strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych RODO
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > władze Spółki
 

Tekst jednolity Umowy Spółki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach  

                           A K T     N O T A R I A L N Y

                          

Dnia  osiemnastego lutego roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego(18.02.1997r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki w Mikołajkach, przy ul. Kolejowej nr 7 przed notariusz Józefą Tomaszewską-Czerwonką z Kancelarii Notarialnej w Giżycku ul. Warszawska nr 28 stawili się:

    1.Edmund Puzio, syn Władysława i Heleny, zam .11-730 Mikołajki

ul. Warszawska 28 – Burmistrz i Przewodniczący Zarządu Miasta Mikołajki, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5.07.1994 r.

nr .V/27/94- osobiście notariusz znany,

     2.Karol Wincenty Skrzypkowski, .syn Wincentego i Krystyny, zam.11-735

Woźnice, gm. Mikołajki ,Członek Zarządu Miasta Mikołajki, na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5.07.1994 r. nr V/26/94- osobiście notariusz znany,

-obaj działający w akcie niniejszym w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki, na podstawie uchwały nr VII/51/96 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w inne formy organizacyjno-prawne.

                     AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ                  

                                   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

            § 1. Stawający zwani dalej Wspólnikiem oświadczyli w imieniu Gminy Mikołajki, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ,zwaną dalej „Spółką”.

            § 2.1.Spółka prowadzona będzie pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .                                                               

                  2.Spółka może używać skróconej nazwy ZUK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

           § 3.1. Siedzibą Spółki jest miasto Mikołajki.

                  2.Adres Spółki: Mikołajki ,ul. Warszawska nr 32.Zmiana adresu Spółki nie wymaga zmiany umowy spółki.

           § 4. Założycielem Spółki jest Gmina Mikołajki.

           § 5.1.Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

                  2.W przypadku braku postanowień Umowau stosuje się przepisy wymienione w ust.1.              

           § 6.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

                 2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać , powoływać

i prowadzić zakłady , filie , tworzyć spółki , względnie przystępować do innych

spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach

gospodarczych.

 

-         .2. –

 

 

             § 7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

             § 8. Spółka przejmuje majątek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w zakresie działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wstępuje w powyższym zakresie

w jego prawa i obowiązki.

             § 9.1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie :

a/ 45.21.A.                        - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze

                           wznoszeniem budynków,

b/ 45.23.A.                        - budowa dróg kołowych,

c/ 45.31.A.                        - wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,

d/ 45.33.A.                        - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania,

e/ 45.33.B.                        - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

f/ 45.33.C.                        - wykonywanie instalacji gazowych,

g/ 52.63.Z.                        - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

h/ 60.24.C.                        - wynajem samochodów ciężarowych,

i/ 70.32.A.                        - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

j/ 70.32.B.                        - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

k/ 90.00.A.                        - wywóz śmieci i odpadów,

l/  90.00.B.                        - unieszkodliwianie odpadów,

ł/  90.00.C.                        - usługi sanitarne i pokrewne,

m/ 93.03.Z.                        - pogrzeby i działalność pokrewna,     

                    2.Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechną dostępność usług na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Mikołajki w

zakresie wywozu nieczystości oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

               § 10.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 469.500 zł / czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych/ i dzieli się na 939 / dziewięćset

trzydzieści dziewięć/  udziałów po 500 zł/pięćset złotych/ każdy.

                     2.Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

                         3.Wszystkie udziały wymienione w ust.1 zostały objęte w całości

przez Miasto i Gminę Mikołajki i pokryte w formie aportów rzeczowych,

stanowiących nieruchomości, przedmioty, maszyny i urządzenia o łącznej

wartości 469.500 zł, a mianowicie :                                                                       1/samochód STAR – śmieciarka SUN 3645,

2/piaskarka SUN 3646,

3/budynek i ogrodzenie wysypiska śmieci,

4/ciągnik C-355 SUE 3737,

5/przyczepa SUR 1335,

6/samochód - hakowiec SUC 049G,

                                                                   -.3.-

 

7/cyklop z kabiną,

8/samochód – beczkowóz STAR SWW 3157,

9/samochód „Żuk” SUI 1190,

10/zagęszczarka do gruntu,

11/gilotyna do polbruku,

12/kosiarka sztuk 2,

13/betoniarka „50”,

14/walec samobieżny,

15/barakowóz,

16/rozsiewacz nawozów RCW,

17/kontener na śmieci sztuk 14,

18/pojemniki na śmieci sztuk 461,

19/pług odśnieżny,

20/wyposażenie warsztatu mechanicznego z wyłączeniem spawarki 220 V

i wytwornicy acetylenowej,

21/butle gazowe sztuk 466,

22/materiały magazynowe,

23/samochód „wywrotka” 5,5 t STAR – 200 nr rejestracyjny SUI 1123,

24/samochód STAR – 28 – podnośnik nr rejestr. SWT 6776,

25/wywrotka-wózek / koleba/,

26/samochód śmieciarka marki KAMAZ nr rejestr. SWZ 4149,

27/wyposażenie

28/własność nieruchomości oznaczonej nr geod.89/1 o powierzchni 6.557 m2,

położonej w Mikołajkach , przy ulicy Warszawskiej nr 32,zabudowanej budynkami :

-         administracyjno – usługowym,

-         -magazynowo-warsztatowym,

-         wiatą na piasek,

-         sześć sztuk garaży „blaszak”,

-         wiatą na gaz,

-         wiatą magazynową,

29/koparko-spycharka „Białorus” nr rejestr. SUE 3786,

            § 11.1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 100 % / stu procent/ kapitału

w okresie do roku 2010.

                                2.Podwyższenie może nastąpić przez zwiększenie liczby udziałów

lub zwiększenie wartości udziałów.

                        3.Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie powoduje

zmiany umowy Spółki.

                        4.Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają wspólnicy,założyciele.

 

                                                                 -.4.-

 

             § 12.Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązywać wspólników do opłat nie przekraczających łącznie 50% /pięćdziesiąt procent/

kapitału.

             § 13.Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia

Wspólników.

             § 14.1.Osoby zatrudnione w  Zakładzie Usług Komunalnych działającego w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego,

uprawnione są do nabycia udziałów Spółki na zasadach określonych ustawą

z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 51 poz.298 z póź.zm./.

             § 15. Władzami Spółki są :

1/Zgromadzenie Wspólników,

2/Rada Nadzorcza,

3/Zarząd Spółki,

             § 16.Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i do

jego wyłącznej kompetencji należą :

1/Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego , bilansu oraz rachunków

zysków i strat.

2/Podział zysków i decydowanie o sposobie pokrycia strat.

3/Udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu.

4/Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego.

5/Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

6/Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7/Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

8/Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości.

9/Tworzenie funduszy z zysku do podziału.                                10/Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

11/Ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej  Spółki.

             § 17.1. Każdy udział daje prawo jednego głosu.

2.      Uchwały zapadają  zwykłą większością głosów , o ile przepisy

kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.

             § 18.Wspólnicy na Zgromadzeniu mogą wykonywać swoje obowiązki przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie , pod rygorem nieważności.

              § 19.1.Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięć/ członków.Trzech członków

Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników ,a dwóch członków Rady  wybierają pracownicy Spółki w drodze głosowania.                                                                                               

                                                                -.5.- 

      

                                              2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 /pięć/lat. Członkowie Rady

mogą być powoływani na następną kadencję.

                        3.Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu  zatwierdzonego  przez Zgromadzenie Wspólników.

                        4.Członkowie Rady  mogą być odwołani w każdej chwili przez Organ, który ich powołał.

                        5.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki  osobiście.

                § 20.1.Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością

Spółki.

                        2.Do kompetencji Rady nadzorczej , oprócz spraw wynikających

z przepisów kodeksu handlowego , należy :

a/zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

b/zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki,

c/nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

d/wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości,

e/ocena wyników finansowych Spółki i przedstawianie jej na  piśmie Zgromadzenia Wspólników,

f/prowadzenie badania z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia

Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,

g/przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem

obrad Zgromadzenia Wspólników,

h/wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i pożyczek  oraz

zaciągania pożyczek,

i/wybór biegłego rewidenta,celem sprawdzenia sprawozdania finansowego.

               § 21.1.Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.

                       2.W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Członek Zarządu

                        3.Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

                        4.W skład pierwszego Zarządu , Wspólnicy wybierają :

Tomasza Wawrzyniaka – Prezes Zarządu

Barbarę Ejdys – Członek  Zarządu

                        5.Zmiana składu Zarządu nie wymaga zmiany umowy Spółki.

                        6.Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie

zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

               § 23.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

                       2.Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki.

               § 24.Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

 

                                                            -.6.-

 

z tym że pierwszy rok zakończy się dniem 31.12.1997 r./trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku/

                 § 25.1.Bilans roczny , rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie

pisemne z działania Spółki , powinny być sporządzone przez Zarząd w

ciągu 3 /  trzy/ miesięcy po upływie roku  obrachunkowego,

                          2.Dokumenty , o których mowa w ust.1. powinny być udostępniane Wspólnikom,składane Radzie Nadzorczej i przedstawiane

do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

                 § 26.1.W Spółce są tworzone następujące fundusze :

a/ rezerwowy,

b/ inwestycyjny.

                         2.Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze

z zysku do podziału.

                § 27.1.Z zysku do podziału odlicza się odpis na fundusz inwestycyjny

w wysokości co najmniej 20% /dwadzieścia procent/ czystego zysku.

                         2.Pozostałą część zysku dzieli się zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

                         3.Zysk przeznaczony do podziału przez Wspólników dzieli się

proporcjonalnie do ich udziałów , według takich samych zasad Wspólników

obciążają straty.

                         4.Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku /dywidenty/ następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników.

               § 28.Koszty i opłaty związane z utworzeniem Spółki ponosi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach

w Likwidacji.

               § 29.W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego oraz inne obowiązujące przepisy

prawa.

               § 30.Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w

dowolnej ilości.

               § 31.Pobrano opłaty z §§ 9 , ust.2 rozp.Min.Spraw z dnia 12.04.1991r.

Dz.U. nr 33 poz.146 – za akt kwotę 500 zł,

                  Opłatę skarbową nie pobrano stosownie do § 62 ust.1 pkt.3 rozp.

Min.Fin. z dnia 09.12.1994r. Dz.U. nr 136 poz.705,

                   Podatku od towarów i usług stosownie do rozp.Min.Fin. z dnia

21.12.1995r. Dz.U. nr 154 poz.797 nie pobrano.

                   Łącznie pobrano kwotę 500 zł.

 

                   Akt ten odczytano , przyjęto i podpisano.

     

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/09/01

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc