strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. dział. gosp., utrzymania porządku i koncesji
 

Stanowisko do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności gospodarczej, utrzymania porządku i koncesji

Agnieszka Stefańska

tel. (87) 42 19 064

Do zadań stanowiska należy:

 

1.  Z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

1) działania na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,

2) przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,

3) przygotowywanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Burmistrzowi Miasta :

-         projektu gminnego programu,

-         projektu preliminarza na jego wykonanie,

-         projektu sprawozdania z jego realizacji,

4) ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,

5) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,

6) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych,

8) koordynacja pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9)  organizowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,

10) organizacja punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,

11) organizacja i nadzór nad działalnością świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych,

12) organizowanie grup wsparcia dla osób po leczeniu odwykowym i chcących zerwać z nałogiem,

13) organizacja i przeprowadzanie programów edukacyjno – informacyjnych w szkołach dotyczących problematyki alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie,

14) organizacja punktu krótkotrwałego pobytu dla kobiet i dzieci ulegających przemocy w rodzinie,

15) nadzór nad wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej :

- wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz o zmianach zapisu w ewidencji,

- wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

- współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS–em i innymi organami odnośnie powstałych podmiotów gospodarczych.

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Prowadzenie spraw z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście z dnia 13  września 1996 roku (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn.zm.).

1. Nadzorowanie utrzymania czystości na terenie miasta przez kontrole.

2.   Wnioskowanie do Burmistrza o potrącenie należności za wadliwe wykonywanie prac przez podmiot gospodarczy utrzymujący czystość.

3. Podpisywanie faktur wykonanych robót.

4.   Ustalanie z podmiotem gospodarczym utrzymującym czystość w mieście kolejności i zakresu rzeczowego robót w pierwszej kolejności.

wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób, przewozy regularne i nieregularne oraz całokształt spraw wynikających z  w/w ustawy.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2007/04/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc