strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > majątek spółki
 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.305.000,00zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.610 (dwa tysiące sześćset dziesięć) udziałów po 500,00zł (pięćset złotych) każdy.

Udziały są równe i niepodzielne.

Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

Wszystkie udziały zostały objęte w całości przez gminę Mikołajki.

Pokrycie w całości udziałów następuje poprzez wniesienie przez gminę Mikołajki aportu rzeczowego w postaci:

- kotły, urządzenia ciepłownicze i sieć ciepłownicza kotłowni przy ul. Orzyszowej 9 - o wartości 670.390zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych),

- kotły i urządzenia ciepłownicze kotłowni przy ul. Ptasiej 3 i ul. Łabędziej 1 w Mikołajkach - o wartości 545.003zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzy złote),

- zespół prądotwórczy 3 (trzy) sztuki - o wartości 3.000zł (trzy tysiące złotych),

- palnik RN 50 + BAG 2 (dwie) sztuki o wartości 28.928zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych),

- przyłącze ciepłownicze - o wartości 19.542zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote)

- sieć ciepłownicza kotłowni przy ul. Łabędziej 1 - o wartości 2.591zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych),

- sieć ciepłownicza kotłowni przy ulicy Ptasiej 3 - o wartości 4.726zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych),

- nawierzchnia placu składowego - o wartości 6.00zł (sześć tysięcy złotych),

- samochód Żuk nr rej. SUC 049G o wartości 3.000zł (trzy tysiące złotych)

- analizator spalin o wartości 8.030zł (osiem tysięcy trzydzieści złotych),

- wyposażenie 13790zł (trzynaści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników o kwotę 1.305.000,00 zł w okresie 10 lat od  daty zarejestrowania Spółki.

Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału ma gmina Mikołąjki.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
tel. (087) 42 16 355,  e-mail: 
zec@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/07/25

  aktualizacja: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc