strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestry, ewidencje, wykazy > rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 


Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) przewiduje daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, wprowadzając wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:
- w żłobku;
- w klubie dziecięcym;
- przez dziennego opiekuna;
- przez nianię.

Żłobki nie są już zakładami opieki zdrowotnej.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

- gminy (żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
- osoby fizyczne;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

„Rejestr żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki prowadzi Burmistrz Miasta Mikołajki.

Burmistrz dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Mikołajki.

Do wniosku dołącza się:
1)w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2)oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3)oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4)w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto przedstawia do wglądu:
1)dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2)w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru Burmistrz dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Burmistrz Miasta Mikołajki wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta Gminy Mikołajki zawierające następujące dane:
1)nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2)datę i numer wpisu do rejestru;
3)formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4)nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5)miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Burmistrz Miasta Mikołajki odmawia wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1)podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2)wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki w drodze decyzji administracyjnej, następuje w przypadku:
1)złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2)nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3)przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Podmiot wpisany do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki jest zobowiązany do informowania Burmistrza Miasta Mikołajki o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz Miasta Mikołajki dokonuje zmian w „Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”: prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Mikołajki pod Nr 1/2012 został wpisany Żłobek Samorządowy „Promyk”, przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, dla którego organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina Mikołajki.

 rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Mikołajki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2012/04/02

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc