strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > ochrona środowiska

 

 

13.12.2006 OŚ. 7625/16/06  Z a w i a d o m i e n i e  o wszczęciu postępowania administracyjnego. Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia na podstawie art. 64 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego /j. t. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odwodnienia drogi gminnej osiedla mieszkaniowego byłego SHR w miejscowości Woźnice". Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8.00-14.00. Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia jednak w okresie nie dłuższym niż do 22 grudnia 2006r.

12.12.2006 OŚ.7625/15/06  Z a w i a d o m i e n i e  o zakończonym postępowaniu 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec, działka nr 28. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów.
Powyższe dokumenty udostępnione będą w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

01.12.2006  OŚ. 7625/14/06  O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki w terminie 14 dni, od dnia uznania jej za doręczoną zgodnie z art. 49 Kpa. tj. do dnia 14 grudnia 2006 roku. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Załącznik do decyzji OŚ. 7625/14/06

01.12.2006  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY
Decyzja środowiskowych uwarunkowań.
- pozycje w wykazie 59/41

23.11.2006  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji na :
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 58/40/06

16.11.2006   Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o zmianę systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO"- obręb Inulec, działka 28
Formularz A - pozycja w wykazie 57/18
Formularz E- pozycja w wykazie 57/1 - dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko 

16.11.2006   Ogłoszenie Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki wniosku o :
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 55/17/06

15.11.2006  OŚ.7625/15/06 O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec działka nr 28.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa, pełnomocnikiem, którego jest Jacek Chabowski 
80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 21/10.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz.57/18 / A-18 ; E-1/.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 20 listopada 2006 roku do 11 grudnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez "Środowisko" S.C. J.Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji.
Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wystąpieniu do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 

09.11.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozycja w wykazie 56/39

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Postanowienia stosownych organów (Urząd Wojewódzki Olsztyn): uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 "Baranowo"
- pozycja w wykazie 53/37

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie 49/33, 50/34

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy.
- pozycja w wykazie 48/32, 51/37, 52/35

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) Burmistrz Miata Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 Baranowo zlokalizowanej na działce nr 28, obręb Inulec, gmina Mikołajki. Inwestorem będzie Spółka z o.o. PTK Centertel Warszawa, ul. Skierniewicka 10a.
- pozycja w wykazie 54/38/2006

26.10.2006   OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Na niniejsze zażalenie służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 02 listopada 2006 roku.

26.10.2006  PBI.7331-09DŚU/05/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1pkt 1 i oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Chabowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie... czytaj dalej>>

26.10.2006  OŚ. 7625/14/06  Postanowienie. Na podstawie art.51,ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów : 
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie - postanowienie z dnia 13.10.2006 roku Nr ZNS.431-181/2006) 
· Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - postanowienie z dnia 17.10.2006r. Nr ŚR. -6635- PP-126/06 
postanawiam:
nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji Stacji uzdatniania w wody w miejscowości Cudnochy gmina Mikołajki, obejmującego działki nr 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo. 
z up. Burmistrza Sekretarz Gminy Joanna Wróbel

20.10.2006  PBI-7331-16P/05/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 110, 111/1, 112(droga krajowa nr 16), 227 (droga gminna), 228 (rów melioracyjny), 229, 269/11, 269/4, 269/7, 289 (droga gminna) w obrębie Zełwągi w celu zasilenia nieruchomości "Pablo" Sp. z o.o. w Zełwągach 68.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 listopada 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

12.10.2006  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o wydanie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY.
- pozycja w wykazie 47/16

12.10.2006  OŚ. 7625/14/06   O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8oo - 14oo . Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 26 października 2006 roku.

12.10.2006   OŚ.7625/14/06
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902) proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, a w przypadku opinii sugerującej potrzebę jego wykonania, o ustalenie zakresu raportu.
Przedsięwzięcie częściowo zawiera się w obszarze Natura 2000 "Puszcza Piska"/kod PLB 280008/ i Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

02.10.2006 Ogłoszenie  Zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) informuję, iż na terenie gminy Mikołajki znajdują się poniższe firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
a) firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : 
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo w dni robocze w godz. 8.00-14.00
b) zgłoszone punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego :
Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, ul. 3 Maja 6, Mikołajki - punkt sprzedaży Mikołajki, ul. Szkolna 6.

29.09.2006  PBI-7331-19P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo w gminie Mikołajki oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy w gminie Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

28.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Postanowienia stosownych organów o braku potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem przy ulicy Kajki w Mikołajkach"
- pozycja w wykazie: 46.

18.09.2006 OGŁOSZENIE Informuję, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości TAŁTY, w związku z tym osoby, które jeszcze nie dokonały włączenia swoich nieruchomości do sieci winny to uczynić do 8 października 2006 roku.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 roku, Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niedostosowanie się do terminu określonego wyżej spowoduje wydanie przez tut. Urząd decyzji nakazującej wykonanie obowiązku włączenia się do kanalizacji.

18.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4.
- pozycja w wykazie: 45.

18.09.2006  PBI-7331-18P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
modernizacji układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 na działkach o numerach ewidencyjnych 416/2, 207/54, 415, 417/3, 417/1, 418, 401, 428/8 położonych w obrębie miasta Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006  PBI-7331-17P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie i modernizacji sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i przyłączy abonenckich przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Ogrodowej, Słonecznej i Kościuszki w Mikołajkach - rejon szafy 1C na działkach 231, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279, 281, 282, 222, 220/4, 223, 220/2, 224/3, 224/4, 224/5, 164, 163/2, 163/3, 13/7, 13/5, 13/4, 141, 129/14, 128, 129/9, 126/3, 126/6, 126/5, 170, 162, 161, 163/4, 243/3, 301/1, 243/4, 243/2, 242, 241, 244/2, 248, 249, 250, 171 w obrębie miasta Mikołajki..
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4 - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 44.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie: 43.

04.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach Gospodarstwo Skarbu Państwa w Bystrym, 11-500 Giżycko - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 40.
Decyzja - /wnioskodawca i sprawa jak wyżej/
- pozycja w wykazie: 41. 

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4481 Hotel Gołębiewski" na działkach 50/2 i 52/1 położonych w obrębie Prawdowa. Inwestorem bedzie Polkomtel S.A. 22-676 Warszawa, ul. Postępu 3.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 39/27.

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- pozycja w wykazie: 38.

11.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na: odbiór odpadów komunalnych; opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie: 36,37

27.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w mieście Mikołajki.
- pozycje w wykazie: 32/23

22.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa kolektora deszczowego z przykanalikami na drodze krajowej nr 16 relacji Mrągowo-Orzysz w miejscowości Zełwągi, Woźnice.
- pozycje w wykazie: 30/21 i 22/31

16.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na :
- odbiór odpadów komunalnych 
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Postanowienia (właściwych organów) :
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
- pozycje w wykazie 29
Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 24,25,26,27,28

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7661/5/06. Niniejszym informuję, iż od 02.01.2006 roku do 15.06. 2006 zostały wydane poniższym firmom zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
1.WC Serwis Bańska, Kucharski sp. Jawna Zabrze, ul. Pod Borem 10 - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
2.TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w Giżycku, Bystry - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
3.Usługi Rolniczo - Handlowe Józef Szkulski, Mikołajki, ul. Ełcka 1 - termin obowiązywania 15.05.2006 - 15.05.2016 .
4.Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mikołajki, 3 Maja 6 -
termin obowiązywania 15.06.2006 - 14.06.2016 r. 

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/18/06. Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obiektu, miejsca zawierającego azbest.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 71, poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca itp. obiektu zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Szczegółowy sposób postępowania w tej sprawie i terminy określa powołane wyżej rozporządzenie.

09.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/16/06. Przypominam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) od 1 lipca br. sprzedawca detaliczny i hurtowy obowiązany jest przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Ponadto oczekuję do 1 lipca 2006 na informację wynikająca z art. 39 powołanej wyżej ustawy. 

Z up. Burmistrza
Joanna Wróbel
Sekretarz Gminy

31.05.2006 OGŁOSZENIE. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :

Wnioski: Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Woźnice - pozycja w wykazie 1 Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Zełwągi - pozycja w wykazie 2
Budowa odwodnienia promenady na Jeziorem Mikołajskim - pozycja w wykazie 9 
Postanowienia (właściwych organów)
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Woźnice - pozycje w wykazie 3, 6, 7, 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Zełwągi - pozycje w wykazie 4, 5, 8
- odwodnienie promenady nad Jeziorem Mikołajskim - pozycje w wykazie 10, 11, 12

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/11/06 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mrągowo-Mikołajki w miejscowości Zełwągi, na dz. Nr 69/1, 69/3, 112 i 227.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

 

05.04.2006 > PBI-7331-04DŚU/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiorników na paliwo płynne oraz zbiornika na gaz na dz. nr ewid. 139/5 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 04 kwiecień 2006 r. do dnia 26 kwiecień 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Mikołajki.

29.03.2006 > PBI-7331-09DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 9/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci IDEA nr 3108 na wieży znajdującej się w m. Inulec, dz. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 28 marca 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

29.03.2006 > PBI-7331-08DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 8/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4481 Hotel Gołębiewski'' na dz. nr ewid. 50/2 i 52/1w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

29.03.2006 > PBI-7331-07DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 7/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4251 Mikołajki'' na dz. nr ewid. 139/6 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

15.03.2006

*UWAGA* Zgodnie z art. 162 ust.5 Prawa Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami/ osoby fizyczne mają obowiązek przedkładać burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska /m.in. azbestu / na obiektach stanowiących własność danej osoby. 
W związku z tym proszę /wyjątkowo w roku bieżącym/ do 25 marca 2006 roku złożyć taką informację do tut. Urzędu pok. nr 5, gdzie można też otrzymać druk tabeli, którą należy wypełnić. 
Złożoną informację należy aktualizować do 31 stycznia każdego roku bez dodatkowych wezwań.

02.02.2006 > PBI-7331-06DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 6/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Nr 3746-SU4 Gołębiewski na dz. nr ewid. 50/2 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

02.02.2006 > PBI-7331-05DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 5/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 14-tu budynków mieszkalno - hotelowych przewidzianych na 90 miejsc hotelowych na dz. nr ewid. 34/2 w obrębie Sady gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

14.12.2005 > PBI-7331-04DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 4990 Mikołajki Centrum'' na dz. nr ewid. 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-03DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 3/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 3946 Tałty'' na dz. nr ewid. 21/12 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-02DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 2/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, 3722 (3103) Mikołajki'' na dz. nr 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

14.12.2005 > PBI-7331-01DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 1/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "6446 Mikołajki Południe" na dz. nr 14/18 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

10.10.2005 > PBI-7331/17P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Jacka Chabowskiego 80-180 Gdańska, ul. Piotrowska 21/10, z dnia 9 czerwca 2005r. reprezentującego inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3108 BARANOWO" na działce nr 28 w obrębie Inulec.
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/15P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek "IKA" Usługi Ogólnobudowlane Julita Fiszbach 80-513 Gdańska, ul. Orla 4c/16, z dnia 7 czerwca 2005r., reprezentującej inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3746-SU4 GOŁĘBIEWSKI" na terenie Hotelu Gołębiewski przy ulicy Mrągowskiej 34 w Mikołajkach, na działce nr 50/2 w obrębie Prawdowo. 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/13P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81, z dnia 18.04.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM "BT 4 4990 MIKOŁAJKI CENTRUM" w zespole stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 386/8 w Mikołajkach (na terenie wieży ciśnień ZWiK przy ulicy Prusa) 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/11P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4990 Mikołajki-Centrum" w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

17.01.2005 > Zawiadomienie z dnia 14.01.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Galewskiego zam. Pruszcz Gdański, Al. Ks. Waląga z upoważnienia inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

10.12.2004 > Zawiadomienie z dnia 10.12.2004 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy stacji telefonii cyfrowej sieci ERA.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/12/13

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc