strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty
 

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRZYMANIA PORZĄDKU, KONCESJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

l. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe;
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, podstawowych aktów prawnych z zakresu
- prowadzenia działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
- utrzymaniu czystości i porządku w gminach; znajomość obsługi komputera;

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego lub francuskiego, niemieckiego;
- wyżej oceniane będą oferty osób posiadających doświadczenie związane z pracą w administracji; komunikatywność;
- obowiązkowość; 

3. Zarys zakresu zadań:

- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
- współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi organami w zakresie podmiotów gospodarczych;
- prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym koordynacja pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- nadzorowanie utrzymania czystości na terenie miasta;
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska,'
- prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy;
- wydawanie zezwoleń na ustawianie tablic reklamowych na gruntach i obiektach stanowiących własność gminy.

4. Wymagane dokumenty

- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; kserokopie świadectw pracy;
- można także dostarczyć referencje;

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 102 w terminie do dnia 22 marca 2006 roku
Informacja o wynikach oceny formalnej złożonych ofert i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki (www.bip.mikolajki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/03/06

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc