strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna>rada miejska>obowiązki i uprawnienia radnych
 

Obowiązki i uprawnienia radnych - wyciąg ze statutu Gminy Mikołajki

§ 36.

1.  Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2. Aktywny udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, jest prawem i obowiązkiem Radnego.

3. Radny potwierdza swój udział w pracach Rady i jej organów podpisem na liście obecności.

4.  W razie nie możności wzięcia udziału w sesji Rady lub posiedzeniu komisji –Radny usprawiedliwia swoją nieobecność przewodniczącemu.

§ 37.

1. Radny ma prawo zgłaszania w trakcie sesji wniosków formalnych, w szczególności w sprawach : sprawdzenia quorum, zdjęcia określonego punktu z porządku obrad, ograniczenia liczby dyskutantów, zakończenia dyskusji, przeliczenia głosów.2.  Zgłoszony wniosek formalny poddawany jest pod głosowanie. 

§ 38. 

1.  Radny  ma prawo składania na sesji lub także między sesjami pisemnie · za pośrednictwem Przewodniczącego · interpelacji. Adresatem interpelacji jest Burmistrz.

2. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania skierowane do Burmistrza.

3. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi bezpośrednio na sesji albo też na piśmie w ciągu 14 · tu dni od jej otrzymania. Pisemną odpowiedź na interpelację przekazuje się Radnemu zgłaszającemu i Przewodniczącemu, który w punkcie · interpelacje i zapytania · informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach. 


1.  W sprawach mniej złożonych Radny ma prawo składania wniosków na sesji w punkcie · interpelacje i zapytania · lub także poza sesją pisemnie za pośrednictwem Przewodniczącego.

2.  W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w trakcie sesji udziela się jej zgłaszającemu, na piśmie, w ciągu siedmiu dni. 

§ 40. 

1.  Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.  Radnym przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Uprawnienia do tych świadczeń przyznaje się również przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy, biorącym udział w pracach Rady i jej organów.

3.  Zasady przysługiwania świadczeń, o których mowa w ust. 2, ustala Rada w odrębnych uchwałach. 

§ 41. 

1.  Z Radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie i na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

2. Nawiązanie przez Radnego stosunku pracy, o którym w zdaniu pierwszym ust. 1, lub nie złożenie przez Radnego wniosku o urlop bezpłatny w wypadkach przewidzianych w art. 24b ustawy o samorządzie gminnym · jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc