strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > kodeks etyki pracownika
 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA

URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH

 

PREAMBUŁA

 

Celem kodeksu jest wyrażenie zasad i wartości, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, przyczyniając się do lepszego działania tej jednostki, ukazanie obywatelom standardów zachowań jakich mają prawo oczekiwać od jej pracowników oraz zapewnienie gwarancji skuteczniejszej ochrony praw obywateli i innych podmiotów.

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 

Art. 1.

 1. Ilekroć w Kodeksie mowa jest o pracownikach samorządowych, ma się na myśli pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
 2. Kodeks określa zasady i wartości postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 3. Pracownicy samorządowi powinni traktować swoją pracę jako służbę publiczną, mając zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej, uwzględniając interes państwa.
 4. Zasady zawarte w tym Kodeksie winny być przestrzegane przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.
 5. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, narażają Urząd Miasta i Gminy na utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY POSTĘPOWANIA

 

Art. 2.

 1. Pracownicy samorządowi przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni kierować się i działać zgodnie z zasadami:

1). Praworządności,

2). Bezstronności i bezinteresowności,

3). Obiektywności,

4). Uczciwości i rzetelności,

5). Odpowiedzialności,

6). Jawności,

7). Dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,

8). Godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

9). Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

ROZDZIAŁ III

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

 

Art. 3.

1.              Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych, rzetelnie w jak najlepszy sposób wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, a w szczególności mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności obywateli oraz współpracowników.

2.              Pracownicy samorządowi wykonując swoje kompetencje, działają w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracają w szczególności uwagę na to, aby decyzje i rozstrzygnięcia dotyczące praw lub interesów obywateli posiadały podstawę prawną, by zawierały uzasadnienie oraz informację o możliwości odwołania.

3.              Pracownicy samorządowi pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych im zadań.

4.              Pracownicy samorządowi są lojalni wobec zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń.

5.              Pracownicy samorządowi zobowiązani są do równego traktowania obywateli – unikają uprzedzeń ze względu na kolor skóry, język, pochodzenie etniczne, kulturę, pozycje społeczną, przynależność polityczną i wyznaniową.

6.              Pracownicy samorządowi są twórczy i aktywni w wykonywaniu swych obowiązków, nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz dążą do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji.

7.              Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, pracownicy samorządowi wykazują należytą staranność, gospodarność, oszczędność – są gotowi do rozliczenia swoich zadań w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ IV

KOMPETENCJE

 

Art. 4.

 1. Pracownicy samorządowi dbają o rozwój własnych kompetencji, wiedzy, pogłębiają swoje doświadczenie zawodowe.
 2. Pracownicy samorządowi dążą do jak najpełniejszej znajomości aktów prawnych.
 3. Pracownicy samorządowi są otwarci na pomoc i współpracę, wymianę poglądów i korzystanie z doświadczenia kolegów, zwierzchników i podwładnych.
 4. Pracownik samorządowy zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego, prawnego uzasadnienia swoich decyzji.

 

Art. 5.

 1. Pracownicy samorządowi przy wykonywaniu swych obowiązków są bezstronni, bezinteresowni i sprawiedliwi.
 2. Z uprawnień pracownicy mogą korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.
 3. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni interes osobisty.
 4. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania jakichkolwiek grup interesów.

 

Art. 6.

 1. Pracownicy samorządowi powinni dbać, aby każda sprawa załatwiona była szybko, sprawnie i w wyznaczonym terminie.
 2. W razie potrzeby pracownicy samorządowi służą obywatelowi poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie wchodzącej w zakres jego działania oraz dotyczącą porządnego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.
 3. W przypadku, jeśli któryś z pracowników samorządowych nie jest właściwy kompetencyjnie, kieruje obywatela do właściwego pracownika.
 4. Pracownicy samorządowi wydają bez względnej zwłoki właściwe i uczciwe decyzje, a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i słusznym interesem wspólnoty samorządowej.
 5. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji.

 

ROZDZIAŁ V

DOSTĘP I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

 

Art. 7.

 1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są udzielać klientom precyzyjnych informacji na temat ich uprawnień i zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
 2. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwiają dostęp do informacji publicznej, dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 3. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji niejawnych, poufnych, zastrzeżonych tajemnicą służbową oraz innych prawnie chronionych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 4. Pracownicy samorządowi nie mogą czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji pozyskanych podczas pełnienia obowiązków służbowych.

 

Art. 8.

 1. W swoich kontaktach z obywatelem pracownicy samorządowi pozostają usługodawcą i zachowują się właściwie, uprzejmie, taktownie, życzliwie, są pomocni.
 2. Pracownicy samorządowi dbają o odpowiednią i rzetelną obsługę obywatela.
 3. Pracownicy samorządowi udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
 4. Pracownicy samorządowi powinni dbać o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu decyzji, wyjaśnieniach i poradach.
 5. Pracownicy samorządowi dokładają wszelkich starań, aby ich postępowanie było jawne, zrozumiałe, akceptowane przez wspólnotę samorządową i wolne od podejrzeń o jakiekolwiek formy interesowności czy korupcji.
 6. Pracownicy samorządowi zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji w razie zróżnicowanych opinii, przestrzegają zasad dobrego zachowania.
 7. Pracownicy samorządowi wykazują powściągliwość i rozwagę w publicznym wypowiadaniu się na temat pracy swojego Urzędu.

 

Art. 9.

 1. Pracownicy nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 2. Pracownicy samorządowi lojalnie i rzetelnie realizują strategie i program organów Gminy bez względu na własne przekonania i poglądy.
 3. Pracownicy samorządowi nie manifestują publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych.

 

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

 

Art. 10.

 1. Za nie przestrzeganie przepisów niniejszego Kodeksu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 11.

 1. Niniejszy Kodeks, po przyjęciu przez pracowników, zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania o standardach zachowania i wykonywaniu obowiązków pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2005/11/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc