strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mikołajkach   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > przetargi

21.09.2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: 186/1/09/06/MK

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1C, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4216355, fax 087 4216355, www.bip.mikolajki.pl/zec/przetargi_zec.htm, e-mail: zec@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego mineralnego lekkiego w ilości 25 000 litrów i dostawę oleju opałowego mineralnego średniego w ilości 261 000 litrów , zgodnie z "Opisem Przedmiotu Zamówienia" zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (kod CPV 23110000-1)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - data rozpoczęcia: 28.09.2006; zakończenia: 30.09.2007
Wadium - 14 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Marian Kozłowski, Genowefa Kubicka, e-mail: zec@mikolajki.pl, tel. 087 4216355, w godz. 9:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2006 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2006 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin związania ofertą do 27.11.2006.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. do pobrania: FORMULARZ OFERTY, INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW, TREŚĆ OGŁOSZENIA, UMOWA.


02.08.2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: 127/07/05/MK

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1C, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4216355, fax 087 4216355, www.bip.mikolajki.pl/zec/przetargi_zec.htm, e-mail: zec@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego mineralnego lekkiego w ilości 50 000 litrów i dostawę oleju opałowego mineralnego średniego w ilości 477 000 litrów do kotłowni ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach.(kod CPV 23110000-1)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - data rozpoczęcia: 25.09.2005; zakończenia: 25.08.2006
Wadium - 20 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Cena o ferty powinna zawierać ceny nabycia jednego litra olejów opałowych oraz wartości - łącznie z kosztem transportu kołowego dla terminu płatności 65 dni od daty dostawy. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (60 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 1C, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Marian Kozłowski, Genowefa Kubicka, e-mail: zec@mikolajki.pl, tel. 087 4216355, 0502792337, w godz. 9:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2005 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2005 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin związania ofertą do 12.11.2005.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


04.08.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 116/07/04/MK

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1C, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4216355, fax 087 4216355, www.bip.mikolajki.pl/zec/przetargi_zec.htm, e-mail: zec@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego mineralnego lekkiego w ilości 55 000 litrów i dostawę oleju opałowego mineralnego średniego w ilości 525 000 litrów do kotłowni ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach.(PKWiU: 23.20.13)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 11 miesięcy.
Wadium - 20 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Cena o ferty powinna zawierać ceny nabycia jednego litra olejów opałowych oraz wartości - łącznie z kosztem transportu kołowego dla terminu płatności 65 dni od daty dostawy. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 60 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 1C, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Marian Kozłowski, Genowefa Kubicka, e-mail: zec@mikolajki.pl, tel. 087 4216355, 0502792337, w godz. 9:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2004 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2004 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Znak sprawy: 62/07/03/MK


Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1C, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 355, fax 087 42 16 355, www.bip.mikolajki.pl/zec/przetargi_zec.htm, e-mail: zec@mikolajki.pl,informuje o wyniku postępowania na dostawę oleju opałowego mineralnego lekkiego w ilości 47 000 litrów i dostawę oleju opałowego mineralnego średniego w ilości 565 000 litrów do kotłowni ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach. (PKWiU: 23.20.13)prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 107/2003, poz. 45738. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 558 340,00 zł, najdroższej 580 850,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "ALEX" T.A. Siwik, regon: 004443504, 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4, woj. warmińsko-mazurskie tel. 741-85-84
Cena (z VAT) - 681 174,80 zł, w tym VAT - 122 834,80 zł.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 62/07/03/MK


Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1C, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4216355, fax 087 4216355, www.bip.mikolajki.pl/zec/przetargi_zec.htm, e-mail: zec@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego mineralnego lekkiego w ilości 47 000 litrów i dostawę oleju opałowego mineralnego średniego w ilości 565 000 litrów do kotłowni ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach.(PKWiU: 23.20.13)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 11 miesięcy.
Wadium - 16 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  80%
   warunki płatności -  20%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 1C, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Marian Kozłowski, Genowefa Kubicka, e-mail: zec@mikolajki.pl, tel. 087 4216355, 0502792337, w godz. 9:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2003 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 1C.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

więcej informacji>>


 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zkładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
tel. (087) 42 16 355,  e-mail: 
zec@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2006/09/21

 
  aktualizacja: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc