strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > podatki i opłaty > podatek od nieruchomości
 

Uchwala Nr II/5/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.   

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt.1, art. 18  i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późn. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje:

§ 1.

1.      Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)      od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych -  0,45 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -13,60 zł. od 1 m² powierzchni użytkowe,j,

c)       zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,06 zł. od 1m² powierzchni        użytkowej,

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,46 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych  -  5,61 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,  

2)      od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

      zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,57 zł. od 1 m² powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

     3,38 zł. od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych -  0,15 zł. od 1 m² powierzchni.

3)      od budowli -  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.

2.      Zwalnia się od podatku określonego w ust. 1 pkt.1 ppkt e) budynki lub ich części należące lub będące w posiadaniu tych emerytów lub rencistów dla których emerytura rolnicza lub renta rolnicza jest jedynym źródłem utrzymania.

3.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty lub ich części zjęte na placówki Ochotniczej Straży Pożarnej z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej i mieszkalnej, oddanych na taką działalność innym jednostkom czy osobom trzecim.

§ 2.

1.      Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł. od pierwszego i każdego następnego psa.

2.      Podatek  pobiera się w połowie wysokości stawki określonej w ust. 1 jeżeli okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego nastąpiły w drugim półroczu roku podatkowego.

3.      Podatek płatny jest w formie inkasa bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia obowiązku podatkowego do rąk inkasenta.

4.      Podatek pobierany będzie na kwitariusz przychodowy przez inkasentów, dla których ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

5.      Jako inkasentów wyznacza się sołtysów oraz kasjera Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

§ 3.

1.      Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1)      przy sprzedaży detalicznej z samochodu, platformy, przyczepy itp. artykułów spożywczych i przemysłowych w wysokości  -  5,00 zł.

2)      przy sprzedaży  z wozu konnego artykułów, o których mowa w pkt 1 -  4,00 zł.

3)      z wózka ręcznego, roweru, koszyka, skrzynki, wiadra oraz sprzedaży obwoźnej z ręki, torby itp.:

a)      małych ilości wytwarzanych we włanym gospodarstwie takich artykułów jak: drób, owoce, względnie zebrane runo leśne  -  3,00 zł.

b)      pozostałych rzeczy  -  6,00 zł.

4)      4,00 zł. za sprzedaż towarów przeznaczonych do sprzedaży w innym niż określone w pkt. 1 i 2 wypadkach,

5)      przy sprzedaży wyrobów jubilerskich wynosi  - 11,00 zł.

6)      przy sprzedaży ze stoiska zadaszonego, stałego  -  9,00 zł. -  stoisko można podzielić między większą liczbę sprzedających pobierając opłatę proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,

7)      przy sprzedaży z wiat handlowych:

-         za zajęcie boksu dużego  -  10,00 zł.

-         za zajęcie boksu małego -  8,00 zł.

8)      wysokość opłat za handel z zadaszonych stoisk wybudowanych przez miasto ulega obniżeniu w okresie od 1 października do 1 maja o 50 %.

2.      Opłata targowa płatna jest bez wezwania przed przystąpieniem do sprzedaży na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub za pośrednictwem upoważnionego inkasenta , dla którego ustala się wynagrodzenie w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.

Jako inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Janusza Pieńkowskiego  zamieszkałego w Mikołajkach, Plac Wolności 4 m. 7

§ 4.

1.      Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywajacych okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub zdrowotnych w ustalonych odrębnymi przepisami miejscowościach: Mikołajki, Jora, Stare Sady, Tałty, Prawdowo, Zełwągi w wysokości -  1,50 zł.

2.      Opłatę pobiera się w pierwszym dniu zgłoszenia pobytu za cały okres planowanego pobytu, a w przypadku przedłużenia tego pobytu pobiera się z góry za przedłużony okres.

3.      Poboru opłaty miescowej dokonują osoby zajmujące się meldowaniem i rejestrowaniem osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych i turystycznych.

4.      Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Ustala się opłatę administracyjną za:

1)      sporządzenie testamentu w Urzędzie  -  70,00 zł.

2)      sporządzenie testamentu w domu testatora  -  100,00 zł.

Inkasentem opłaty administracyjnej ustanawia się wykonującego czynności urzędowe za wynagrodzeniem 2 % zainkasowanej kwoty.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Miejsiej w Mikołajkach Nr X/104/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej oraz uchwała Nr III/54/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie częściowej zmiany uchwały rady Miejskiej w Mikołajkach Nr X/104/2001 z dnia 15-11-2001 roku.

§ 7.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatownie na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc