strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
 

Stanowisko do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa

Agata Leszczyńska

tel. (087) 42 19 056

Do zadań stanowiska należy:

 

1.         Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów stanowiących własność Gminy;

2.         Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów stanowiących własność Gminy;

3.         Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami nieruchomości stanowiących własność Gminy;

4.         Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej /Dz.U. Nr 60, poz. 369/ i Rozp. Min. Rol. i Gosp. Żywn.  z dnia 11 lutego 1999 r. /Dz.U. Nr 13, poz.120/ w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia;

5.         Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz.U.Nr 101, poz.444/;

6.         Prowadzenie spraw z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. /Dz.U. Nr 16, poz.78 z późn. zm./;

7.         Występowanie z żądaniami, gdy właściciel lub użytkownik nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przeniósł własność nabytej działki na rzecz Gminy za odpowiednim wynagrodzeniem;

8.         Naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy;

9.         Przygotowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania, zarządu i użyczenia;

10.     Orzekanie o wygaśnięciu praw użytkowania i zarządu;

11.     Naliczanie opłat adiacenckich;

12.     Przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części;

13.     Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta;

14.     Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy;

15.     Prowadzenie przetargów na sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych; Przygotowanie i przeprowadzenie spisów rolnych.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc