Mikołajki: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 83518 - 2008; data zamieszczenia: 23.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem: Ciągnik: - silnik norma EURO III - pojemność do 4500 cm³ - moc od 100 KM - zbiornik paliwa o pojemności od 170 litrów - skrzynia biegów przekładniowa z ilością biegów minimum 24/18 - rewers mechaniczny lub elektrohydrauliczny - tylny WOM 540/100 zależny i niezależny - prędkość jazdy 40 km/h - wydajność pompy hydraulicznej minimum 70 dm³ - ilość wyjść hydrauliki minimum 4 szt - udźwig podnośnika minimum 4000 kg - dźwignie tylnego TUZ CBM II kategorii - zewnętrzne sterowanie podnośnikiem - układ sterowania hamulcami przyczepy pneumatyczny jednoobwodowy i dwuobwodowy - ogumienie: przód 14,9R24, tył: tył 18,4R38 - maszyna fabrycznie nowa Wyposażenie dodatkowe fabrycznie nowe: 1. Ładowacz czołowy: - udźwig min. 1800 kg - wysokość podnoszenia 4000 mm 2. Łopata do ładowacza - szerokość minimum 2000 mm - pojemność minimum 0,6 m³ 3. Widły do palet regulowane

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.37.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 12.05.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki pokój nr 114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy