strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > podatki i opłaty > podatek od środków transportowych
 

Uchwala Nr II/7/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm./ Rada Miejska w Mikołajkach u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

1.       od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie              600 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie           1 000 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                  1 200 zł

2.       Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie :

Dopuszczalna masa

całkowita / w tonach/

Stawki podatku od środków transportowych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 250

1 300

13

14

1 300

1 350

14

15

1 350

1 400

15

18

1 400

1 450

Trzy osie

15

17

1 400

1 450

17

19

1 450

1 500

19

21

1 500

1 550

21

23

1 550

1 600

 

 

 

 

23

25

1 600

1 650

25

26

1 650

1 700

Cztery osie

23

25

1 600

1 650

25

27

1 700

1 750

27

29

1 750

1 800

29

31

1 800

2 124

31

32

1 900

2 124

 

3.       Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie :

         o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 8 ton : 1300 zł.

         o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 8 ton i niższej niż 12 ton : 1400 zł.

4.       Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnika siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

 

 

Stawki podatku od środków transportowych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 450

1 500

18

25

1 500

1 550

25

31

1 550

1 600

31

40

1 600

1 770

Trzy osie

36

40

1 600

1 800

40

44

1 700

2 207

 

5.   Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

-          od 7 ton i poniżej 9 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi rocznie : 235 zł

-          od 9 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi rocznie : 250 zł.

6.       Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/ naczepa/ + pojazd silnikowy / w tonach/

 

 

Stawka podatku od środków transportowych

Nie mniej niż

Mniej niż

Os jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

255

260

18

25

260

280

25

28

280

500

Dwie osie

23

28

280

500

28

33

531

736

33

38

736

1 118

38

44

995

1 472

Trzy osie

36

38

586

816

38

44

816

1 109

         

7.       Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie :

- mniej niż 30 miejsc                                 1 130 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc            1 250 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, oddanych na taką działalność innym jednostkom lub osobom trzecim.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr X/105/2001 z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc