strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe
 

Piotr Zbigniew Jakubowski - Burmistrz Miasta Mikołajki

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz.679 z 1998 roku, nr 113, poz.715 i nr 162, poz.1126 z 1999roku, nr 49, poz.483, z 2000 roku, nr 26, poz.306 oraz z 2002 roku nr 113, poz.984 i nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku nr 142, poz.1591 oraz z 2002 roku nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy  oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I

1. Dom o powierzchni: 400

tytuł prawny: właściciel

2. Mieszkanie - nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: agroturystyczne o powierzchni 26,17ha, o wartości 2.000.000 zł; rodzaj zabudowy: zwarty; tytuł prawny: właściciel

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągam dochodu

4. Inne nieruchomości (place, działki):

powierzchnia: nie posiadam

5. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8.000 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 300 EUR

- papiery wartościowe:  nie dotyczy

II

Nabyłem (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: nie

podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

III

1. Jestem członkiem rady nadzorczej lub spółki prawa handlowego: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.a. Nie jestem zatrudniony ani tez nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.

b. w spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.a.Jestem członkiem zarządu spółdzielni.

b. Jestem członkiem zarządu spółdzielni: członek zarządu SHP Mikołajki, BS Mikołajki

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że w spółce moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%: nie dotyczy

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych: Fiat Punto r. prod. 1996; motocykl Honda Magna V65; łódź żaglowa "Venus" i "Pegaz 696"

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt zaciągnięty na remont domu w Banku PKO SA Mrągowo w wysokości 35.000 zł.

VII

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: z tytułu zatrudnienia

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 93.612,51 zł dochód z wynagrodzenia za pracę; 48,60 zł częściowa rekompensata kosztów polowań

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/11/30

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc