Mikołajki: Budowa wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego
Numer ogłoszenia: 69159 - 2008; data zamieszczenia: 04.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4219050, fax 087 4219099.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac do wykonania obejmuje: a) budowę wielofunkcyjnego toru szutrowego, b) budowę drogi serwisowej, c) budowę przepustu stalowego (bez montażu rury stalowej ocynk. spiralnie karbowanej z powłoką epoksydową VBH15, której dostawę i montaż zapewni zamawiający) Roboty zostaja zetapowane: - etap I - roboty ziemne - przygotowanie pod roboty drogowe i przepust, - etap II - roboty drogowe wraz z zabezpieczeniami; W wyżej określonym zakresie prac mieszczą się następujące rodzaje robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia z gruntu stailizowanego spoiwem hydraulicznym, roboty wykończeniowe, przepusty pod zjazdami; urządzenia bezpieczeństwa ruchu; przepust stalowy. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 02.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolajki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.114.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok.102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy