 051. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/02/06

25.01.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Usługi przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego". Kod CPV: 74000000-9
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  od dnia podpisania umowy do 31.12.2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112,
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2006 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: SIZP 341/1/06

18.01.2006

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Usługi w zakresie kontenerowego oczyszczania miasta Mikołajki i terenów Gminy Mikołajki". Kod CPV: 90111300-1
Termin realizacji zamówienia (wymagany) -  do 15 lutego 2007 roku
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112, lub e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Krom, e-mail: krystyna.krom@mikolajki.pl, tel. 087 4219057, lok. 112, w godz. 09:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.
Termin składania ofert upływa dnia 01.02.2006 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2006 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 2.       
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniający następujące warunki:
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/10/20

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc