strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Joanna Wróbel - zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw integracji z Unią Europejską (od 01.05.2006 Sekretarz Gminy)

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy;  tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:  nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności: nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)  nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:  nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

- umowa o pracę UMiG Mikołajki - 27.715,63zł

- umowa o pracę Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach - 10.226,91zł

- umowa zlecenie - 1.600,00zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Millekredyt dom - bank Millenium S.A. Współkredytobiorca łącznie z Łukaszem Wróbel i Moniką Janicką, kwota kredytu: 101.000,00zł. Cel kredytu: nabycie przez Łukasza Wróbel i Monikę Janicką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Przedmiotem zabezpieczenia kredytu jest w.w. nieruchomość. Okres kredytowania 384 miesiące, kredyt indeksowany do CHF.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/06/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc