strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Emilia Szydło - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz.679 z 1998 roku, nr 113, poz.715 i nr 162, poz.1126 z 1999roku, nr 49, poz.483, z 2000 roku, nr 26, poz.306 oraz z 2002 roku nr 113, poz.984 i nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku nr 142, poz.1591 oraz z 2002 roku nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I

1. Dom o powierzchni: 239,46m²

tytuł prawny: wspólność ustawowa

2. Mieszkanie - 48,53m² spółdzielcze własnościowe

tytuł prawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości (place, działki):

- działka 704m² współwłasność

- działka + garaż 19,61m²

5. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 267,47 złotych (wspólne konto)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 954,53USD (wspólne konto)

- papiery wartościowe:  nie dotyczy

II

Nabyłam (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: nie

podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

III

1. b. Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.a. Nie jestem zatrudniona ani tez nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.

b. w spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.a. Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni

b. Jestem członkiem zarządu , rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że w spółce moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%: nie dotyczy

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: nie dotyczy

V

Składki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych: samochód osobowy Skoda Felicja, rok produkcji 1998

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt mieszkaniowy "własny kąt" w kwocie 25 050,00USD w PKO BP S.A., na finansowanie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiącego własność Kazimierza i Emilii Szydło, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Giżycku. Spłata od 01.07.2003 roku.

VII

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: z tytułu zatrudnienia

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: 37 972,23 złotych

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/05/16

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc