strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. dróg, transportu i prowadzenia robót
 

Stanowisko do spraw dróg, transportu i prowadzenia robót

 

tel. (87) 42 19 057

Do zadań stanowiska należy:

 

1. Współudział w przygotowaniu przetargów na roboty budowlane, zakup materiałów i usługi zgodnie z ustawą  z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych / z inspektorem ds. zamówień publicznych i inwestycji/.

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z zadaniami w zakresie obronności kraju wg. obowiązujących przepisów.

3. Organizowanie prac i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i pracowników gospodarczych.

4. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym pojazdów samochodowych, ciągnika i innego sprzętu technicznego będącego na stanie UMiG.

5. Wystawianie kart drogowych kierowcom autobusów, ciągnika i samochodu osobowego /rozliczanie zużytego paliwa przez poszczególne pojazdy/.

6. Prowadzenie „Rejestru Godzin” przepracowanych przez kierowców autobusów.

7. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych.

8. Opracowywanie planów odśnieżania, usuwania gołoledzi i innych skutków sił wyższych natury na terenie Gminy.

9. Bieżąca kontrola stanu technicznego pionowych i poziomych znaków drogowych na drogach gminnych i znaków miejscowości.

10. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym przystanków autobusowych.

11.Współpraca z jednostkami komunikacji w dziedzinie lokalizacji i budowy przystanków autobusowych.

12. Wyłanianie w drodze przetargów podmiotów gospodarczych do odśnieżania dróg gminnych.

13. Nadzór nad stanem technicznym dróg gminnych.

14. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i reorganizacji ruchu na drogach gminnych.

15. Rozliczanie zakupionych i wbudowanych materiałów i urządzeń.

16. Prowadzenie ewidencji i rozchodu pozyskanego drewna /z lasu i dróg/.

17. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości gruntów zgodnie z    ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r./ poprzez wydawanie postanowień i decyzji.

18.   Organizacja dowozu uczniów do szkół , a w szczególności :

-         ustalanie Regulaminu Dowozu Uczniów,

-         ustalanie tras dowozu i ilości potrzebnych pojazdów do przewozu, prowadzenie szkolenia (opiekunów dowożących dzieci do szkół).

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc