strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi
 

 

 


17.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Odpowiedzi na pytania wykonawców.


Numer ogłoszenia:  128599-2007
Ogłoszenie nr 129024-2008 z dnia 13.06.2008 r. OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU - Mikołajki
Sprostowanie

Numer ogłoszenia:  128599-2007

13.06.2008
DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ
Numer ogłoszenia: 128599-2008; data zamieszczenia: 13.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


12.06.2008 r
Dotyczy:  Numer ogłoszenia:  188166-2007

Unieważnienie przetargu "DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ"


29.05.2008 r
Dotyczy : ogłoszenia 106032-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Odpowiedzi na pytania wykonawców.


Pytanie: Jaką formę leasingu Zamawiający dopuszcza, czy ma to być leasing finansowy, czy też operacyjny i przy jakiej stopie oprocentowania, stałej, czy też zmiennej w oparciu o stawkę WIBOR 1M
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza leasing operacyjny, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M 

Pytanie: Z uwagi na fakt, że zamiatarka ma być używana , czy Zamawiający 
dopuszcza okres leasingu 36 m-cy i wpłatę wstępną na poziomie 20%
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza okresu leasingu innego niż zawarty został w specyfikacji tj. 60 m-cy oraz 10% opłaty wstępnej

Pytanie: Czy oferta ma zawierać koszty ubezpieczenia, czy też ma być potraktowana jako koszt oddzielny
Odpowiedź: Koszt zamiatarki może nie obejmować kosztów ubezpieczenia

Pytanie: W związku z koniecznością oceny tematu przez Dział Ryzyka firmy, czy Zamawiający udostępni dokumenty w postaci: NIP, Regon, KRS, umowa spółki, bilans
i rachunek wyników za rok 2007, CIT za rok 2008, dokumenty finansowe (np. F-01) za
I kwartał 2008, informacje na temat zaciągniętych kredytów i leasingów w formie
załączonego oświadczenia
Odpowiedź: Zamawiający udostępni wszelkie dokumenty wymagane przez oferenta niezbędne do zawarcia umowy leasingowej

Pytanie: Rozdział 3 pkt 1. SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Odnośnie zapisu
zamiatarka winna posiadać wyposażenie dodatkowe prosimy o odpowiedź czy w
przypadku posiadania przez zamiatarkę dodatkowych urządzeń typu rura do 
zbierania liści, wysokociśnieniowe urządzenie do mycia, system recyrkulacji będzie to
dodatkową preferencją oferenta i czy ww. urządzenia nie należy potraktować jako wymóg konieczny?
Odpowiedź: Urządzenia dodatkowe zapisane w SIWZ „ zamiatarka winna posiadać wyposażenie dodatkowe” traktowane są jako wymóg konieczny. 


Numer ogłoszenia:  106032-2008

20.05.2008
DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ
Numer ogłoszenia: 106032-2008; data zamieszczenia: 20.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  188166-2007

10.10.2007
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2007/2008
Numer ogłoszenia: 188061-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP 1/04/07

17.04.2007
Dotyczy sprawy: SIZP 1/04/07 postępowania przetargowego “ Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki ul. Szkolna 2” ogłoszonego dnia 12.04.2007 r.

Pytanie: Czy zostały ujęte w przedmiarze robót prace:
Gabinet fiozjoterapii: demontaż boazerii drewnianej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzki z płytek, uzupełnienie tynków, demontaż umywalki, demontaż baterii, szpachlowanie ścian i sufitów, demontaż i montaż grzejnika oraz jego malowanie.
Łazienka dla niepełnosprawnych: rozebranie wykładziny ściennej z płytek, posadzki z płytek, uzupełnienie tynków, demontaż umywalki i baterii umywalkowej, szpachlowanie ścian i sufitów, demontaż i montaż grzejnika oraz jego malowanie.

Odpowiedź: Potwierdza się nie ujęcie w przedmiarze robót niektórych prac ogólnobudowlanych w gabinecie fizjoterapii i łazience dla niepełnosprawnych. Załączony przedmiar z ujęciem w.w. prac.


Znak sprawy: SIZP 1/04/07

12.04.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki, ul. Szkolna 2" Kod CPV: 45215000-7.
Termin składania ofert -  2007.04.20 godz. 9.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... książka przedmiarów; rys 1; rys 2


Znak sprawy: SIZP 2/03/07

07.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki, ul. Szkolna 2" Kod CPV: 45215000-7.
Termin składania ofert -  2007.04.11 godz. 9.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... książka przedmiarów; rys 1; rys 2


26.01.2007 Ogłoszenie do przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2007 roku na dzień 05 lutego 2007 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.01.2007
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym "
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_23_01_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m3. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: 10 lutego 2007r. 
7. Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29 stycznia 2007r. do godz. 11.00 . 
11. Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12.12.2006
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym"
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_12_12_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m³. 

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6.Termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2006r. 
7.Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8.Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2006r. do godz. 11.00 . 
11.Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.11.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY UNIWERSALNY FSC LUBLIN ŻUK A111 - SKRZYNIOWY. Dane ewidencyjne: rok produkcji: 1992, pojemność silnika 2120ccm, liczba miejsc - 2, nr nadwozia SUL 11111CN0558179, nr silnika 1176417, stan dostateczny.

Cena wywoławcza - 1000zł brutto.

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 12.12.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 12.12.2004 roku o godzinie 11ºº. W przypadku nie odbycia się przetargu z powodu braku osób przystępujących, odbędzie się drugi przetarg o godz. 13.00 w którym ceny wywoławcze obu pojazdów zostaną obniżone o 20%. W drugim przetargu wadium nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

18.05.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. KOPARKO-SPYCHARKA Białoruś typ JUMZ 6AM, dane ewidencyjne: rok produkcji -1982, nr nadwozia: 249822, ilość osi - 2, dopuszczalny ciężar całkowity - 5495, maksymalny nacisk osi - 3000, stan: dostateczny.

Cena wywoławcza - 5500zł brutto.

 

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 01.06.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

13.10.2004


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH

Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 6000zł brutto.

Sprzęt można oglądać codziennie w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 28.10.2004 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2008/06/17

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc