strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > WYBORY SAMORZĄDOWE '2006
 

                          UCHWAŁA Nr XXXIX/294/06                            

RADY MIEJSKIEJ

z dnia  4 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 , z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz1760, z 2005 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 34 poz.242),

na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/68/2002 z dnia 24 czerwca 2002 roku Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu głosowania wprowadza się następujące zmiany:

-         w granicach okręgu nr 2 dodaje się ulicę Papieża Jana Pawła II.

§ 2.

Jednolity podział Gminy Mikołajki  na  okręgi wyborcze z uwzględnieniem zmian określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

                                                                                         Przewodniczący  Rady Miejskiej

                                                                                                    Sławomir  Gawliński

 

 

 

 

                                                                

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXIX/294/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006 r.

STAŁY PODZIAŁ GMINY MIKOŁAJKI NA OKRĘGI WYBORCZE

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych w okręgu radnych

1

Ulice: 3-go Maja, Aleja Kasztanowa, Aleja Żeglarska, Aleja Spacerowa, Dybowska, Jeziorna, Kajki, Kowalska, Króla Sielaw, Leśna, Mrągowska, Okrężna, Orzyszowa, Osiedle „Na Górce”, Plac Kościelny. Plac Wolności, Pod Lasem, Rybacka, W. Prusa, Warszawska.

 

4

2

Ulice: Bociania, Czapla, Dąbrowskiego, Ełcka, Kolejowa, Kormoranów, Kościuszki, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Łabędzia, Ogrodowa, , Orla, Plac Handlowy, Ptasia, Słoneczna, Szkolna, Tałcka, Wileńska, Złotych Kłosów, Papieża Jana Pawła II.

 

3

3

Sołectwa: Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Jora Wielka

 

2

4

Sołectwa: Inulec, Zełwągi.

1

5

Sołectwa: Nowe Sady, Prawdowo, Stare Sady, Lubiewo. 

1

6

Sołectwa: Stawek, Tałty, Kolonia Mikołajki.

1

7

Sołectwo: Woźnice.

2

8

Sołectwa Górkło, Grabówka, Olszewo.

1

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Sławomir Gawliński  

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/09/22

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc