strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Tomasz Wawrzyniak - prezes zarządu -  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30.000,00zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 149,00 m² , o wartości: 300.000,00 zł, tytuł prawny: własność - akt notarialny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: dom 

powierzchnia: 150,00 m²

o wartości: 15.000,00 zł przeznaczony do rozebrania

tytuł prawny: własność - akt notarialny

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:  nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności: nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): marzec 1997r.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 49.834,18 zł

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)  nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:  nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: działalność gospodarcza żony - 36.505,00zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

- jacht Mazurek szt. 2 - 21.000,00 zł/szt.

- jacht Sasanka szt. 1 - 15.000,00 zł/szt.

- jacht Janmor 28 szt. 1 - 90.000,00 zł/szt.

- samochód Fiat Panda rok prod. 2004 - 28.000,00 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt na zakup samochodu w Fiat Bank polska S.A. w wysokości 23.012,00 zł

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/06/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc