Mikołajki: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008
Numer ogłoszenia: 188166 - 2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach, ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4215109, fax 087 4216009.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Gminna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego na terenie Gminy Mikołajki : średniego w ilości 150 000 l do kotłowni ul. Orzyszowa 9 i oleju lekkiego 26.000 l do kotłowni : Pl. Wolności 7, Warszawska 32, Ośrodek Zdrowia Baranowo, Ośrodek Zdrowia Woźnice.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.20.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki .pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawska 32, 11-730 Mikołajki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2007 godzina 09:30, miejsce: Warszawska 32 pok. nr 1 , 11-730 Mikołajki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).