strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Andrzej Kulik - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

- środki zgromadzone w walucie polskiej: 15 000 zł

- środki zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II. 1. Dom o powierzchni: 70 m² o wartości 100 000zł, własność odrębna

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: tradycyjne o powierzchni 15,94ha o wartości 200 000zł, tytuł prawny: własność odrębna

- z tego tytułu dochód osiągnięty w roku ubiegłym: 16 000zł -przychód; 10 000zł - dochód

4. Inne nieruchomości: obora murowana, stodoła drewniana, domek camp. murowany, domek camp. drewniany o wartości 20 000zł, tytuł prawny: własność odrębna

III. Posiadam udziały w spółkach handlowych: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI. 1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -agroturystyka - pole namiotowe

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 10 328,25zł, dochód 766,70zł + 31,25zł

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem /pełnomocnikiem/ takiej działalności: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 

VII. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu: nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej: nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy    

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: prowizja z opłaty klimatycznej 31,25zł, prowadzenie pola namiotowego 766,70zł, dieta radnego 3 626zł, wynajem pokoi 4 szt. 12 000zł.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

samochód osobowy Opel Agila rok prod. 2002 o wart. 18 500złotych

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt suszowy BS Mikołajki -  3 900zł; kredyt suszowy BS Mikołajki -  5 000zł; spłata Opel Agila GMAC Bank Polska S.A. - 2 538zł.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/06/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc