Ogłoszenie

 

Rada Nadzorcza

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach

       ogłasza konkurs na wybór Prezesa Zarządu Spółki

 

1.      Przedmiotem postępowania jest wybór Prezesa Zarządu.

2.      Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

a.       wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane ekonomiczne lub techniczne

b.      posiadać co najmniej 5 letni staż pracy,

c.       korzystanie z pełni praw publicznych,

d.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e.       niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych,

f.        niekaralność,

3.      Wymagania wskazane w ust. 1 poprzedzającym są niezbędne.

4.      Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a.       życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy

b.      list motywacyjny,

c.       aktualne zaświadczenie o niekaralności, w przypadku niemożności przedłożenia tego zaświadczenia w dacie składania dokumentów konkursowych, kandydat zobowiązuje się złożyć oświadczenie o niekaralności oraz przedłożyć – najpóźniej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej zaświadczenie o niekaralności. Brak zaświadczenia w tej dacie może skutkować wykluczeniem kandydata z postępowania konkursowego,

d.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu

e.       kopie świadectw pracy lub innych stosownych dokumentów, potwierdzających wymagania, o których mowa w pkt 2 ppkt b,

f.        kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,

g.       aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Członka Zarządu.

h.       koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki na najbliższe lata (przedstawioną w formie pisemnej)

i.         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r, Nr 101, Poz. 926 z późń. Zm.)

5.      Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 12 sierpnia 2009r. do godz.1000 w Urzędzie Miasta i Gminy pokój 102 (sekretariat) pod adresem: ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki  

6.      W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.

7.      Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs”.

8.      Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

9.      Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Prezesa Zarządu, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa

10.  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 sierpnia 2009r o godzinie wskazanej w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne.

12.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

13.  W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

14.  W wyniku konkursu Rada Nadzorcza sporządzi opinię końcową dotyczącą poszczególnych kandydatów na Prezesa Zarządu, która zostanie przekazana na Zgromadzenie Wspólników.

15.  Wyboru spośród kandydatów, którzy przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne przed Radą nadzorczą dokona Zgromadzenie Wspólników. O wyniku wyboru na Prezesa Spółki Zgromadzenie Wspólników powiadomi kandydatów pisemnie

16.  Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa i na stronach internetowych:

     http://www.bip.mikolajki.pl, http://www.bip.zuk.mikolajki.pl