strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta
 Sekretarz Gminy
 Rada Miejska
 Komisje Rady
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna>rada miejska>regulamin rady miejskiej
 

Regulamin Rady Miejskiej w Mikołajkach - wyciąg ze Statutu Gminy Mikołajki

R o z d z i a ł   I

     Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Miejska obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania.

2. Burmistrz i Komisje działają pod kontrolą Rady, przed którą składają sprawozdania ze swojej działalności.

R o z d z i a ł   I I

Radni

§ 2.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ichorganizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

§ 3.

1.     Wykonywanie mandatu Radnego następuje od momentu ślubowania.

2.     Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w skutek :

1/ śmierci,

2/ zrzeczenia się mandatu,

3/ utraty prawa wybieralności,

4/ prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,

5/ zmiany w podziale terytorialnym państwa powodującej wygaśnięcie     mandatu.

3.     Wygaśnięcie mandatu Radnych następuje również z upływem kadencji Rady oraz w przypadku odwołania Rady w drodze referendum lub rozwiązania Rady uchwałą Sejmu.

§ 4.

Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 5.

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

1. Rozwiązanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.

2. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego Radnego o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

3. Komisja powołana w trybie ust.2  przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

4. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać Radnego.

§ 6.

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25, ust. 3 ustawy jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego.

§ 7.

Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami, w szczególności poprzez :

-         informowanie ich o realizacji budżetu Gminy,

-         informowanie o zamierzeniach i dokonaniach Rady,

-         informowanie o swojej działalności w Radzie,

-         przyjmowanie mieszkańców Gminy na wyznaczonych dyżurach,

-         konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady.

§ 8.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Rady i komisjipodpisem na liście obecności.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach, o których mowa wust. 1 Radny winien usprawiedliwić swą nieobecność odpowiednio przed Przewodniczącym Rady, lub przed Przewodniczącym Komisji.

§ 9.

1. Radnemu przysługuje dieta za udział w pracach Rady i Komisji, której jest członkiem, ustalona w drodze odrębnej uchwały.

2. Podstawa wypłaty diet jest udział w posiedzeniu stwierdzony podpisem Radnego na liście obecności.

3. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach obowiązujących pracowników samorządowych.

4. Należności określone wyżej wypłacane są z budżetu Gminy.

5. Dieta, o której mowa w ust. 1 przysługuje również Radnym biorącym udział w posiedzeniach Komisji, których nie są członkami – na imienne zaproszenie Przewodniczącego Komisji.

§ 10.  Skreślony.

R o z d z i a ł   I I I

   Komisje Rady

§ 11.

Komisje Rady rozpatrują lub opiniują sprawy należące przedmiotowo do ich właściwości.

§ 12.

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rad innych Gmin, Rad Powiatów zwłaszcza sąsiadujących, a także z organizacjami społecznymi, działającymi na obszarze Gminy.

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie i Burmistrzowi.

§ 13.

1. Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Komisji. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał .

2.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisje pracują na posiedzeniach. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej połowa jej składu.

4. Komisje mogą wyłaniać podkomisje.

5. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

§ 14.

1. Przewodniczący stałych Komisji przedkładają Radzie roczne plany pracy i conajmniej raz w roku sprawozdanie z działalności Komisji.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród Radnych wchodzących w skład Komisji. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja ze swego grona.

3. Przewodniczący niestałych Komisji przedstawiają Radzie  sprawozdanie po zakończeniu swojej działalności.

§ 15.

1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłąwiększością głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 16.

1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2.  Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

R o z d z i a ł   I V

    Sesje Rady Miejskiej

§ 17.

Rada rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w przepisach prawa i Statucie Gminy.

§ 18.

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 19.

Na wniosek Burmistrza lub co najmniej  ¼ osobowego składu Rady Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Rady, która powinna odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 20.

1.  Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, proponując porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, biorąc pod uwagę wnioski Burmistzra, Komisji i Radnych.

2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się pisemnie Radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady. Pierwszej sesji przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem Radny.

§ 21.

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję, kierując się wnioskami Burmistrza, oraz Przewodniczących Komisji.

§ 22.

1. Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie oraz Radnym wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji, oraz sprawowaniu mandatu Radnego.

2. W lokalu należy zapewnić osobne miejsca dla Radnych oraz miejsca dla publiczności i zaproszonych gości.

§ 23.

Sesje Rady są jawne -  poza wyjątkami określonymi w § 14 ust.4 Statutu.

§ 24.

Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 25.

1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

2. Na wniosek Radnego można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2  można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podejmowanie rozstrzygnięć.

4. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady i zawiadamia o tym ustnie na posiedzeniu. Przerwa w obradach nie może trwać dłużej niż 7 dni.

§ 26.

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady przerywa obrady i jeżeli nie można zebrać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2.  Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 27.

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 28.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły : „ OTWIERAM SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum stosuje odpowiednio przepis § 26 Regulaminu.

§ 29.

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący obrad przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić Radny, Burmistrz lub jego Zastępca.

3. Protokół z poprzedniej sesji Rady udostępnia się Radnym do osobistego zapoznania przed obradami i nie musi być odczytywany w toku sesji.

§ 30.

W porządku obrad każdej sesji Rady powinny się znaleźć następujące punkty :

1/ przyjęcie porządku obrad,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

3/ sprawozdanie z  wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji,

4/ sprawozdanie Burmistrza z działalności z okresu międzysesyjnego,

5/ interpelacje radnych,

6/ zapytania i wolne wnioski.

§ 31.

1. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym muszą one być sformułowane jasno i zwięźle.

2. Interpelacje mogą być złożone ustnie na sesji lub pisemnie przed sesją na ręce Przewodniczącego.

3. Na wniosek Radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 32.

W punkcie „ Zapytania i wolne wnioski ” :

1. Każdy obecny na sali ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.

2. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie winno być udzielone na piśmie w terminie dwutygodniowym. Wyjaśnienie to podaje się do wiadomości Rady na następnej sesji.

§ 33.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Przewodniczący Rady, Burmistrz lub inne wyznaczone przez nich osoby.

§ 34.

Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności z okresu międzysesyjnego składa Burmistrz, a sprawozdanie Komisji – przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję Radny – sprawozdawca.

§ 35.

1.     Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.

2.     Radni którzy zamierzają zabrać głos zgłaszają się przez podniesienie ręki.

3.     Przewodniczący obrad udziela głosu Radnym w kolejności zgłaszania się.

4.     Burmistrzowi Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

§ 36.

1. Przemówienia Radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że Przewodniczący Rady określi dla konkretnej debaty inny czas przemówień.

§ 37.

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad i poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego, oświadczenia osobistego lub sprostowania błędnie zrozumianego albo nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.

2.     Do wniosków formalnych zalicza się wnioski :

-         stwierdzenie quorum,

-         przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,

-         odroczenie lub zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,

-         zmiana porządku dziennego,

-         zamknięcie listy mówców lub kandydatów,

-         ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,

-         przeliczenie głosów,

-         w sprawie przestrzegania regulaminu obrad,

-         głosowanie bez dyskusji,

-         odesłanie do Komisji,

-         przejście do porządku dziennego.

3. O złożonym wniosku formalnym rozstrzyga Rada.

§ 38.

1. Przewodniczący Rady upoważniony jest do pouczenia publiczności przysłuchującej się obradom, o konieczności zachowania spokoju. W przypadku zakłócenia toku sesji Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali osób zakłócających obrady.

2.  Przewodniczący Rady prowadzi je według zatwierdzonego porządku obrad, otwierając dyskusję nad każdym z punktów.

3. Żaden z Radnych nie może zabierać głosu bez zgody prowadzącego posiedzenie.

4. Prowadzącemu posiedzenie przysługuje prawo zabierania głosu w każdej chwili.

5. Gdy mówca odbiega od tematu prowadzący posiedzenie powinien go upomnieć. Jeżeli podczas tego samego wystąpienia mówca dwukrotnie zostanie upomniany, prowadzący posiedzenie ma prawo odebrać mu głos. Odebranie głosu Radnemu może być przedmiotem głosowania Rady.

§ 39.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamyka sesję wypowiadając formułę „ ZAMYKAM SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH ”.

2.  Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 40.

1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady, Rada jest związana  podjętymi uchwałami.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodzeodrębnej uchwały.

§ 41.

1. Obsługę sesji ( protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp. ) sprawuje pracownik obsługi Biura Rady.

2. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał oraz oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

4. Odpisy protokołu z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych zadań.

5.  Protokół z ostatniej sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rady.

6. Radni i Burmistrz mogą składać wnioski o poprawki lub wprowadzenie uzupełnień do protokołu nie później niż przed przyjęciem tegoż protokołu.

§ 42.

1.  Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać :

a/ numer, datę i miejsce odbywania sesji oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta,

b/ stwierdzenia prawomocności posiedzenia,

c/ uchwalony porządek obrad,

d/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

e/ przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto      odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

f/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów 'za' i 'przeciw' oraz 'wstrzymujących się',

g/ nazwiska nieobecnych członków Rady,

h/ podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 43.

Przyjęte protokoły z obrad przechowywane są w biurze Rady. Każdy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów oraz kserokopii z wyjątkiem części niejawnych.

R o z d z i a ł   V

     Uchwały

§ 44.

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miejska rozstrzyga w formie uchwał.

§ 45.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 46.

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, w ilości ¼ ustawowego składu Rady, Komisje Rady, Kluby oraz Burmistrz.

§ 47.

1. Przewodniczący ustala porządek głosowania projektów uchwał i poprawek do nich.

2. Porządek głosowania projektów uchwał na posiedzeniu Rady jest następujący :

a/ głosowanie poprawek,

b/ głosowanie projektów uchwał wraz z przyjętymi poprawkami.

3.  Przewodniczący może odroczyć głosowanie nad całością projektu na czas potrzebny do stwierdzenia czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami.

4. Rada może postanowić o głosowaniu projektu uchwały w całości łącznie z poprawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu.

§ 48.

Uchwały Rady powinny być zredagowane zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej i zawierać w szczególności :

-         numer,

-         datę i tytuł,

-         podstawę prawną,

-         dokładną merytoryczną treść uchwały,

-         określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

-         termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 49.

Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady oraz wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

§ 50.

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, jeżeli prowadził jej obrady.

§ 51.

Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer sesji (cyframi rzymskimi ), numer uchwały ( cyframi arabskimi ) i rok podjęcia uchwały ( cyframi arabskimi ) np. XIV/130/2000.

§ 52.

1. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje w Biurze Rady.

2.  Burmistrz zarządza przekazanie odpisów uchwał właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

§ 53.

Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 54.

Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej .

§ 55.

Poza uchwałami Rada może podejmować :

1/ oświadczenia – zawierające stanowisko w określonych sprawach,

2/ deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania,

3/ apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie do określonego

       zachowania się, podjęcie inicjatywy lub zadania,

4/ rezolucje – postulaty kierowane pod adresem rządu, parlamentu lub

   administracji rządowej.

  R o z d z i a ł   V I

Tryb głosowania

§ 56.

W głosowaniu na sesji Rady biorą udział wyłącznie Radni.

§ 57.

1. Prowadzący obrady przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek  najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadzają się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamkniecie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 58.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane „za” „przeciw” i  „wstrzymujące się”. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Sumując je porównuje z listą Radnych obecnych na sesji oraz nakazuje odnotowywanie wyników głosowania w protokole

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad, natychmiast po dokonaniu obliczenia głosów.

§ 59.

1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku :

1/ wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępców,

2/ w innych przypadkach o ile tak stanowi ustawa.

2.  W głosowaniu tajnym, Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania. Wyniki głosowania oblicza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym z pośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

4. Radni głosują wrzucając kartki do urny.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

6. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 60.

1. Zwykła większość głosów oznacza liczbę głosów „za”, przeważającą liczbę głosów „przeciw”, przy czym nie uwzględnia się głosów wstrzymujących.

2.  Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę „za”, przeważającą połowę oddanych głosów ważnych ( głosów przeciw i wstrzymujących się ).

3. Przed każdym tajnym głosowaniem komisja skrutacyjna ustala zasady głosowania.

R o z d z i a ł   V I I

W s p ó l n e   s e s j e   R a d y

§ 61.

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin, w szczególności dla rozpatrzenia wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.

3.  Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich zainteresowanych Rad Gmin.

§ 62.

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady Gminy.

2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego wspólnej sesji Rad Gminy.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4.  Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

R o z d z i a ł   V I I I

Postanowienia końcowe

§ 63.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

        

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/20

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc