strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Bogumiła Halina Adamczyk - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - Główny Księgowy

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2003 roku

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne: 

- środki zgromadzone w walucie polskiej: 6500zł

- środki zgromadzone w walucie obcej: --

- papiery wartościowe: --

II. 1. Dom o powierzchni: 68m² o wartości 80000zł, tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie o powierzchni: --

3. Gospodarstwo rolne: --

4. Inne nieruchomości:--

- domek letniskowy o powierzchni 20m² o wartości 15000zł, współwłasność

- działka o powierzchni 497m² o wartości 16898zł, współwłasność

- działka o powierzchni 444m² o wartości 15100zł, współwłasność

- dochód z tytułu wynajmu domku letniskowego w roku 2002: 1440zł

III. Posiadam udziały w spółkach handlowych: -

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: --

IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych: --

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: --

V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: --

VI. 1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  --   

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  --    

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem /pełnomocnikiem/ takiej działalności: --

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  --    

VII. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): --

- jestem członkiem zarządu: --

- jestem członkiem rady nadzorczej: --

- jestem członkiem komisji rewizyjnej: --

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: --     

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: --

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

- samochód osobowy Skoda Fabia sedan rok produkcji 2003 

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

- kredyt na zakup samochodu: 11811zł

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/06/21

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc